Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-03

Analytikerkommentar: "Ett utmanande kvartal för Kinnevik"

wysiwyg_image

Kinnevik - ett teknikorienterat investmentbolag

Denna gång har turen till kommit till Stockholmbörsens mer teknikorienterade investmentbolag – Kinnevik. Likt VNV Global, som även de fokuserar på teknik i allmänhet, men onoterade bolag i synnerhet har aktiekursen haft en mindre positiv utveckling sedan ränteoron växte.

Förra veckan bekände VNV Global färg och marknaden mottog rapporten med att handla ned aktien med cirka 7 %. Med en större makroekonomisk osäkerhet är investerare inte lika riskbenägna och s.k. värdebolag premieras framför de mer tillväxtorienterade sådana.

Året som gått

I ena fallet bedöms ofta den bolagsspecifika risken mindre, medan den bedöms desto högre i sistnämnda. Med detta som utgångspunkt blir det nu intressant att se hur Kinneviks sista och avslutande kvartal för räkenskapsåret 2021 blev.

2021 var ett år av dels utmaningar, dels möjligheter, skriver VD, Georgi Ganev. Kinnevik tog ytterligare ett steg att omvikta portföljen mot yngre, privata tillväxtbolag. Processen har fortgått under ett par år, där vi bland annat har fått se hur Millicom (TIGO) och Zalando delats ut, och vid utgången av 2021 bestod 50 % av Kinneviks portfölj av just onoterade tillväxtbolag.

Substansvärdet minskade

Det viktiga substansvärdet, dvs. värdet av de underliggande tillgångarna, minskade under det fjärde kvartalet till 206 kronor per aktie, vilket i procent motsvarar -4,6 %. Studeras dock hela räkenskapsåret 2021 har substansvärdet mätt per aktie ökat med 16 %. Detta är dock exklusive utdelningen av Zalando.

Georgi Ganev lyfter även fram att man har en stabil finansiell ställning med en nettokassa om 5,4 Mdk, motsvarande 8 % av portföljvärdet. Om vi ska tolka VD korrekt kommer en del av denna att användas under det kommande räkenskapsåret: ”Investeringar under 2022 förväntas ligga i linje med genomsnittet under 2019-21 då vi strävar efter att bibehålla vårt investeringsmomentum.”

Investeringar och omallokeringar

Under det fjärde kvartalet investerade Kinnevik 2.370 Mkr. Av dessa investerades 1.471 Mkr i de nya bolagen Jobandtalent, Vay och Nick's, och 899 Mkr i följdinvesteringar i Cityblock, Pleo and TravelPerk.

Kinnevik omallokerade betydande kapital inom sin tillväxtportfölj genom att frigöra 5,3 Mdkr från Teladoc och VillageMD till avkastningar överstigande 5x i förstnämnda och 7x i sistnämnda. Beträffande Teladoc är de, i och med deras nedgång sedan innan sommaren 2021, en negativ bidragsgivare till Kinneviks substansutveckling.

Kinneviks aktiekursutveckling senaste två åren

wysiwyg_image

Negativ kurstrend på slutet

Kinneviks aktiekurs har sedan sommaren utvecklats i en negativ trend och inte alltid har den följt substansen, utan mer har den påverkats av makro, såsom just nämnda räntor och åtstramningar av andra finansiella stimlunaser. Innan dagens börsöppning handlades aktien till 280 kr, vilket motsvarar en premie om cirka 7 %.

Är den befogad? Det svaret kan enbart varje enskilda investera svara på, men om man utgår från historiken kan det anses finnas fog för ett visst överpris.

Det ska emellertid betonas att historik inte är en garant för framtida avkastning, men kanske finns det sanning i Mark Twains yttrande om att ”History doesen’t repeat itself, but it often rhymes.”

Utmanande makroekonomi

Trots det minskade substansvärdet är det viktigt att betona att Kinnevik investerar i små, ofta onoterade, bolag. Allt annat lika tenderar utvecklingen här vara mycket mer volatil än i de mer etablerade och prövade bolagen (jmfr. till exempel mot Investors eller Industrivärdens innehav/substans).

I en miljö där tidigare stimulanser och låg- och minusräntor sakta dras undan kommer tillväxtorienterade bolag, som är i behov av mycket kapital, få än mer utmaningar.

"Tillbakagång i värderingarna"

Förra veckan yttrade sig VNV Globals VD om detta och i Kinneviks rapport skriver Georgi Ganev: ”Under slutet av 2021 och början av 2022 har vi dock sett en väsentlig tillbakagång i värderingarna av börsnoterade tillväxtbolag driven av att den globala penningpolitiken stramas åt.

Även om denna utveckling ännu inte har mer betydande effekter på det välfinansierade venture- och growthsystemet, så är vi väl medvetna om denna dikotomi och dess instabilitet. Som en långsiktig investerare fokuserar vi på sekulär tillväxt och hållbara unit economics, och utgår konsekvent ifrån att multiplar kommer att minska från de nivåer vi investerar på när vi bedömer investeringsmöjligheter.”

Slutsats

Kinnevik har alltid vågat ta investeringar som i många andras ögon tett sig riskabla. I vissa fall har man gått bet, men i de flesta fallen har man haft en inget annat än beundransvärd utveckling.

Emellertid är detta historia och ingen investerare, eller för den delen bolag, är bättre än sin senaste prestation. Således är det betryggande för delägarna i Stenbäcks bygge att läsa om att hybrisens vindar inte tycks blåsa på huvudkontoret i Stockholm:

”Med vår starka finansiella ställning och bevisade skicklighet i att backa kategorivinnande bolag, känner vi oss övertygade om att Kinnevik-teamet har rätt verktyg, strategi och perspektiv på affärsbyggande för att fortsätta skapa långsiktigt hållbart aktieägarvärde.”

/Cristofer Andersson

Författare Redaktionen