Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Angler Gaming: Kallelse till 2019 års bolagsstämma för Angler Gaming plc

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till
ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 7 juni, 2019 i
Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 31 maj 2019,
II. Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 15:00 den 4 juni 2019.
Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget
genom att skicka ett mail till agm@anglergaming.com, under
förutsättning att:

· Om en aktieägare utser ett ombud, förutom I. och II. ovan, är
aktieägaren skyldig att lämna korrekt ifyllt och undertecknat
fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till
agm@anglergaming.com och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post
till bolaget till Office 1, Level G, Quantum House , 75 Abate Rigord
Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast
10:00 den 5 juni 2019.

· Om aktieägaren är ett företag, förutom I. och II. ovan, skall
aktieägaren skicka in ett ifyllt och undertecknat styrelsebeslut
eller motsvarande handling som styrker ombudets behörighet att
företräda aktieägaren genom att (a) skanna och skicka det till
agm@anglergaming.com samt (b) skicka originalhandlingen per post till
Angler Gaming Plc, Office 1, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord
Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Originalhandlingen måste ha
inkommit senast 15:00 den 4 juni 2019.

Vid anmälan ska aktieägare uppge, förutom adress, telefonnummer och
aktieinnehav även antingen (a) namn, personnummer eller passnummer,
samt nationalitet eller (b) företagets organisationsnummer.

Fullmaktsformulär och instruktioner för företag som är aktieägare
finns tillgängliga på företagets hemsida under
www.anglergaming.com/investor-relations. Ombudet behöver inte vara
aktieägare i bolaget.

Aktieägare eller deras representanter eller ombud måste uppvisa giltig
identitetshandling för kontrolländamål för att tillåtas deltaga och
rösta på stämman.

För att deltaga i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier
registrerade genom förvaltare begära tillfällig registrering i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Denna tillfälliga registrering måste
begäras via förvaltaren till Euroclear Sweden AB och vara färdig
senast den 31 maj 2019. Aktieägare som faller inom detta område måste
således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 31 maj 2019.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.

2. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för
bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att
rösta vid stämman.

4. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera mötesprotokollet.
7. Anförande av företagets verkställande direktör.
8. Presentation av företagets årsrapport, företagets
revisonsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens
revisionsberättelse.

9. Godkännande av Bolagets och koncernens årsredovisningar och
revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och
balansräkningar.

10. Beslut om utdelning till aktieägarna enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt val av
medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.

12. Fastställande av styrelsearvoden samt revisorarvode.
13. Stämmans avslutande.
Förslag och utkast till aktieägare resolutioner

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen har godkänt de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret
som slutade 31 december 2018 och rekommenderar aktieägarna att
godkänna de reviderade räkenskaper som presenterats.

Utkast Ordinarie resolution 1/2019: Aktieägarna har beslutat att
godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för
räkenskapsåret som slutade 31 december 2018.

Godkännande av utdelning till aktieägarna (punkt 10 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen föreslår, i enlighet med de reviderade räkenskaperna för
räkenskapsåret som slutade 31 december 2018 och i enlighet med
rekommendationen i årsredovisningen, en utdelning om EUR 3,374,325
till aktieägarna, vilken ungefär motsvarar EUR 0.045 per aktie samt
att ingen kompensation utgår för växlingskurs kostnader samt att
måndagen den 11 juni 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning.

Utkast Ordinarie resolution 2/2019:

Aktieägarna har beslutat att godkänna en utdelning om EUR 3,374,325
till aktieägarna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2018, som
motsvarar ungefär EUR 0.045 per aktie och utan kompensation för
växlingskurs kostnader samt att måndagen den 11 juni 2019 ska vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode , val av revisor och
revisorns arvode (punkterna 11-12 på dagordningen)

Förklaring

Samtliga nuvarande styrelseledamöter nominerar sig själva för omval
tills nästa årsstämma. Det nedan föreslagna förslaget till resolution
3/2019 kan komma att ändras med hänsyn till artikel 53.1 i
bolagsordningen.

Det föreslås att fördela ett belopp som inte överstiger EUR 150,000.00
per år för styrelsens ersättning och för normala arbetsuppgifter för
styrelseledamöter.

Den nuvarande valet av revisor avslutas vid denna årsstämma och
styrelsen föreslår omval av den nuvarande revisorn för räkenskapsåret
2019 samt att revisorns avgifter betalas efter att fakturorna har
godkänts.

Utkast Ordinary resolution 3/2019:

Aktieägarna har beslutat att utse nuvarande styrelseledamöter
ytterligare ett år. Aktieägarna har beslutat att fördela det belopp
som inte överstiger EUR 150,000.00 per år för styrelsens ersättning
som täcker vanliga uppgifter för styrelseledamöter.

Utkast Ordinarie resolution 4/2019: Aktieägarna har beslutat att utse
bolagets nuvarande revisor för räkenskapsåret 2019 samt att revisorns
avgifter betalas efter att fakturorna har godkänts.

ÖVRIGT

Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade
31 december 2018, Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär och
anvisningar för företagens aktieägare finns på bolagets adress som
anges ovan och på bolagets hemsida
www.anglergaming.com/investor-relations.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på
bolagsstämman .

Antal aktier och röster

Det totala antalet utgivna aktier i bolaget, vid tidpunkten för den
här kallelsen, uppgår till 74 984 995 aktier med en (1) röst per
aktie, alltså totalt 74 984 995 röster.

Insamling och användning av personinformation

Personinformation som har skickats in av aktieägare via
anmälningsformulär och fullmakter i samband med deltagande på
bolagsstämman hanteras av bolaget i enlighet med Allmänna Dataskydds
Förordningen och enbart i syfte att hantera information för den
obligatoriska bolagsstämman. Eventuella klagomål över hur bolaget
hanterar personinformation kan delges Datainspektionen. För
ytterligare information om hur Angler Gaming hanterar persondata
vänligen kontakta privacy@anglergaming.com.

Malta, maj 2019 Styrelsen,

Angler Gaming PLC

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/angler-gaming/r/kallelse-till-2019-ars-bolags...
https://mb.cision.com/Main/11643/2810645/1042998.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.