Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Amasten: Kommuniké från extra bolagsstämma i Amasten Holding den 26 maj 2014

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING DEN 26 MAJ 2014

Extra bolagsstämman i Amasten Holding AB (publ) ("Bolaget") den 26 maj 2014
kl. 14:00 beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, i huvudsak
enligt följande:

1) Nytt säte
Stämman beslutade att ändra styrelsens säte från Helsingborg till Stockholm
genom en bolagsordningsändring.

2) Godkännande av fastighetsförvärv
Stämman godkände förvärvet av ett holdingbolag och därigenom indirekt
samtliga aktier i ett antal fastigetsägande dotterbolag till holdingbolaget
från ett bolag närstående till Thomas Melin (huvudägare tillika
styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget). Dotterbolagen äger
27 fastigheter (12 värderingsobjekt) som med undantag för en fastighet är
belägna i södra Sverige. Enligt en extern värdering har fastighetsbeståndet
ett marknadsvärde om MSEK 214. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till
MSEK 205. Fastigheterna har totalt ca 34 550 kvm uthyrningsbar yta varav ca
80% är bostadslägenheter och ca 20% är lokaler. Hyresvärdet per årsbasis
uppgår till ca MSEK 26,2. Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra
alternativt avbryta förvärvet om så bedöms lämpligt med hänsyn till
Bolagets och samtliga aktieägares intressen.

3) Minskning av aktiekapital
Stämman beslutade att ändra aktiekapitalgränserna i bolagsordningen och att
minska aktiekapitalet med 8 588 551 kronor och 36 öre för avsättning till
fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan
indragning av aktier. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs
till Bolagets fria egna kapital. I och med minskningen får Bolagets aktier
ett kvotvärde om 1 krona. Beslutet är villkorat av att det vid registrering
av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning minst
motsvarande den föreslagna minskningen varigenom varken Bolagets bundna
egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

4) Nya gränser för aktiekapital och antal aktier
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier enligt olika alternativ. Stämmans beslut
innebär att styrelsen verkställer slutlig registrering (efter eventuell
registrering av bolagsordning med lägre gränser för att möjliggöra
delregistrering av nyemission) hos Bolagsverket av det alternativ som
medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ligger
närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter genomförandet av
nyemission med stöd av emissionsbemyndigandet nedan. Om styrelsen väljer
att inte utnyttja bemyndigandet ska styrelsen inte verkställa registrering
av ny bolagsordning.

5) Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma
besluta om emission av aktier. Vid bestämmande av antalet preferensaktier
av serie B som emitteras ska styrelsen beakta att Bolaget kan fullgöra sina
åtaganden beträffande utdelning av preferensaktier av serie B som
beslutades vid årsstämman i Bolaget den 26 mars 2014. Avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka
Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag
eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

6) Styrelseändring och styrelsearvode
Stämman beslutade att utse Rickard Backlund och Christian Hahne till nya
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman
beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 800 000 kronor per år
att fördelas i enlighet med följande: 300 000 kronor till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor var till var och en av de övriga av
bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att
styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag
skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt
lag.

Stockholm 26 maj 2014

Styrelsen för Amasten Holding AB (publ)

För frågor kontakta:
VD Thomas Melin
thomas.melin@amasten.se
020-210 575

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Amasten Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

About Amasten
Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North
since january 28th, 2013. Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to
Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015
50 or visit www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.