Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Amhult 2: Delårsrapport 2/2019

Pressmeddelande 09/19
2019-08-29

Januari-juni 2019, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 22 243 (16 479) TSEK.

Resultatet för perioden 8 493 (10 511) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 1,24 (1,54) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 22
243 (16 479) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till
8 493 (10 511) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har byggnationen av kvarter Luftseglaren 2 avslutats
och inflyttning skett under första veckan i juli i kvarteret.
Byggnationen i kvarter Radarflyget 2 fortsätter enligt tidplan.

Under perioden har också Amhult 2 tecknat ett entreprenadkontrakt med
K21 Entreprenad AB avseende nybyggnation av kvarter India, Amhult
108:5. Bygglov är beviljat. Entreprenaden kommer att inledas
omedelbart efter sommaren och skall vara färdigställd i december
2021.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och
landets fördelar.

?
AMHULT 2 AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har
inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 1,24 (1,54) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 26 augusti 2019

AMHULT 2 AB (publ)
Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör
Alf Lindqvist Niels Techen Göran Evaldsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 19)
2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2019.

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på
Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B
och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-2-2019,c2891148
https://mb.cision.com/Main/11541/2891148/1097214.pdf
https://mb.cision.com/Public/11541/2891148/8edf953c088ecb66.pdf
https://mb.cision.com/Public/11541/2891148/8bdbf801461417d8.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.