Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Amnode: Delårsrapport januari - september 2016

Januari - september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 56,5 MSEK (59,5)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,4 MSEK
(-0,5)

· Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (-6,4)
· Resultat efter skatt blev -7,3 MSEK (-6,4)
· Resultat per aktie blev -0,48 SEK (-0,82)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 16,8 % (23,2)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,63 SEK (1,88)
Juli - september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (17,4)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,5 MSEK
(-1,8)

· Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-3,8)
· Resultat efter skatt blev -2,9 MSEK (-3,5)
· Resultat per aktie blev -0,16 SEK (-0,44)
Väsentliga händelser under perioden

· Under slutet av juli tog bolaget upp ett lån om 2 682 TSEK från
närstående och externa långivare för att förstärka koncernens
likviditet. Lånen förfaller till betalning den 31 december 2017.

Händelser efter periodens utgång

· På extra bolagsstämma den 15 november beslutades att genomföra en
garanterad nyemission vilken tillför Amnode 19,9 Msek före
emissionskostnader. Emissionen omfattar 49 767 888 aktier.

Vår aktie

· Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2016, var per
aktie 2,07 SEK (7 738 avslut) under 179 handelsdagar på
marknadsplatsen (3,08 (185 avslut) under samma period 2015, under 58
handelsdagar).

VD:s kommentar:

" Utmaningarna fortsatte för Amnode under Q3 som startade svagt men
slutade starkt och i linje med vår strukturplan. Vi hoppas nu alla
att det fundament som vi jobbat hårt för också skall materialisera
sig i fjärde kvartalet och sedan under hela 2017. Vår plan och våra
förhoppningar kvarstår, årets sista kvartal skall bli det allra bästa
i Amnodes knappt tioåriga historia! "

De nya projekt och artiklar som har satts i produktion under perioden
och som delvis har växlat ut under slutet av tredje kvartalet kommer
att få större genomslag i det fjärde kvartalet och i början av nästa
år.

Ledningens hårda arbete för att få ordning på produktionsstörningar
börjar nu ge frukt, de löpande totalkostnaderna för båda produk-
tionsenheterna fortsätter sjunka månad för månad. Det finns potential
i ytterligare besparingar som skall kunna realiseras under första
halvåret 2017. Den externa låne- finansieringen möjliggör också en
investering i en ny press som ersätter den press som havererade i
slutet av 2015, vilket innebär betydande besparingar på årsbasis och
inte minst en nödvändig förbättring av leverans-precisionen i SGV.

Tillgången till rörelselikviditet och som i fallet med den havererade
pressen tillgång till investeringskapital är helt avgörande för
koncernen. Detta är bakgrunden till styrelsens beslut att genomföra
en större och till 100% garanterad företrädesemission som tillför ca
20 MSEK. Efter en lång serie av emissioner och strukturarbete hoppas
vi nu alla att detta skall vara den kraftansträngning som skall göra
att Amnode kan flyga och utvecklas för egen maskin. Vi hoppas därmed
börja kunna betala tillbaka till våra tålmodiga aktieägare som har
tvingats stötta oss mer eller mindre varje år de senaste åren.

Sam Olofqvist,

VD och koncernchef

Verksamheten

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke Group som är koncernens
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning
av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS
sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Produktion AB
som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade
och maskin-bearbetade mässing artiklar.

Händelser under perioden

Omsättningsminskningen för de första nio månaderna jämfört med 2015
beror fortsatt på uppstart av nya projekt som skall ge ökade volymer
under senare delen av året samt ett större släp i produktionen än
föregående år.

Det operativa resultatet (Rörelseresultatet justerat för resultat från
koncern/intressebolag) för perioden januari - september 2016 visar en
resultatbättring om 1,2 MSEK jämfört med föregående år trots minskade
intäkter om 4,1 MSEK. Förbättring beror i huvudsak på minskade
materialkostnader 3,5 MSEK, samt minskade kostnader för personal,
övriga kostnader och avskrivningar om 1,8 MSEK. I tillägg till
ovanstående kan även nämnas de ökade kostnader som koncernen haft för
att säkra den produktion som tidigare producerades i den press som
havererade i slutet av 2015. Extra kostnader för att outsourca
produktionen beräknas till ca 0,8 MSEK.

Orderläget är gott inför avslutningen av 2016 men har gått ned något
jämfört med mitten av sommaren, de nya projekt som sjösätts under
slutet av 2016 förstärker orderläget för 2017.

