Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Amnode: Delårsrapport januari - mars 2016

Januari-mars

· Nettoomsättningen uppgick till 19,1 MSEK (20,0)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,0 MSEK
(1,1)

· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-0,8)
· Resultat efter skatt blev -2,3 MSEK (-1,0)
· Resultat per aktie blev - 0,26 SEK (-0,11), resultat per aktie efter
full utspädning -0,24* SEK (-0,11).

· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,4 % (29,9)
· Eget kapital per aktie uppgår till 1,82 SEK (2,67), 0,91* SEK efter
full utspädning.

* Företrädesemissionen registrerades den 30 april 2016, varför
nyckeltalen baseras på 8 295 648 aktier och 16 589 296 aktier efter
full utspädning.

Väsentliga händelser
· Företrädesemissionen genomförd, vilken tillförde 3 118 TSEK i nytt
eget kapital efter avdrag för emissionskostnader och 1,643 TSEK
kontant i likviditet. Emissionskostnaderna uppgick till 200 TSEK. De
nya aktierna 8 295 648 stycken registrerades 30 april 2016.

· Samtidigt som beslutet om företrädesemissionen togs beslutades också
att bolagets aktiekapital skulle sättas ned utan indragning av
aktier, nytt kvotvärde efter nedsättningen 0,25 SEK (1,95) per aktie.

· I början av januari registrerades nyemissionen i A M Stacke Group
AB, vilken påbörjades i december 2015 - efter emissionen uppgår
Amnodes ägarandel till 93,6 %.

· I januari avyttrades dotterbolaget Walfridssons Arma Stensjön AB.
Avyttringen medförde en reaförlust om ca 300 TSEK.

· Bolagets aktie handelsstoppades två gånger under perioden på grund
av exceptionell stor handel i aktien utan att någon ny information
framkommit.

Händelser efter balansdagen
· Företrädesemissionen om 8 295 648 aktier registrerades den 30 april
2016, efter att emissionen registrerats uppgår aktiekapitalet till 4
147 TSEK och totala antalet aktier uppgår till 16 589 296.

Vår aktie
· Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2016, var per
aktie 2,32 SEK (6 557 avslut) (3,19 SEK och 110 avslut, kvartal 4
2015).

Nyckeltal

(Se delårsrapport i pdf-fil)

VD:s kommentar

Amnode har det fortsatt tufft även om orderportföljen är större än
någonsin i bolagets historia. Året startade extremt dåligt med ett
januari klart under budget. Ett maskinhaveri i smedjan i Skultuna på
en av gruppens största pressar under nyårshelgen gjorde på inget sätt
saken bättre. Sammantaget så har Amnode fått en tuff start på 2016.

Ledningen sliter fortsatt hårt för att bygga bort störningar och
erhålla längre planeringshorisont. Inte minst arbetas det hårt med
att minska gruppens varulager som binder för mycket av vår
tillgängliga likviditet.

Det är nog första kvartalet som vi inte jobbat med vår organisationsstruktur utan enbart med produktiviteten och att få upp tillgängligheten över hele linjen. Vi förenklar och sparar överallt där så är möjligt.
Trots genomförd emission, som till en stor del var en
kvittningsemission och inte fullt ut en kontant emission är
likviditeten fortsatt ansträngd. Sedan lång tid jobbar Amnode tätt
med bolagets bank för att hantera situationen löpande och månad för
månad.

Under februari förekom handel i Amnodes aktie med svårförklarligt
stora volymer, vilket föranledde Amnode att gå ut med pressmeddelande
att vi inte kände till någon nyhet som kunde förklara denna extrema
handel. Det gör vi fortsatt inte.

Lars Save, VD och koncernchef
Verksamheten
Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke Group som är koncernens
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning
av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS
sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Produktion AB
som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade
och maskinbearbetade mässing artiklar.

Händelser under perioden
Företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 30
december 2015, genomfördes i början av februari 2016. Emissionen
tillförde bolaget 3,3 Msek i nytt eget kapital. Emissionen
övertecknades 1,5 gånger. De 8 295 648 nya aktierna registrerades den
30 april 2016.

I början av januari registrerades nyemissionen i dotterbolaget A M
Stacke Group AB som påbörjades 2015 - efter emissionen uppgår Amnodes
ägarandel till 93,6 %.

Walfridson Arma Stensjön AB avyttrades i början av januari 2016 med en
reaförlust om 312 Tsek. Verksamheten i bolaget har överförts till
Stacke Metall AB i ett tidigare skede och bolaget innehöll endast en
fastighet som inte nyttjades i Amnodes verksamhet.

Bolagets aktie handelsstoppades två gånger under perioden på grund av
exceptionell stor handel i aktien utan att någon ny information
framkommit.

