Du är här

2018-08-28

Amnode: Delårsrapport januari - juni 2018

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (39,2)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,9 MSEK
(-0,0)

· Rörelseresultatet uppgick till - 0,7 MSEK (-3,4)
· Resultat efter skatt blev -1,5 MSEK (-4,3)
· Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,07)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30,9 % (37,6)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,10 SEK (0,39) och efter full
utspädning 0,07 SEK (0,30).

April - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 22,6 MSEK (19,0)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 MSEK
(1,1)

· Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (-0,5)
· Resultat efter skatt blev 0,1 MSEK (-1,0)
· Resultat per aktie blev 0,00 SEK (-0,02)
Väsentliga händelser under kvartalet

· Under april förvärvades samtliga utestående aktier (5 %) i AM
Stacke Group AB för 0,4 MSEK.

· På ordinarie årsstämma i maj valdes Lars Delin och Sam Olofqvist
till nya styrelseledamöter. Lars Save utsågs till ny
styrelseordförande samt Sam Olofqvist utsågs till VD och koncernchef
för Amnodegruppen.

· I april beslutade styrelsen för Amnode AB att genomföra en
företrädesemission om 139 558 163 aktier som skulle tillföra Bolaget
cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader.

Händelser efter periodens utgång

· Den i april beslutade emissionen blev fulltecknad och
registrerades i början av augusti 2018.

Vår aktie

· Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2018, var per
aktie 0,08 SEK (2 352 avslut) under 123 handelsdagar på
marknadsplatsen (0,41 SEK (5 805 avslut) under samma period 2017,
under 119 handelsdagar).

VD:s kommentar:

Lite sommarvärme och det har kanske äntligen lossnat för Amnode. För
första gången någonsin som noterad koncern inom kvalificerad
metallbearbetning redovisade Amnode ett tydligt positivt resultat
EBITDA för årets första sex månader. Vi ser äntligen effekt av de nya
projekten och försäljningen till den globala fordonsindustrin som
Amnode kommunicerade hösten 2017. Nu går dessa volymer ut genom
dörren och kan faktureras.

Årets sex första månader har varit händelserika allt eftersom bolaget
förbättrats och likviditeten urholkats. Företrädesemissionen fylldes
med lite hjälp av garanterna och det är jätte roligt att i denna
rapport visa att Amnode är på rätt väg och att det nu verkligen ser
ut som vi är över krönet. Uppgraderingen av vår produktionsapparat
som företrädesemissionen primärt avsåg att finansiera har påbörjats
och två nya produktionsenheter är på plats och i produktion inom
kort. Den tredje enheten planeras att installeras i november för att
Amnode skall kunna hantera den tillväxt som finns inplanerad främst
under 2019.

Vi ligger fortsatt något efter i vår plan att vända runt Amnodes
resultat men nu har det förhoppningsvis vänt och andra halvan på året
skall kunna visa att första halvans positiva utveckling förstärks
ytterligare och att framför allt 2019 skall kunna bli ett riktigt bra
år i enlighet med våra kommunicerade mål som ligger fast oförändrade
med rimlig affärsrisk, om 100 mkr i nettoomsättning och 12 % EBITDA
marginal i slutet av 2019.

Vi fortsätter inte bara investera i nya maskinenheter som är på plats
utan vi fortsätter investera i automatisering och produktion med
begränsad bemanning. Vår fjärde helautomatiska produktionslina i
smedjan är snart färdig att tas i bruk. Med vårt fokus på
investeringar i automatisering, våra nya artiklar igångsatta och som
är i tidiga skeden i sina produktcykler, vet vi att vi har en
konkurrenskraftig leverans, en allt bättre produktmix och att vi kan
behålla våra kunder.

Orderläget har utvecklats positivt inför de kommande kvartalen 2018
och inte minst inför 2019. Vår produktmix förändras mot mer stål och
mindre mässing. Med ett generellt lägre kostnadsläge tack vara våra
nya maskiner och gjorda investeringar i automatisk produktion ser vi
fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för
2018 och inte minst 2019. Vi kan tyvärr inte göra mycket åt priset
på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med
svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild
kraftigt, annat än att vara duktiga inköpare och förhandlare samt att
dela bördan av dessa svängningar med våra kunder.

Vi tackar alla aktieägare som hjälpte oss i emissionen och som gjort
att vi nu är igång i fabrikerna efter sommar uppehållet i bättre form
än någonsin tidigare. Tack!

Sam Olofqvist VD och koncernchef med Lars Save, ordf.

Verksamheten

Amnode AB äger 100 procent av A M Stacke Group som är koncernens
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning
av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS
sektorn. A M Stacke Group AB äger också dotterbolaget SGV Forging in
Skultuna AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av
varmpressade maskinbearbetade mässingartiklar.

Händelser under perioden

Omsättningsökningen om 2,9 MSEK för det första halvåret jämfört med
2017 beror till stor del på att de nya orders som aviserades under
andra halvåret 2017 nu kommit i produktion och att utfasningen av
gamla produkter avtagit under andra kvartalet 2018 samt att
prishöjningar på gamla produkter slagit igenom.

