Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Amnode: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI - DECEMBER 2019, DELÅRSRAPPORT Q4

Oktober - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (21,4)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -5,8 MSEK
(-0,3)

· Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-1,5)
· Resultat efter skatt blev -7,1 MSEK (-1,9)
· Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,01)
Januari - December 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK (78,0)

· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -9,2 MSEK
(1,4)

· Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (-4,2)
· Resultat efter skatt blev -14,3 MSEK (-5,7)
· Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,03)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,5 % (29,8)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,02 SEK (0,06)
Väsentliga händelser under perioden

· Under hösten omförhandlade Amnode merparten av leveransavtalen med
sina kunder, vilket var nödvändigt för att säkra bolagets framtida
vinstintjäningsförmåga. Kunder som svarade för cirka 60 procent av
bolagets försäljningsintäkter gick med på att ingå nya avtal på för
Amnode mer förmånliga villkor.

· Den 30 december 2019 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att
ändra bolagsordningen, minska bolagets aktiekapital utan indragning
av aktier samt godkände styrelsens förslag om en företrädesemission
vilken skulle tillföra bolaget 9 Msek före emissionskostnader.

VD:s kommentar: " Ett stort antal åtgärder har vidtagits under 2019
som har kommunicerats löpande för att förändra Amnodes affär med ny
produktmix, nya kundavtal, nya priser och ett väsentligt smalare
erbjudande vilket ledde till de nya finansiella målen, 85 mkr i
nettoomsättning och 4,9 mkr i EBIT resultat 2022 som kommunicerades i
januari. Den nu genomförda företrädesemissionen som blev övertecknad
med ca 178%, tillför Amnode drygt ca 6 mkr efter
transaktions-kostnader. Emissionen säkrar tillgången till visst
investerings och rörelsekapital för att slutföra vår ändrade
inriktning och att vi förhoppningsvis kan börja växa med lönsamhet
från 2021 enligt den nya affärsplanen som skall leda till att våra
nya finansiella mål uppfylls. Amnode skall bli en något mindre, mer
fokuserad och väsentligt mer lönsam verkstadskoncern än vad de
senaste tjugo åren uppvisat.

Mycket återstår att göra men vi har också fått en hel del gjort under
2019, med de små resurser som står till buds, har vi skapat bättre
förutsättningar för att nå våra nya mål. Vi har fortsatt vår
automatisering de senaste 24 månaderna, totalt är 6 nya svarvar nu på
plats, lagerposter om ca 3 MSEK har skrotats. Detta och övriga
strukturkostnader belastar årets resultat med ca 4 MSEK i kostnader
av engångskaraktär. Noterbart är också att kassaflödet från den
löpande verksamheten förbättrades med ca 4 MSEK trots resultattappet.
Vår nya prislista och aktiva val med ett smalare produkterbjudande
slår igenom i form av ett omsättningstapp för helåret 2019 om ca 10
mkr, en viss negativ konjunkturpåverkan ingår också i
omsättningsminskningen för 2019. Målsättningen under 2020 år
återvinna ca 10 MSEK av omsättningen med lönsamhet baserat på ny
produktmix och nya priser och nya leveransavtal. Villkoren för ett
större avtal kvarstår att slutförhandla vilket kan innebära delvis
säkrade volymer för åren som kommer.

Delårsrapport jan-mars 2020 blir en viktig vägvisare om och i vilken
takt vi mäktar med att återhämta oss igen efter 2019 års djupdykning.
Alla förändringar har inte slagit igenom ännu så osäkerheten är
fortsatt mycket stor, även om vår finansiella ställning är bättre
tack vara den genomförda emissionen. Men man får också konstatera att
marknadsförutsättningarna med varningar om Coronavirus mm inte
underlättar någons bedömning vart konjunkturen tar vägen. För Amnodes
del kan man hoppas att flera av våra kunder tittar närmare på lokal
produktion som alternativ eller komplement till Asien producenter.
Samtidigt som våra kunder också får ändrade förutsättningar att sälja
sina produkter på en världsmarknad full av rädsla och osäkerhet. Den
globala världsmarknaden är ingen vacker plats, men det är så den ser
ut och det är den osäkerheten vi har att förhålla oss till i vårt
agerande som därför blir ryckigt och väldigt svårt att planera och
prognostisera.

Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av utfallet 2019 och
ovanstående externa faktorer gör att läget är fortsatt mycket
svårbedömt varför ledningen konstant söker lösningar för en mer
lönsam koncern både i det korta och långa perspektivet.

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

För mer information:

Lars Save

Styrelsens ordförande.

info@amnode.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/bokslutskommunike--januari---decembe...
https://mb.cision.com/Main/11577/3049342/1203224.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.