Du är här

2017-05-29

Ambia Trading: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till
ÅRSSTÄMMA. Onsdagen den 29 juni 2017 kl. 19.00. Plats: Ambias kontor,
Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22
juni 2017.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till
Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598
37 Vimmerby eller via e-post: info@ambiatrading.se
(joakim.jonsson@ambiatrading.se) senast torsdagen den 22 juni klockan
16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal
eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast torsdagen den 22 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor
efter den 8 juni 2017 samt bolagets hemsida www.ambiatrading.se

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i
Ambia Trading Group AB (publ) 2017-06-29.
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Anförande av VD
§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
Koncernrevisionsberättelse.

§ 9. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
§ 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter.

a. ordförande
b. styrelseledamöter och styrelsesuppleant
c. revisor

§12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av
aktier och teckningsoptioner.

§ 13. Övriga frågor
§ 14. Mötets avslutande
Förslag till beslut
§ 9 Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 inte lämnas
samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.

§ 10 Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år
och revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.

§ 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter.

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra till fem (4-5)
styrelseledamöter och en(1) suppleant.

Förslag till styrelse. Omval av Marcus Andersson, Björn Långberg,
Johanna Brolin och Veine Johansson som ordförande och Lena Ahlquist
som suppleant samt nyval av Jonas Hellström.

Jonas Hellström, född 1986, magisterexamen i företagsekonomi med
inriktning redovisning. Tidigare erfarenhet från revision på PwC samt
som aktieanalytiker på Remium. Delägare och grundare av VB Value
Research AB. Övriga pågående uppdrag: Driver analysfirman VB Value
Research AB, tillika styrelseledamot. Värdefabriken AB,
styrelseledamot.

§ 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av
aktier och teckningsoptioner.Styrelsens förslag till bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler Styrelsens förslag till bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1
000 000:- kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet
ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om
apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars
med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i
aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande
av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter,
alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana
förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid
behov.

Vimmerby maj 2017
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

För mer information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kallelse-till-arsstamma,c2274899
http://mb.cision.com/Main/11620/2274899/680493.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.