Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-15

Amnode: Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Amnode AB, 556722-7318, kallar härmed till extra
bolagsstämma.

Datum 2015-12-30

Tid 13.00

Plats bolagets lokaler, Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
avseende styrelsens säte samt gränser för aktiekapital och antal
aktier, se bilaga 1

8. Behandling av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet,
se bilaga 2 och bilaga4.

9. Behandling av styrelsens förslag om nyemission, se bilaga 2 och
bilaga 3.

10. Stämmans avslutande
Amnode AB

Styrelsen

Styrelsens beslutsförslag till Stämman

Bilaga 1, Styrelsen förslag till ny bolagsordning för Amnode
Blaga 2, Styrelsen förslag till minskning av aktiekapitalet och
förslag till nyemission

Bilaga 3, Styrelsens redogörelse
Bilaga 4, Revisorns yttrande vid minskning av AK framläggs på stämman.
Bilaga 1

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.

§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets ut-

gång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av
honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma.

§ 12 Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt
det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen
(2005:551).

§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________

Förslag till extra bolagsstämman den 30 december 2015

Bilaga 2

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning, nedsättning av
aktiekapitalet och beslut om nyemission i Amnode AB, 556722-7318

Vid extra bolagsstämma 2015-12-30 föreslås bolagsordningen ändras,
ändrat säte, aktiekapitalet minskas och beslut om nyemission fattas
enligt följande;

1. Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslås ändras till följande lydelse och värden. Bolagets säte ändras till Gnosjö Kommun.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000
kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000
stycken.

Förslag till ny Bolagsordning Bilaga 1.
2. Aktiekapitalet föreslås minskas enligt följande.
2.1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.
2.2. Aktiekapitalet skall minskas med 14 100 901 kronor till 2 073 662 kronor
2.3. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, nytt kvotvärde 0,25 kronor.
2.4. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras.
3. Aktiekapitalet föreslås ökas enligt följande.
3.1. Bolagets aktiekapital om 2 073 662 kronor skall ökas med högst 2 073 662 kronor.
3.2. Bolaget skall ge ut maximalt 8 294 648 aktier.
3.3. De förutvarande aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav.
3.4. Bolaget har giltiga skulder till Albin Invest AB med ett belopp om 468 550 kronor, Gårö Fastigheter AB med ett belopp om 277 922 kronor, Samnode AB med ett belopp om 750 000 kronor och Saveit Management AB med ett belopp om 297 627 kronor. Fordringsägarna tillika aktieägarna har förbundit sig att vid behov kvitta hela eller delar av sina fordringar i emissionen och tillsammans minst för 1 658 930 kronor.
3.5. För aktie skall betalas 0,40 kronor, varav 0,15 kronor skall tillföras överkursfonden.
3.6. Teckning av aktie skall ske på särskild upprättad Teckningssedel till och med 1 februari 2016. Styrelsen kan komma att förlänga teckningstiden dock längst till 31 mars 2016.
3.7. Vid överteckning av aktier sker fördelning i proportion till tidigare innehav i bolaget. Eventuellt icke utnyttjade teckningsrätter förfogas fritt av styrelsen att erbjudas en var.
3.8. Likvid för tecknade aktier sker genom kontant betalning eller genom kvittning. Kontant betalning skall erläggas senast 10 dagar efter tilldelning. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.
3.9. De nya aktierna berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår.
3.10. Nyemissionen förutsätter att Bolagsverket beviljar tillstånd för minskning av aktiekapitalet enligt punkt 2 ovan.

Stockholm 2015-12-07
Amnode AB
Michael Lindström Joakim Lorentzon
Lars Save Christian Söderholm
Tarja zu dem Berge
Bilagor:
Kopia av senaste årsredovisningen med anteckning om vinstdisposition
och faställelseintyg

Kopia av revisionsberättelse
Styrelsens redogörelse och revisors yttrande
Bilaga 3

Styrelsens redogörelse

Albin Invest AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 468 550
kronor, Gårö Fastigheter AB har en fordran som uppgår till 277 922
kronor, Samnode AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 750 000
kronor, Saveit Management AB har en fordran mot bolaget som uppgår
till 297 627 kronor. För bolaget är det fördelaktigt att kvitta
fordringar mot aktier i bolaget då det sparar likviditet åt bolaget.

Efter den senaste årsredovisningens avgivande har följande händelser
av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

- Tredje kvartalet uppvisare en oväntad stor nergång och kraftiga
produktions och kvalitetsstörningar viket belastade tillgången till
rörelselikvid kraftigt och redovisades i delårsrapporten #3 juli-sept
2015.

- Refinansieringsdiskussioner med bolagets bankförbindelse ställer
krav på aktieägarna att tillföra nytt kapital och likviditet till
bolaget för att kunna avslutas med ett för bolaget framgångsrikt sätt
kunna utöka sin kreditram.

Stockholm 2015-12-07

Amnode AB

Michael Lindström Joakim Lorentzon
Lars Save Christian Söderholm
Tarja zu dem Berge

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/styrelsens-kallelse-med-beslutsforsla...
http://mb.cision.com/Main/11577/9884390/456787.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.