Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

Andra kvartalet 2021: KPA Pension fortsätter att öka sitt förvaltade kapital

Börserna har fortsatt att återhämta sig under andra kvartalet 2021 och KPA Pension stärkte sin finansiella ställning ytterligare genom både ökat förvaltat kapital och ökad solvensgrad.

Händelser under andra kvartalet

  • KPA Pension ökar innehavet i fastigheter och alternativa placeringar
  • KPA Pensionsförsäkring AB ansöker om omvandling till tjänstepensionsbolag  
  • KPA Pension investerar i grön obligation direkt av Linköpings kommun. Pensionspengar som bygger simhall i Linköping
  • KPA Pension har under andra kvartalet lanserat en ny tjänst - Förmånskollen

Stabil premievolym i KPA Pension

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring AB uppgick till 13,5 miljarder kronor för första halvåret 2021, något högre än föregående års andra kvartal som uppgick till 13,2 miljarder kronor. 

Förvaltat kapital och solvensgrad ökar

Förvaltat kapital och solvensgraden fortsätter att stärkas under årets andra kvartal. Förvaltat kapital i KPA Pensionsförsäkring AB uppgick vid 2020 års slut till 223 miljarder kronor och har under första halvåret 2021 ökat till 250 miljarder kronor. Totalavkastning uppgick till 7,2 procent. Solvensgraden stärks ytterligare och uppgår till 191 procent jämfört med 163 procent efter andra kvartalet föregående år.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis för KPA Pension

KPA Pension rapporterar egna hållbarhetsdata kvartalsvis sedan andra kvartalet 2020. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamheten, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter och är en del i vårt arbete i Nettonollalliansen.

Både koldioxidutsläppet i den egna verksamheten och koldioxidavtrycket i aktieportföljen fortsätter att minska.

Klimatindikator TCFD Q2 Q1 2020 2019 2018
indikator 2021 2021
-namn
Koldioxidutsläpp 7,0 11,5 44,6 65 104
(CO2e) i egen
verksamhet 1)
Energiförbrukning i 97,2 99,4 101,6 109,5 113
fastigheter, 3)
normalårskorrigeras
(kWh/kvm)
Koldioxidavtrycket i Weighted 6,1 6,7 7,1 7,6 10,9
aktieportföljen. average
Koldoxid intensitet,
viktat medeltal, ton
CO2e/mkr 2)

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK. 3) Nedgången beror till stor del på förvärv av fastigheten Pelaren samt energiinvesteringar och energiåtgärder under året.

KPA Pension pressjour

+46 8 772 66 60
pressjour@kpa.se

Författare Cision