Amnode går in i andra kvartalet med den största orderportföljen i
gruppens historia. Kvartalet startade dock extremt dåligt med ett
januari klart under budget. Bland annat beroende på ett maskinhaveri
i smedjan i Skultuna under nyårshelgen på en av de största pressarna,
vilket har medfört extrakostnader för att hyra in presskapacitet samt
uppstart av nya projekt i januari har påverkat kvartalet negativt.

Omsättning och resultat januari-mars
Nettoomsättningen uppgick till 19,1 MSEK under det första kvartalet,
jämfört med 20,0 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-0,8) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -9,7 (-4,2) procent. Rörelseresultatet EBITDA var
-0,0 (1,1) MSEK.

Avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, jämfört med o,5 MSEK
motsvarande kvartal 2015.

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK
motsvarande kvartal 2015.

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till - (0,3) MSEK, motsvarande
en genomsnittlig skattesats om - (+24) procent.

Periodens resultat var -2,3 (-1,0) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,26 (-0,11) SEK, (-0,24 SEK efter beaktande av de nya
aktierna som registrerades den 30 april 2016).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 (-6,0) MSEK
under perioden. Det positiva kassaflödet från den löpande
verksamheten förklaras i huvudsak av en minskad kapitalbindning i
varulager och ökade leverantörsskulder.

Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick till
0,0 (0,8) MSEK.

Finansiell ställning
Koncernens nettoskuld uppgår till 33,6 MSEK, jämfört med 36,1 MSEK per
31 december 2015. Koncernens minskade skuldsättning är främst
hänförlig till likviditetsförstärkningen i samband med nyemissionen.

Likvida medel uppgick till 0,3 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK vid
årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om
totalt 9,5 MSEK, varav 6,5 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver
kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 9,0 MSEK var utnyttjat per
balansdagen.

Förvärv och avyttringar
I början av januari avyttrades dotterbolaget Walfridssons Arma
Stensjön AB. Avyttringen medförde en reaförlust om 312 TSEK.

Eget kapital
Eget kapital uppgick den 31 mars 2016 till 15,4 (14,6 per 2015-12-31)
MSEK, vilket motsvarar 1,82 (1,70) SEK per utestående aktie (0,91 SEK
om den pågående emissionen varit registrerad per 2016-03-31).
Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på
sidan 6. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 2 juni 2016 att
ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2015. Några utestående
options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 31 mars 2016.

Personal
Antalet anställda vid periodens utgång var 49 (50 per den 31 december 2015). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 49 (51) 2015.

Ägarstruktur
Per den 31 mars 2016 hade Amnode AB 4 ägare som var och en innehade
aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen
i bolaget, totalt äger dessa 61,8 %.

Per den 31 mars 2016 hade Amnode AB drygt 320 aktieägare.
Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2016 har följande transaktioner med närstående
gjorts inom Amnode koncernen:

· VD Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning med 223 TSEK.

· Albin Invest AB har erhållit 562 TSEK för hyra av bolagets lokaler
samt tillhandahållen leasad maskinutrustning.

· Sam Olofqvist VD i A M Stacke Group AB har genom bolag utfört
konsulttjänster mot en ersättning av 450 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga
villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Företrädesemissionen om 8 295 648 aktier registrerades den 30 april 2016, efter att emissionen registrerats uppgår aktiekapitalet till 4 147 TSEK.

Information om moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av
dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till 0,2 (0,2) MSEK. Moderbolaget har investerat - (3,1) MSEK
i aktier i dotterbolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer
typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Strukturarbetet
och sammanläggningar som skett de senaste åren för att få fram
synergier skapar i sig egna risker kring värden och extra
strukturkostnader för ett alltjämt relativt litet bolag med få och
relativt stora kunder. Expansionen kräver ökad rörelsefinansiering
vilket kräver ytterligare tillgång till extern bankfinansiering detta
utgör utan jämförelse Amnodes största utmaning och risk.

Redovisningsprinciper
Amnode AB tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår Årsstämman att ingen utdelning skall utgå för
räkenskapsåret 2015. Styrelsen anser att koncernen behöver
konsolidera sin ställning och uppnå lönsamhet innan utdelning kan
utgå. Styrelsen bedömer att efterfrågan på Amnode gruppens tjänster i
framtiden kommer att medföra en fortsatt volym och resultattillväxt
som ger en möjlighet att inom några år ge utdelning när koncernens
ställning så tillåter.

Årsstämma 2016
Årsstämma äger rum den 2 juni 2016 klockan 13.00. Stämman hålls hos
dotterbolaget Stacke Mattsson AB, Sjörydsvägen 12, i Gnosjö.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att vara tillgänglig hos
bolaget och på dess hemsida, www.amnode.se senast två veckor före
stämman. Kopior av handlingarna sänd till de aktieägare som så begär
och uppger sin post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas
ut vid stämman.

Anmälan till Årsstämman kan göras per post till Amnode, Box 172 17,
104 62 Stockholm eller till styrelsens ordförande Michael Lindström
ml@gcf.se.

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna
rapport ger en rättv...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.