Första halvåret 2018 visar en resultatförbättring av rörelseresultatet
om 2,7 MSEK jämfört med föregående år. Förbättringen har ett flertal
förklaringar och beror dels på högre totala intäkter om 2,9 MSEK,
sålda varors kostnader inklusive förändring av PIA och
skrotförsäljning har en negativ inverkan på resultatet med -0,9 MSEK
vilket kompenserats med minskade övriga kostnader, mindre kostnader
för personal och avskrivningar med 0,7 MSEK. Ökningen av sålda varors
kostnad är hänförliga till dels prisökningar på råmaterial samt viss
förändring av produktmixen. Avskrivningarna har också minskat mellan
perioderna med ca 0,7 MSEK.

Orderingången är fortsatt bra vilket ger goda förutsättningar inför
hösten 2018. Amnode ökar nu kraftigt sina utleveranser i allt större
grad på de stora flerårsavtal som kommunicerades redan 2017 och som
kommer att ha en betydande inverkan på 2018 års helårsresultat och
ännu mer för Amnodes tillväxt och förbättrade lönsamhet 2019.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -3,5
(-7,4) MSEK. Försämringen av det operativa kassaflödet förklaras i
huvudsak av att koncernen binder mer rörelsekapital. Periodens totala
kassaflöde var positivt och uppgick till 2,7 (-0,6) MSEK, vilket
förklaras av att likviditet tillfördes med 9,8 MSEK hänförlig till
nyemissionen vid årsskiftet.

Omsättning och resultat januari-juni

Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK under perioden, jämfört med
39,2 MSEK motsvarande period i fjol. En omsättningsökning med 7,4 %.

Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-3,4) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -1,7 (-8,6) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 1,9 (0,0) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,7 MSEK,
jämfört med 2,4 2017, avskrivningar på goodwill uppgick till 1,0
MSEK, jämfört med 1,0 MSEK motsvarande period 2017.

Finansnettot var -0,7 MSEK under perioden, jämfört med -0,8 MSEK
motsvarande period 2017. Kostnaden är hänförlig till den belåning som
finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden perioden uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK, motsvarande en
genomsnittlig skattesats om 0 (-2,8) procent.

Periodens resultat var -1,4 (-4,3) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,01 (-0,07) SEK.

Omsättning och resultat april - juni

Nettoomsättningen uppgick till 22,6 MSEK under andra kvartalet,
jämfört med 19,0 MSEK motsvarande kvartal i fjol. En ökning av
nettoomsättningen med 19 %.

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 2,0 (-2,8) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 1,8 (1,1) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 0,8 MSEK,
jämfört med 1,2 2017, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5
MSEK, jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 2017.

Finansnettot var -0,3 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK
motsvarande kvartal 2017. Kostnaden är hänförlig till den belåning
som finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK,
motsvarande en genomsnittlig skattesats om 0 (0) procent.

Periodens resultat var 0,1 (-1,0) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till 0,00 (-0,02) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-7,4)
MSEK under första halvåret. Förbättringen av det operativa
kassaflödet förklaras i huvudsak av ett förbättrat kassaflöde före
förändring av rörelsekapital med ca 1,9 MSEK samt ett förbättrat
rörelsekapital jämfört med föregående år om 1,9 MSEK.
Kompletteringsinvesteringar i bland annat den fjärde presslinan och
kompletteringar av maskinparken har skett med 1,5 MSEK samt de
utestående minoritetsaktierna i AM Stacke Group AB har förvärvats för
0,4 MSEK. Amortering av lån, förändring av check- och
factoringkredit samt leasingskulder uppgår till 1,7 MSEK. Totalt har
ovanstående poster påverkat kassaflödet negativt med -7,2 MSEK vilket
har finansierats genom likvida medel från nyemissions med 9,8 MSEK
vilket inneburit att periodens kassaflöde blev positivt med 2,7
(-0,6) MSEK.

Investeringar

Periodens investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick
till 1,5 (1,6) MSEK. Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (-) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 22,3 MSEK, jämfört med 13,7 MSEK per
31 december 2017. Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till
dels ett ökat rörelsekapital, ytterligare investering i
anläggningstillgångar samt betalningar i samband med emissionen vid
årsskiftet.

Likvida medel uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK vid
årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om
totalt 8,5 MSEK, varav 8,0 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver
kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,3 MSEK var utnyttjat per
balansdagen.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 30 juni 2018 till 18,1 (20,0 per 2017-12-31)
MSEK, vilket motsvarar 0,10 (0,23) SEK per utestående aktie, 0,07
(0,11) efter full utspädning. Förändringar av antalet utestående
aktier och eget kapital visas på sidan 6. Per den 30 juni 2018 uppgår
aktiekapitalet till 26 167 156,80 kronor.

Förutom den pågående nyemissionen fanns inga utestående options- eller
konvertibelprogram per den 3o juni 2018.

Personal

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.