Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Amhult 2: Bokslutskommuniké 2018.01.01-2018.12.31

Pressmeddelande 01/19
2019-02-22

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för
att bygga ett nytt modernt centrum samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens
och landets fördelar. Amhult 2-aktien är noterad på Spotlight
Stockmarkets lista.

- Nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2018 till 33 987 (29
702)TSEK.

- Årets resultat efter skatt är 49 542 (54 795) TSEK.

- Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 7,23 (8,00) kr per aktie. Med hänsyn tagen till koncernens
investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II
föreslår styrelsen ingen utdelning.

- Substansvärde per aktie är 82,26 (75,02) kr.

- Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 92,22 (84,07) kr.

VD:s KOMMENTAR

2018 har varit ett mycket intensivt år där våra satsningar har
genererat fina gett resultat för året och bådar gott för framtiden.
Amhult 2 med sin erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnation
av både bostäder och lokaler på en av landets främsta
tillväxtmarknader, Göteborg, erbjuder en god och samlad kompetens som
genererar produkter som efterfrågas av marknaden. Vår affärsmodell
står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga våra
fastigheter i väl projekterad och hårt styrd produktion tillsammans
med ett enträget arbete för att utveckla vårt bolag och arbeta med
nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam
tillväxt, vilket bland annat visar sig i att vi har inga vakanser och
en uthyrningsgrad om 100%. Resultatet för 2018 om 49 542 Mkr är ett
gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar mycket bra och att
vår lönsamhetsutveckling ökar från år till år. Det jag särskilt vill
lyfta fram är det faktum att resultat före värdeförändringar
fastigheter har ökat med 31% till 16 526 Mkr, tillsammans med
balanserad finansiell risk ger detta förutsättning för vår
värdetillväxt.

Avseende finansieringsriskerna kopplat till omvärldens instabilitet
med ekonomiska förutsättningar, krig, terror och klimathot och
slutligen ränteläget, är min bedömning att dessa faktorer måsta alla
bolag arbeta med, men att det liksom föregående år finns goda
möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt och för
sunda bolag med gott affärskunnande, likviditet och soliditet. Under
2019 kommer vi att bibehålla en hög aktivitet i bolaget, och fortsatt
fokusera på en effektiv och hållbar förvaltning, och investera i
kommande kvarter. Vårt mål är fortsatt två kvarter i produktion och
ett under projektering.

Maria Nord Loft,
VD

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Koncernens hyresintäkter uppgick till 32 093 (27 860) TSEK.
Driftskostnader uppgår till 7 010 (6 794) TSEK.

Fastighetsbeståndet består av fastigheter och ligger i dotterbolaget
Terrester AB samt dotterdotterbolaget Amhult Centrumparkering AB,
förvärvat av Amhult 2 AB i april 2005. Beståndet är väl koncentrerat
och centralt beläget i Torslanda.

Amhults Centrumparkering AB

Amhult 207:1 Stridsflyget - 2 543 m2

Terrester AB

Amhult 206:1 Radarflyget - 6 848 m2

Amhult 206:2 Radarflyget - 4 996 m2

Amhult 208:1 Signalflyget - 1 033 m2

Amhult 208:2 Signalflyget - 3 888 m2

Amhult 205:1 Luftseglaren - 3 245 m2

Amhult 108:3 - 2 287 m2

Amhult 108:1 - 5 391 m2

Amhult 108:4 - 5 509 m2

Amhult 108:5 - 2 962 m2

Amhult 108:6 - 4 854m2

Delar av mark och lokaler var per 2018-12-31 uthyrda på korta avtal,
med tanke på kommande nybyggnation av området.

FASTIGHETSUNDERHÅLL
Koncernens fastighetsunderhåll avser främst utförda tjänster på
koncernens fastigheter.

ADMINISTRATION
Administrationsintäkter avser tjänster som koncernens personal utfört
för kunder.

AMHULT 2 AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket AB sedan maj
2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning 6 847 533 (6 847 533)
uppgick för perioden till kr 7,23 (8,00) kronor.

