Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Amhult 2: Delårsrapport 3/2017

Pressmeddelande 12/17
2017-11-02

Januari-september 2017, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 21 697 (12 554) TSEK.

Resultatet för perioden 7 176 (2 631) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till 1,05 (0,43) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 21
697 (12 544) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till
7 176 (2 631) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har utbyggnad av Folktandvårdens kommande lokaler i
kvarter Radarflyget påbörjats och produktionen förlöper enligt
tidplan med en beräknad inflyttning första kvartalet 2018.

Avseende produktionen för kvarter Signalflyget II förlöper även denna
enligt tidsplan och det samma gäller för den nyligen påbörjade
produktionen av kvarter Luftseglaren II. När kvarter Signalflyget II
färdigställs i slutet på 2018 kan vi erbjuda marknaden ytterligare 64
lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och därefter under första
kvartalet 2019 ytterligare 36 bostäder även dessa med
upplåtelseformen hyresrätt. Denna strategi med tillskapande av
hyresrätter har tidigt prioriterats av styrelsen för Amhult 2 och har
visat sig vara framgångsrik. Positioneringen skapar möjligheter för
förvaltningsbolaget Amhult 2 och möter även upp de osäkerhetsfaktorer
rörande bostadsrättsmarknaden som diskuterats under den senaste
perioden.

Vår bedömning är att det finns det en grupp kunder som önskar ett
smidigt och enkelt boende, och också ett stort segment av kunder som
ej önskar binda eget kapital i ett boende. Faktorer som ytterligare
talar för god utveckling är den trend som vi ser påverkar
fastighetsmarknaden med stor inflyttningen till storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta fakta stärker situationen
avseende hyresbostäder i storstadsregionerna. I storstäderna är
vakanserna obefintliga. Ett tillskott av hyresrätter kommer att gynna
den efterfrågade sociala rörligheten i storstadsregionen Göteborg.
Hyresrätten är också ett alternativ som i stor utsträckning saknas i
Torslanda och kommer bidra till ytterligare kvaliteter i etapp II.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och
landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har
inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 1,05 (0,43) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2016-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 30 oktober 2017

AMHULT 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör
Alf Lindqvist Niels Techen Göran Evaldsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 november 2017.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2018-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 17)
2018-03-19| Årsredovisning 2017

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och
delårsrapporter. www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

DOTTERBOLAG
Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amhult-2/r/delarsrapport-3-2017,c2380687
http://mb.cision.com/Main/11541/2380687/745488.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.