Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Amhult 2: Delårsrapport 1/2019

Pressmeddelande 06/19
2019-05-03

Januari-mars 2019, AMHULT 2 AB (publ)

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 10 901 (7 724) TSEK.

· Resultatet för perioden 3 781 (3 030) TSEK efter skatt.

· Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 0,55 (0,44)

kronor per aktie.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till 10
901 (7 724) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 3
781 (3 030) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har de pågående byggnationerna av kvarter Luftseglaren
2 samt kvarter Radarflyget 2 fortsatt utan hinder och enligt tidplan.
Inflyttning i kvarter Luftseglaren 2 är planerat till juli 2019.

Under perioden har också Amhult 2 beviljats bygglov för sitt planerade
projekt Kvarter India, vilket innebär startskottet för 95 lägenheter
med upplåtelseformen hyresrätt i Amhult Centrum Torslanda.
Upphandling av entreprenaden har påbörjats och beräknas färdigställd
första halvåret 2019. Projekteringsstart är planerad till andra
halvåret 2019.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga en ny modern stadsdel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna
är att området skall förena staden och landets fördelar.

AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket sedan maj 2005.
Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 0,55 (0,44)kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 25 april 2019

AMHULT 2 AB (publ)
Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör
Alf Lindqvist Göran Evaldsson Niels Techen
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
VD

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2019.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2019-08-29| 2:a kvartalsrapport (30 jun 19)
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 19)
2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på
Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B
och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-1-2019,c2802646
https://mb.cision.com/Main/11541/2802646/1036611.pdf
https://mb.cision.com/Public/11541/2802646/b80e3b527837c1ef.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.