Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Ambia Trading: Delårsrapport 3 januari - september 2017

Rapport för juli - september 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 207 MSEK
(192 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (4.4
MSEK)

· Resultat per aktie 0,73 SEK (-0.60 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593
270 st)

Rapport för januari - september 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 648 MSEK
(622 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.3 MSEK (9.9
MSEK)

· Resultat per aktie -0,52 SEK (-1.47 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593
270 st)

Datum för ekonomiska rapporter
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28

Finansiell rapportering
Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar
kvartal (tre månader)

Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från
www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Starkare än förväntat
De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av
ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Det tredje kvartalet, normalt årets svagaste period, föll i år ut
betydligt bättre än förväntat. Koncernens försäljning ökade med 8%
jämfört med motsvarande period föregående år. I kombination med en
genomsnittlig bruttomarginal som närmar sig 10% ger detta en tydlig
resultatförbättring. För korrekt jämförelse med föregående år ska
hänsyn tas till positiva engångseffekter under det andra kvartalet
2016, då konsumentverksamheten delades ut.

Kommentar till resultat
De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av
ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Trots genomförda
nyanställningar till försäljnings- och redovisningstjänster ligger
koncernens totala kostnader för personal kvar på samma nivå som för
ett år sedan, samtidigt som övriga externa kostnader har minskat
något.

Mest markant förbättring noteras för koncernens finansiella kostnader,
som minskat från 8,3 msek de första nio månaderna förra året, till
4,7 msek samma period i år, en förbättring med 43%. De minskade
kostnaderna för rörelsefinansiering har gett effekt successivt under
2017 i takt med att oförmånliga och dyra finansieringsformer
omförhandlats eller bytts ut. Ytterligare åtgärder är beslutade och
kommer att leda till en fortsatt allt billigare finansieringskostnad
i koncernen.

Kassa och kassaflöde
Koncernens kassaflöde har under årets första nio månader varit
positivt. Kassan har ökat med 12,6 msek, och uppgick per 30 september
2017 till 24,5 msek.

VD:s kommentarer till det tredje kvartalet 2017
Det tredje kvartalet har överraskat med en starkare försäljning än
förväntat, där produktområden med relativt goda marginaler har
fortsatt att öka sin andel av den totala försäljningen.

Vårt arbete med att sänka koncernens finansiella kostnader har gett
tydlig effekt. Den renodling som inleddes för drygt ett år sedan i
och med utdelningen av konsumentgrenen har medfört stora
rationaliseringseffekter och förenklat arbetet med rapportering och
uppföljning.

Tjänsten som business controller, där moderbolaget inledde rekrytering
för snart ett år sedan, har nu äntligen tillsatts. Den tillträdande
controllern börjar sin tjänst vid huvudkontoret i Vimmerby i
december, och skall ha som huvuduppgift att styra och optimera
verksamheten i dotterbolagen.

Jag ser fram emot kompletteringen på huvudkontoret, och förväntar mig
att stor affärsmässig nytta i verksamheten ska komma av det.
Koncernen har vuxit genom åren, och detta är ett nödvändigt steg för
att säkerställa att fortsatt tillväxt ska kunna ske på ett tryggt och
lönsamt sätt.

Marcus Andersson

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/delarsrapport-3-januari---sept...
http://mb.cision.com/Main/11620/2375285/741482.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.