Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Anoto Group AB: Anoto Group AB utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Stockholm, 30 augusti, 2019 ? Anoto Group AB (publ) (?Bolaget?) har
uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att
genomföra en riktad kontant nyemission om högst 17 650 000 aktier, genom
ett så kallat ?accelerated book-building?-förfarande, med stöd av det
bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 17 maj 2019
(?Nyemissionen?).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att
diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för FOU av en ny penna,
produktion av pennor att hållas i lager i förberedelse för ökad efterfrågan
inom utbildningssektorn samt för att investera i försäljning och
marknadsföring.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Bolagets styrelse, efter att
book-building avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av
bemyndigandet från årsstämman som avhölls den 17 maj 2019.

Rådgivare

G&W Fondkomission är sole bookrunner i Nyemissionen och Setterwalls
Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 augusti 2019, kl. 20:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt
för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av
dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som
historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och
den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals
människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad
mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik
som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar.
Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT - världens första
AI-lösning för offline-utbildning; ACE - Anotos nya och förbättrade
företagsformulärslösningar; aDNA - Anotos säkra interaktiva
marknadsföringslösning; och Dr. Watson - Anotos biometriska autentiserings-
och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq
Stockholm under ANOT.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Anoto i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses
här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en
transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA
eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i
eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av
informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs
enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning
(EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Anoto har inte godkänt något
erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och
inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med
nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast
till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material
i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje
investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till
är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av,
"kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell
erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen
av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern");
eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d)
i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta
meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller
förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter,
förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser
historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som
?anser?, ?förväntar?, ?förutser?, ?avser?, ?uppskattar?, ?kommer?, ?kan?,
?förutsätter?, ?bör? ?skulle kunna? och, i varje fall, negationer därav,
eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras
på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte
garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för
risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många
olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de
framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och
andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till
grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta
och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de
uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet
att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte
att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig
på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta
pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan
komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över,
uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något
framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Bilaga

* PR_Directed Share Issue_SV

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.