Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-25

Amnode: Amnode genomför partiellt garanterad företrädesemission om 15,7 Mkr

Styrelsen för Amnode AB ("Amnode" eller "Bolaget") har den 25 februari
2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23
maj 2018, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas
kommer Bolaget att ge ut max 314 005 867 nya aktier och tillföras
cirka 15,7 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Aktieägare som
väljer att inte deltaga riskerar en utspädning av sitt innehav med 50
%. Emissionen är säkerställd till 80 % genom teckningsförbindelser
och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Styrelsen har baserat på utfall 2018 och beräknad volymtillväxt
antagit nya finansiella mål för koncernen som ersätter de 2016
kommunicerade. De nya målen innebär att Amnode skall minst;

- ha en fortsatt minst 10 % årlig tillväxt och minst 137 (100) mkr i omsättning år 2021 (2019)

- ett kassapåverkande EBITDA resultat om ca 12 % (12 %) 2021.

- och en årlig utdelning om 30 % om bolagets situation så tillåter.

Mot bakgrund av dessa nya finansiella mål har styrelsen beslutat att
med stöd av sitt bemyndigande genomföra en företrädesemission för att
säkra nödvändigt investeringskapital till nyinvesteringar för ökad
automatiseringsgrad, ökad kapacitet och bättre effektivitet samt öka
tillgången till rörelsekapital för koncernen som de planerade nya
volymerna drar med sig de kommande åren.

Företrädesemissionen i korthet

· Baserat på utfallet 2018 genomförs Företrädesemissionen i syfte
att möjliggöra investeringar i ny produktionsutrustning nödvändig för
att hantera de planerade volymökningarna de kommande åren. Samt för
att säkra rörelsekapitalet under den planerade expansionen.

· Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med
företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

· Teckningskursen är fastställd till 0,05 kronor per aktie. (vilket
motsvarar en rabatt om ca 38 %, mot stängningskursen den 25 februari
2019)

· Emissionen görs 1:1, för varje gammal aktie kan man med företräde
teckna en ny och max 314 005 867 nya aktier kan emitteras. En aktie
ger en teckningsrätt att teckna en ny aktie.

· Vid full teckning tillförs bolaget ca 15,7 mkr före
transaktionskostnader och bolagsvärdet före nya pengar är ca 25 mkr.
Teckningslikviden skall erläggas kontant men också genom kvittning av
giltig fordran.

· Teckningsförbindelser har utan kostnad för Bolaget inhämtats från
huvudägare, styrelse, ledning och övriga aktieägare om totalt ca 3,2
Mkr, 20 %, varav 2,8 mkr mot kontant betalning. Till detta tillkommer
garantiåtaganden enligt avtal på 9,4 Mkr, ca 60 % av
Företrädesemissionen, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna
säkerställer ca 80 % av emissionsbeloppet. Ersättning till garanterna
utgår enligt avtal med 10% på garanterat belopp.

· Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 11
mars 2018.

· Teckningstiden förväntas löpa från och med 13 mars som första dag
till och med 29 mars som sista dag för teckning.

· Handel med teckningsrätter TR förväntas ske mellan 13 mars och 25
mars.

Lars Save, styrelsens ordförande, kommenterar:

"Amnodes nya finansiella mål innebär behov av stora investeringar i
flertalet nya produktionsmaskiner för att möta ökad efterfråga på
våra tjänster till framförallt den tunga fordonsindustrin. Amnode
måste vara fortsätta konkurrenskraftig mot en, vår huvudmarknad.
Nyemissionen är en offensiv satsning på Amnode för att säkra vår
konkurrenskraft och vår expansion de kommande åren."

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras av styrelsen.

25 februari 2019 Amnode tar beslut om företrädesemission inklusive villkor och publicerar.

11 mars 2019 IM beräknas offentliggöras och avstämningsdag för rätten att deltaga i emissionen.

12 mars 2019 Första handelsdagen för Bolagets aktier exklusive rätt att deltaga i Företrädesemissionen.

13 mars 2019 Teckningsperioden börjar och första dag för handel med TR och BTA.

25 mars 2019 Sista dagen för handel med Teckningsrätter.

29 mars 2019 Sista dagen för teckning

13 mars 2019 - 25 mars 2019 Handel med Teckningsrätter

13 mars 2019 - 29 mars 2019 Teckningsperiod

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Aqurat Fondkommission AB är
Amnodes rådgivare.

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordf.

Info@Amnode.se

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 februari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/amnode-genomfor-partiellt-garanterad-...
https://mb.cision.com/Main/11577/2749670/997808.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.