Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Ambia Trading: Halvårsrapport januari - juni 2017

RAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 440 MSEK
(430 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2.0 MSEK (5.5
MSEK)

· Resultat per aktie -1.25 SEK (-0.87 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2017-06-30 var 2 593 270 st (2 593
270 st)

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

· Delårsrapport 3: 2017-11-29
· Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28

FINANSIELL RAPPORTERING

· Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar
kvartal (tre månader)

· Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från
www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se

Stabil utveckling i koncernbolagen

Omsättningen steg från 430 msek under motsvarande period 2016 till 440
msek under 2017, trots att Introprisbolagen inte längre ingår i
koncernen.

Det första halvåret 2017 har förlöpt utan några extraordinära
händelser. Försäljningen har ökat i de flesta av koncernbolagen, och
omsättningen steg från 430 msek under motsvarande period 2016 till
440 msek under 2017, trots att Introprisbolagen inte längre ingår i
koncernen.

Ambia har i en nyemission i Intropris AB omvandlat 7 msek av sina
fordringar till ägande. Emissionen var på sammanlagt knappt 25 msek
och sker inför den planerade noteringen av Intropris. Ambia har efter
konverteringen en ägarandel i Intropris på strax under 20%.

Kommentar till resultat

Under det andra kvartalet 2016 ingick jämförelsestörande poster med
cirka 6 msek i resultatet för koncernen, bland annat orsakade av
avyttringen av Introprisbolagen. En annan större post som påverkar
möjligheten till direkt jämförelse är Selectors lönekostnader, som
tidigare redovisades i bruttoresultatet med cirka 3,5 msek för det
första halvåret 2016.

Koncernens omsättning uppgick under halvåret till 440 msek. Justerat
för bortfallet av Introprisbolagen innebär detta en omsättningsökning
med 5%.

Den svenska kronans ställning har varit relativt instabil mot euron
under perioden. Effekten har märkts negativt i Netpacts verksamhet,
och påverkat resultatet med uppskattningsvis -1,5 msek.

Av koncernens totala omsättning under perioden utgjordes 270 msek av
Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och
168 msek av Netpact.

Koncernens kassaflöde var under de första sex månaderna negativt med
6,9 msek, vilket följer normal säsongsvariation och i första hand är
en följd av ökade kundfordringar och ett större varulager. Under 2017
har effekten förstärkts av en ovanligt stark försäljning på den
norska marknaden. Denna försäljning finansieras inte via
fakturabelåning, och leder därför till en större kundfordringsstock
och negativ kassaflödespåverkan.

För helåret 2017 behålls koncernens försäljningsmål om 950 msek, en
ökning med cirka 10% jämfört med 2016. Tillväxtmålet tar inte hänsyn
till eventuella förvärv.

VD:s kommentarer till första halvåret 2017

Efter år av strukturella förändringar närmar sig Ambia på allvar ett
läge där koncernbolagen allt mer arbetar i något jag vill kalla ett
positivt normaltillstånd. Försäljningsutvecklingen är stabilt uppåt i
de stora dotterbolagen, och marginalerna förbättras stegvis,
parallellt med en kostnadskontroll och lägre finansieringskostnader.

I det tidigare dotterbolaget Björketorpar'n har ny verksamhet nu
äntligen kommit igång. Rekryteringen haltar fortfarande något, men
jag förväntar mig att projektet går framåt i full fart under hösten.
Bolaget har efter ett par namnbyten på vägen nu fått det slutgiltiga
namnet Introcom AB.

Den kemikalieskatt som införts av sittande regering, och som trädde i
kraft 1 juli 2017, har orsakat ökade kostnader och stora störningar i
de administrativa rutinerna under perioden. Skatten baserar sig på
elektronikvarors vikt exklusive förpackning men inklusive tillbehör,
samt deras innehåll av kemikalier, uppgifter som inte är helt enkla
att få fram från tillverkarna. Min uppfattning är att skatten, på det
sätt den är utformad och eftersom den bara gäller svenska företag,
sänker den svenska elektronikbranschens konkurrenskraft i förhållande
till i första hand övriga Europa. Det är en klumpigt konstruerad
skatt som visar på stor okunskap från regering och lagstiftande håll
om branschens förutsättningar och administrativa funktioner i
allmänhet. Som om inte detta är nog ger skatten de aktörer som inte
drar sig för att fuska ännu en ny väg att skaffa sig fördelar framför
de som följer regelverket. Jag kommer att arbeta aktivt för skattens
upphävande, då jag ser att den kan komma att påverka flera av våra
bolag negativt framöver, åtminstone i dess nuvarande utformning.

Bortsett från det senast nämnda ser jag fram emot återstoden av 2017
med stor tillförsikt. Nu går vi in i högsäsong.

Marcus Andersson

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/halvarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/11620/2334316/714464.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.