Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Ambia Trading: Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 18:00 på
Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 24 maj
2019, och dels senast torsdagen den 30 maj 2019 anmäla sitt
deltagande till Ambia Trading Group AB (publ) per post till Ambia
Trading Group AB, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post:
per@presens.nu (per@intropris.se).

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal
eventuella biträden.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 2.593.270 stycken, vilket motsvarar 2.593.270 röster.
Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast den 24 maj 2019.

Förslag till dagordning

Följande föreslås som dagordning för bolagsstämman:

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två justerare.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning.

§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

§ 8. Val av styrelse.
§ 9. Mötets avslutande.

Upplysningar vid extra bolagsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära information enligt 7 kap. 32
§aktiebolagslagen.

________________________

Vimmerby i maj 2019
Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG
§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Bolagets styrelse föreslår att Björn Långberg väljs till ordförande
vid stämman.

§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att anta en ny bolagsordning
med följande ändringar:

Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2
000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 296 635 kronor och högst 5
186 540 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utgöra lägst 2 593 270 och högst 10 373 080.

§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att beslut fattas om:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 080 529 kronor genom
nyemission av högst 2 161 058 stycken aktier (med ett kvotvärde på
0,5 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 16 856 252 kronor, med ett
övertilldelningsutrymme om maximalt 8 271 151 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, för varje
befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning
av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara
2019-06-07;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer för varje befintlig aktie att erhålla fem stycken
teckningsrätter;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-06-11
till 2019-06-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-06-11
till 2019-06-24;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med
2019-06-11 till

2019-06-26 på fastställt formulär;
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista; att vid bristande teckning liksom vid full teckning
får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning
innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-06-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att
ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/11620/2803280/1037023.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.