Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Amnode: Delårsrapport januari - september 2019

Januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 53,7 MSEK (56,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -3,3 MSEK
(1,7)

· Rörelseresultatet uppgick till -6,0 MSEK (-2,6)
· Resultat efter skatt blev -7,2 MSEK (-3,8)
· Resultat per aktie blev -0,02 SEK (-0,02)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 32,9 % (33,9)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,07)
Juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 14,6 MSEK (14,5)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -3,3 MSEK
(-0,2)

· Rörelseresultatet uppgick till -4,3 MSEK (-1,9)
· Resultat efter skatt blev -4,7 MSEK (-2,4)
· Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,01)
Väsentliga händelser under kvartalet

· Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet.

Händelser efter kvartalets utgång

· Amnode AB har i tiden efter bokslutsdagen sagt upp de flesta
leveransavtalen med sina kunder till omförhandling, vilket varit
nödvändigt för att säkra bolagets vinstintjäningsförmåga idag och
framåt. Kunder som svarar för cirka 60 procent av bolagets
försäljningsintäkter har gått med på att ingå nya avtal på för Amnode
mer förmånliga villkor. Det pågår för närvarande diskussioner med
flera kunder, däribland en av bolagets större kunder, och det är i
dagsläget osäkert om bolaget kommer att kunna finansiera sin
verksamhet i tolv månader framöver.

Vår aktie

· Volymvägd genomsnittlig avslutskurs för perioden 2019, var per
aktie 0,05 SEK (7 971 avslut) under 188 handelsdagar på
marknadsplatsen (0,11) (10 693 avslut) under samma period 2018, under
188 handelsdagar).

Nyckeltal

Se bifogad rapport

VD:s kommentar:

Amnodes tillbakagång har tyvärr fortsatt under tredje kvartalet som
generellt är ett förlustkvartal eftersom verksamheten i stort sett
står still under sommaren då våra kunder inte tar emot några
leveranser.

Som framgått av vår kommunikation så har ledningen vidtaget ett antal
kraftiga åtgärder sedan i somras som i och för sig får anses ha varit
positiva för företaget, vi har sagt upp och avvecklat förlust
artiklar, höjt priserna och förbättrat leveransvillkoren. Åtgärderna
har vi fått igenom tack vara våra fantastiska kunder. Att
verksamheten krymper slår dock på den framtida löpande faktureringen
de kommande månaderna och därmed vår disponibla rörelselikvid.
Amnodes läge förbättras inte heller av att det dagligen kommer
nyheter om att konjunkturen speciellt inom fordonsindustrin är på
nedgång efter en period av relativ högkonjunktur. Varslen bland
underleverantörerna duggar tätt och Amnode liksom många andra i
verkstadsindustrin har tvingats att anpassa sig till de förändrade
leveransnivåerna

Resultattappet under Q2 från ett bra Q1, berodde till en stor del av
att stora resurser allokerades för att kunna sätta ett antal nya
produkter i produktion så snabbt som möjligt. Trots långa
leveransavtal och stora initialkostnader för att kunna möta kundernas
leveranskrav har kunderna inte avropat de kontrakterade volymerna
under tredje kvartalet som planerat. Detta har lett till att
förlusten under kvartalet ökat till -4,3 Msek, vilket är drygt 2 Msek
mer än utfallet av ett "normalt" tredje kvartal. Under fjärde
kvartalet skall våra nya priser och den aktiva avvecklingen av
olönsamma artiklar börja slå igenom, men motverkas nu av nergång i
orderläget som vi bedömer är konjunkturberoende och därmed svårt att
planera vart det tar vägen och de kommande 12 månaderna är högst
osäkra.

Sedan i somras så har Amnode förhandlat och fått igenom nya priser.
Olönsamma eller felprissatta artiklar fasas ut över tid tillsammans
med kunderna för att minimera skada för alla parter. Men Amnode har
inte möjlighet att finansiera stora kunders legoproduktion och
tillverka mot förlust för att eventuellt säkra nya framtida
affärsvolymer. En översyn av skiftgång och bemanning pågår och
åtgärdsprogram har sjösatts med målsättningen att minska behovet av
rörelsekapital främst genom att öka omsättningshastigheten på
varulagret.

Förutom ovanstående har de konjunkturmässiga effekterna börjat synas i
bolagets orderböcker de senaste veckorna. Osäkerheten ökar därmed
ytterligare och accelerera och det troliga är att omsättningen för
koncernen kommer att minska kraftigt de kommande 12 månaderna.
Svårast är att bedöma påverkan av det som alltid varit Amnode's
akilleshäl, vår rörelselikviditet som till en oroande andel löpande
binds upp i varulager istället för att kunna finansiera vår rörelse
effektivt över tiden. Ihop med sänkta volymer slår detta hårt mot vår
kassa och rörelselikviditet.

Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av ovanstående är mycket
svårbedömda och det är därmed osäkert om bolaget kommer att kunna
finansiera sin verksamhet under den kommande tolv månaders perioden
utan att ytterligare medel tillförs. Möjligheterna att ta upp
ytterligare lån bedöms som små och i avsaknad en tydlig huvudägare
eller ens en större ägare undersöker styrelsen vilka alternativa
lösningar som finns, inklusive försäljning av hela eller delar av
verksamheten.

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och
samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet
bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode
erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning,
bearbetning samt automatsvarvning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/delarsrapport-januari---september-20...
https://mb.cision.com/Main/11577/2962290/1141852.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.