Du är här

2018-03-06

Ambia Trading: Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2018 kl. 19:00
på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 16 mars
2018, och dels senast tisdagen den 20 mars 2018 anmäla sitt
deltagande till Ambia Trading Group AB (publ) via e-post:
christian.eriksson@ambiatrading.se. Vid anmälan skall uppges
aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress,
telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast den 16 mars 2018. Aktieägare som företräds genom ombud ska
utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller
ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Beslut om inrättande av och principer för valberedning.
§ 8. Beslut om valberedningens sammansättning.
§ 9. Val av ny styrelseledamot.
§ 10. Övriga frågor.
§ 11. Mötets avslutande.
Förslag till beslut
§7.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om inrättande av
och principer för valberedning enligt följande:

1. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av
dem ska en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och
tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. De så utsedda
må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan
antalet ledamöter komma att uppgå till sex.

2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 31
juli ska styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre
röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av
dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon
av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse
sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av
valberedningen.

3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren
ska vara valberedningens ordförande.

4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny
valberedning utsetts.

5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, dock senast den 30 september året före
kommande årsstämma.

6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men
senast den 31 december året före kommande årsstämma, och om
aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre
till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål
till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska
denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande
antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en
ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter
ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under
mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag ska valberedningen - om tiden tillåter och förändringen inte
beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier -
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse
ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte
utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan
ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare,
som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av
valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i
valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny
ledamot.

8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget,
dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens
arbete.

9. Valberedningen ska lämna förslag till
· Ordförande vid årsstämma
· Antalet styrelseledamöter
· Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
· Styrelsens ordförande
· Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning
mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt
för utskottsarbete

· Arvodering av revisor
· Val av revisor
· Valberedningsregler
10. Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag
omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Denna instruktion ska gälla tillsvidare.

§8.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om valberedningens
sammansättning inför årsstämman 2018. Under förutsättning att stämman
bifaller styrelsens förslag enligt §7 föreslår styrelsen att
aktieägare som deltar vid den extra bolagsstämman får nominera
deltagare i valberedningen, och att stämman därefter röstar fram en
valberedning baserat på föreslagna personer. Aktieägare som inte
avser deltaga vid den extra bolagsstämman kan föreslå namn till
valberedningen genom att i mail till
christian.eriksson@ambiatrading.se, senast den 16 mars 2018 uppge
sitt eget namn, aktieinnehav samt den föreslagna personens namn. En
ledamot föreslås i enlighet med riktlinjerna för valberedning utses
av styrelsen.

§9.
Val av ny styrelseledamot Per Östling.
Per Östling är VD för Intropris AB, där Ambia har en betydande
ägarandel.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vimmerby 6 mars 2018

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan
2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen
Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector
Logistik.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/11620/2465308/800922.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.