Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Amhult 2: Delårsrapport 3/2021

Pressmeddelande 10/21
2021-11-03

Januari-september 2021, AMHULT 2 AB (publ)

Intäkter för perioden uppgick till 46 563 (36 543) TSEK.

Resultatet för perioden 19 353 (14 098) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,83 (2,06) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till september uppgick till 46 563 (36 543) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 19 353 (14 098) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vi arbetar nu intensivt för att färdigställa kvarter India inför slutfasen och inflyttning i detta kvarter. Inflyttningarna kommer att ske under kommande period från oktober till december. 

Vi är också nöjda med hotellets snittbeläggning. Beläggningen har under året trots Covid-19 pandemins påverkan på turist och hotellnäringen varit god med en total snittbeläggning för helåret 2021 på hitintills 70%, men för månaderna augusti och september är vi mycket nöjda med en beläggningssiffra på 82% samt 88%. 

Vidare arbetar vi intensivt med att färdigställa den sista kvarvarande lokalen i kvarter Radarflyget 2 där Sockermaja skall öppna sin verksamhet till strax före jul. Vi ser fram emot öppnandet av deras verksamhet som vi är övertygade om kommer att bidra till kundflödet, service och utbudet i Amhult.

Beträffande kvarter Spitfire har projekteringen av kvarteret påbörjats under september månad. Detta arbete kommer att pågå fortlöpande under hösten och i slutet på januari kommer den tillfälliga parkering som vi har haft på markytan att stängas ner och vi räknar med att Veidekke AB fysiskt sätter spaden i marken i början på februari månad 2022. Den tillfälliga parkeringen kommer att ersättas med parkeringsplatserna i vårt nya parkeringshus. 

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:        6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:        A
Antal:        2 025 000
Aktieslag:        B
Antal:        4 822 533
Kvotvärde:        20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 2,83 (2,06) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 8 personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2020-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 21 oktober 2021

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                   Maria Nord Loft    
Styrelseordförande            Verkställande direktör

Magnus Wiktorson            Niels Techen    
Styrelseledamot                 Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2022-02-21| Bokslutskommuniké     (31 dec 21)
2022-03-14| Årsredovisning 2021
 

Maria Nord Loft

0709-76 89 97
maria@amhult2.se

Författare Cision