Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Anoto Group AB: Anoto tillförs cirka 24 miljoner kronor genom företrädesemission

Stockholm, 18 oktober 2018 – Resultatet för Anoto Group AB (publ):s
(”Anoto”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den
15 oktober 2018, visar att 7 957 307 aktier och teckningsoptioner,
motsvarande cirka 92 procent av de erbjudna aktierna och
teckningsoptionerna tecknades i erbjudandet. Sammanlagt tecknades 6 352 880
aktier och teckningsoptioner med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 73
procent av erbjudandet, samt ytterligare 1 604 427 aktier och
teckningsoptioner, motsvarande cirka 19 procent av erbjudandet utan stöd av
uniträtter. Företrädesemission tillför Anoto cirka 24 miljoner kronor före
emissionskostnader. Därtill kan Anoto komma att tillföras ytterligare cirka
32 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av
serie 2018/2021 utnyttjas.

Anotos VD Joonhee Won kommenterar: ”Jag är positivt överraskad att så många
av våra aktieägare tecknade sig och visade sin tilltro på bolaget. De medel
som erhållits kommer att användas för marknadsföring av våra nya produkter
och lösningar samt för att bygga upp ett lager i syfte att förkorta
försäljningscykeln. Ledningen och anställda i Anoto kommer att arbeta för
ökade intäkter med vår nya produktportfolio.”

I enlighet teckningsåtaganden har Jörgen Durban, styrelseordförande i
Anoto, Inhye Kim och Nerthus Investments Limited, tecknat sina pro
rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 0,2 procent,
2,4 procent respektive 9,2 procent av företrädesemissionen. Därutöver har
Jörgen Durban tecknat sig för ytterligare 550 000 units, Inhye Kim för
ytterligare 200 000 units och Nerthus Investments Limited för ytterligare
300 000 units. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1)
teckningsoption av serie 2018/2021.

De aktier och teckningsoptioner som inte tecknats med stöd av uniträtter
har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som tidigare
kommunicerats av Anoto. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier och
teckningsoptioner tecknade utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnota
skickas till tecknaren. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer Anotos aktiekapital att öka med
4 774 384,20 kronor till 72 367 354,51 kronor och det totala antalet aktier
kommer att öka med 7 957 307 aktier till 120 612 257 aktier när
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2021 som emitteras i
företrädesemissionen kommer Anotos aktiekapital att öka med ytterligare
4 774 384,20 kronor genom utgivande av 7 957 307 aktier.

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq Stockholm
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske omkring den 22 oktober 2018.

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com

eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 oktober 2018 kl. 07.45 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
uniträtter eller andra värdepapper i Anoto.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från
1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i
enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin
bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner
genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att
unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa
enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom
smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för
produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan.
Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Anoto Group AB (publ) - Pressmeddelande 2018-10-18_SV

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.