Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

Amhult 2: Delårsrapport 3/2015

Januari-september 2015, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 861 (6 037) TSEK.

Resultatet för perioden - 1 427 (73 069) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till - 0,23 (11, 86) kronor per aktie.

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning under perioden januari till september uppgick till
3 861 (6 037) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till
- 1 427 (73 069) TSEK efter skatt.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och
landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har
inga egna aktier.

Aktiekapital: 123.172.000 SEK

Antal aktier: 6.158.600

Fördelning av utgivna aktier

Aktieslag: A

Antal: 2.025.000

Aktieslag: B

Antal: 4.133.600

Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr - 0,23 (11,86) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 5 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

Förvaltningsfastigheter

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2014-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 2 november 2015

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen Maria Nord Johannesson

Styrelseordförande Verkställande direktör

Alf Lindqvist Anders Wengholm

Styrelseledamot Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2016-02-24| Bokslutskommuniké (31 dec 15)

2016-03-23| Årsredovisning 2015

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och
delårsrapporter. www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Johannesson, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34

Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

eller Amhult 2:s webbplats.

DOTTERBOLAG

Terrester AB

Flygledarevägen 3A

423 37 Torslanda

Telefon: 031-92 38 35 Telefax: 031-92 38 38

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Maria Nord Johannesson, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34

Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-3-2015,c9861620
http://mb.cision.com/Main/11541/9861620/440551.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.