Planeringshorisonten är fortsatt kort och Amnode påverkas såsom övriga
underleverantörer kraftigt av snabba kast och förskjutningar i
kundernas planering, avrop och utleveranser.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med ca 7,2
MSEK jämfört med samma period 2015. Rörelsekapitalet har förbättrats
med 5,7 MSEK, vilket i huvudsak är hänförligt till minder utestående
kundfordringar. För att säkra tillgången till likvida medel under
sommaren och i samband med uppstart av hösten tog Amnode upp
långfristiga lån från närstående och externa långivare om 2,7 MSEK.

Omsättning och resultat januari- september

Nettoomsättningen uppgick till 56,5 MSEK under perioden, jämfört med
59,5 MSEK motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -10,4 (-10,8) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -0,4 (-0,5) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 3,9 MSEK,
jämfört med 4,4 2015, avskrivningar på goodwill uppgick till 1,5
MSEK, jämfört med 1,5 MSEK motsvarande period 2015.

Finansnettot var -1,3 MSEK under perioden, jämfört med -1,4 MSEK
motsvarande period 2015. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den
belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group AB.

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till -0,1 (1,4) MSEK,
motsvarande en genomsnittlig skattesats om -2 (19) procent.

Periodens resultat var -7,3 (-6,4) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,48 (-0,82) SEK.

Omsättning och resultat april - juni

Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK under andra kvartalet,
jämfört med 17,4 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-3,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -13,6 (-21,5) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -0,5 (-1,8) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,3 MSEK,
jämfört med 1,5 2015, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5
MSEK, jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 2015.

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK
motsvarande kvartal 2015. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den
belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group AB.

Skattekostnaden/intäkten under kvartalet uppgick till -0,1 (0,7) MSEK,
motsvarande en genomsnittlig skattesats om -5 (+16) procent.

Periodens resultat var -2,9 (-3,5) MSEK och resultatet per aktie
uppgick till -0,16 (-0,44) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-7,7)
MSEK under de första nio månaderna. Det positiva kassaflödet från
den löpande verksamheten förklaras i huvudsak av minskade
kundfordringar samt en ökad skuldsättning avseende kortfristiga
skulder till närstående.

Investeringar

Årets investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick till
0,6 (0,2) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 34,7 MSEK, jämfört med 36,1 MSEK per
31 december 2015. Koncernens minskade skuldsättning är hänförlig till
amortering av lån och amortering av lån avseende leasing.

Likvida medel uppgick till 1,0 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK vid
årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om
totalt 9,5 MSEK, varav 8,4 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver
kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,7 MSEK var utnyttjat per
balansdagen.

Förvärv och avyttringar

I början av januari avyttrades dotterbolaget Walfridssons Arma
Stensjön AB. Avyttringen medförde en reaförlust om 312 TSEK.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 30 september 2016 till 10,4 (14,6 per
2015-12-31) MSEK, vilket motsvarar 0,63 (1,70) SEK per utestående
aktie. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital
visas på sidan 6. Några utestående options- eller konvertibelprogram
fanns inte per den 3o september 2016.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 47 (50 per den 31 december
2015).

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 49, jämfört med 50
2015.

Ägarstruktur

Per den 30 september 2016 hade Amnode AB 4 ägare som var och en
innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och
kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 65 %.

Per den 30 september 2016 hade Amnode AB cirka 600 aktieägare.

Tidigare större ägare, Alfanode AB som kontrolleras av Amnodes
tidigare VD Lars Save har delat ut större delen av sitt innehav till
Alfanodes aktieägare. Lars Saves indirekta ägande via Alfanode i
Amnode har därmed till största delen blivit direkt ägt och ägs inte
längre via bolag.

Transaktioner med närståenden

Under de första nio månaderna 2016 har följande transaktioner med
närstående gjorts inom Amnode koncernen:

· Styrelsens ordförande Lars Save har genom bolag utfört
konsulttjänster samt erhållit ersättning för leasad maskinutrustning
med 699 TSEK.

· Albin Invest AB har erhållit 1 663 TSEK för hyra av bolagets
lokaler samt tillhandahållen leasad maskinutrustning.

· VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en
ersättning av 1 415 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga
villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I tiden efter balansdagen har bolaget tagit upp ytterligare lån som
förfaller den 31 december 2017, om 3 000 TSEK från externa långivare
för att bland annat investera i en ny press till verksamheten i
Skultuna.

På extra bolagsstämma den 15 november beslutades att genomföra en
garanterad nyemission vilken tillför Amnode 19,9 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen omfattar 49 767 888 aktier.

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av
dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till 0,6 (0,3) MSEK. Moderbolaget har nettoinvesterat 0...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.