INSYNSPERSONER SAMT AKTIEINNEHAV I AMHULT 2
Annika Corneliusson 0 aktier (0 aktier)
Katarina Eklund 0 aktier (0 aktier)
Eigil Jakobsen 2 801 569 aktier (2 805 930 aktier)
Alf Lindqvist 91 332 aktier (94 047 aktier)
Maria Nord Loft 625 aktier (0 aktier)
Niels Techen 5000 aktier (5000 aktier)
Göran Evaldsson 3500 aktier (2 500 aktier)

ORGANISATION
Vid årsstämma den 10 april 2018 omvaldes Eigil Jakobsen, Niels Techen,
Göran Evaldsson och Alf Lindqvist till styrelseledamöter. Antalet
anställda är 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.
Amhult 2 följer de av EU antagna IFRS standarderna. Denna
delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering
lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 1 jan 2018
trädde IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ikraft. Amhult 2:s
intäkter omfattas till övervägande del av IAS 17 Leasing, förutom
utdebitering av vissa intäkter som omfattas av IFRS 15. Den
förstnämnda inbegriper sedvanlig utdebiterad hyra inklusive index,
tilläggsdebitering för investeringar och fastighetsskatt medan
sistnämnda avser all annan tilläggsdebitering såsom värme, kyla,
sopor, vatten, snöröjning m.m. Införandet av IFRS 15 medför således
att Amhult 2:s intäkter delas upp i två rader - Hyresintäkter och
Serviceintäkter. Således uppstår ingen resultatpåverkan på intäkter
eller redovisat resultat. Jämförelseperioder har räknats om. Vidare
trädde IFRS 9 ikraft vid årsskiftet och ersätter därmed IAS 39.
Standarden inför nya principer för klassificering av finansiella
tillgångar, för säkringsredovisning och för kreditreservering. Den
enskilt största posten som berörs i Amhult 2 är derivat som fortsatt
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Således medför
IFRS 9 ingen påverkan på Amhult 2:s resultat- och balansräkning.
Amhult kommer att börja tillämpa IFRS 16 Leasing från och med den 1
jan 2019 och kommer således inte att tillämpa standarden retroaktivt.
Redovisade nyttjanderättstillgångar kommer att åsättas samma värde
som den redovisade leasingskulden per den 1 jan 2019. Amhult 2:s
bedömning är att övergången till IFRS 16 inte kommer få någon
väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning samt
kassaflödesanalys. I egenskap av leasetagare har Amhult 2 gjort en
detaljerad genomgång och analys av koncernens leasingavtal. Endast
ett antal mindre leasingavtal identifierats, så som exempelvis
kontorsutrustning och liknande. Vidare har en översyn av koncernens
tillämpade principer i egenskap av leasegivare påverkas av IFRS 16,
varvid Amhult 2 konstaterat att IFRS 16 inte medför någon väsentlig
effekt på koncernens redovisade hyresintäkter. I övrigt har
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder varit oförändrade jämfört
med årsredovisningen föregående år.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde säkerställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till marknadsvärde före projektstart med tillägg
för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Amhult 2 AB har under perioden, efter noggrann riskanalys, valt att
placera del av sin överlikviditet i finansiella instrument.
Placeringar har skett i noterade värdepapper i ett flertal olika
branscher. Huvudsaklig risk i dessa placeringar är prisrisk, det vill
säga värdeförändringar på de finansiella instrumenten. Amhult 2 AB
placerar i noterade värdepapper med hög likviditet, vilket ger
möjlighet till snabb anpassning av portföljen vid värdeförändringar.
Risker förknippade med de finansiella instrumenten följs löpande upp
av funktionen för riskkontroll.

RÖRELSESEGMENT
Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning sker för
räkenskapsåret 2018.

GRANSKNING
Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor i enlighet med standard för översiktlig
granskning av finansiella rapporter (ISRE 2410).

Denna bokslutskommuniké har idag avgivits av styrelsen för Amhult 2 AB
(publ).

Torslanda den 18 februari 2019

AMHULT 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Den tryckta versionen av årsredovisningen för 2018 kommer att finnas
tillgänglig på Amhult 2:s kontor från den 28 mars 2019.
Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på företagets
webbplats i PDF format från detta datum. För den aktieägare som så
begär kommer den tryckta årsredovisningen att översändas per post.

Amhult 2:s årsstämma äger rum tisdagen den 2 april 2019 klockan 13.00
Kulturhuset Vingen, biografsalong Måsen, Amhults Torg 7, 423 37
Torslanda

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2019-05-03| 1:a kvartalsrapport (31 mar 19)
2019-08-29| 2:a kvartalsrapport (30 jun 19)
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 19)
2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se
Maria Nord Loft, CEO maria@amhult2.se
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.