Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Amer Sports Oyj: Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE
3.2.2016 klo 14.00

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2016 klo 14.00
alkaen Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki (sisäänkäynti
Holiday Inn Messukeskus Helsinki -hotellin kautta). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 13.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,55 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
10.3.2016 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille
jäsenille 60 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja
valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen
palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi
vuotta osakkeiden hankinnasta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Ilkka Brotherus,
Martin Burkhalter, Christian Fischer, Hannu Ryöppönen, Bruno Sälzer, Lisbeth
Valther, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
("Hankkimisvaltuutus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin
ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden
päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien.
Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 16.2.2016.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.3.2016 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen.
Ilmoittautua voi:

* Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 16.2.2016 klo
9.00,
* puhelimitse numeroon 020 770 6871, 16.2.-2.3.2016 klo 9.00-16.00
(arkipäivisin)
* tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511
Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 2.3.2016 klo 16.00.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2016. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 3.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 3.2.2016 yhteensä 118 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 3.2.2016

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537
JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic,
Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä
urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta
ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa
tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
(AMEAS).

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Amer Sports Oyj via Globenewswire

HUG#1983384

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.