Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

ANOTO GROUP AB: Delårsrapport Januari-Mars 016

Anoto Group AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport Januari-Mars 016

-- Omsättningen för perioden uppgick till 45 (43) MSEK.
-- Bruttomarginalen för perioden uppgick till 40% (59%). Bruttoresultatet för
perioden uppgick till 18 (25) MSEK.
-- Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -55
(-12) MSEK.
-- Resultat efter skatt för perioden uppgick till -62 (-6) MSEK.
-- Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till
-0,06 (-0,01) SEK.
-- Kassaflödet för perioden blev 2 (29) MSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev -55 (-4)
MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 30 (33)
MSEK.

Anoto Group AB
Anoto Group AB är holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med
IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9, Delårsrapport. För koncernen och
moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats
som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 MSEK.
Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka sitt behov under
de kommande tolv månaderna från och med datumet för den här rapporten.
Styrelsen gör bedömningen, baserat på nuvarande affärsplan och bedömningen ovan
om ökade försäljningsintäkter, att det ändå under den kom mande
tolvmånadersperioden kommer att finnas behov av ytterligare kapital om cirka 30
miljoner kronor. Kapitalbehovet bedöms uppkomma under fjärde kvartalet 2016 som
en konsekvens av förväntad ökad produktion av digitala pennor. Behov av
ytterligare kapital bedöms komma att täckas genom nyemission av aktier eller
andra aktierelaterade värdepapper.Inga väsentliga nya risker bedöms ha
tillkommit utöver dem som beskrivs i prospektet daterat 2 maj 2016.

Transaktioner med närstående
Aurora Investment Ltd (dotterbolag till TStone), en av de största aktieägarna i
Anoto Group, har varit representerade i styrelsen sedan årsstämman i maj 2010.
Under innevarande år har Anoto sålt tjänster och produkter till bolag inom
TStone gruppen till ett värde av 3 MSEK. Transaktionerna har genomförts under
normala affärsvillkor.
Antonio Mugica, representerande Anotos näst störste ägare (Goldeigen Kapial)
och tillika VD för Anotos partner Smartmatic, har varit ledamot av styrelsen i
Anoto Group sedan årsstämman 2014. Under innevarande år har Anoto sålt tjänster
och produkter till Smartmatic till ett värde av 1 MSEK. Transaktionerna har
genomförts under normala affärsvillkor.

Händelser efter bokslutsdagen
Den strategiska omorganisationen, som offentliggjordes den 22 april 2016, har
påbörjats och förväntas vara genomförd vid slutet av juni 2016. Primärt fokus
är att förbttra Bolagets effektivitet inom produktutveckling och produktivitet
i säljorganisationen samt att rationalisera kontor och personal. För att nå
målet om kostnadsbesparingar om cirka 40 miljoner kronor förväntas
åtgärdsprogrammet skapa engångskostnader om circa 8 miljoner kronor över de
kommande sex månaderna.

Anoto har den 2 maj 2016 erhållit ett kreditlöfte om 10 miljoner kronor i
ytterligare bryggfinansiering från en svensk bank i syfte att betala förfallna
leverantörsskulder.

Aktiedata
Bolagets aktie är noterad under tickern ANOT på Small Cap-listan på NASDAQ OMX
Nordiska börs i Stockholm. Vid rapportperiodens utgång uppgår antalet aktier
till 1,073,193,827.

Legala aktiviteter
Bolaget har lämnat in anmälan om patentintrång i Japan mot Neolab Corporation
("Neolab), ett dotterbolag till Neolab Convergence och Uchida Yoko Co Ltd.
Anoto söker alla tillgängliga medel, inklusive men inte begränsat till
förbudsföreläggande mot import av Neolab pennprodukter och anteckningsböcker.

Stämningarna, som inlämnats till Civil Division of Tokyo District Court, är
baserade på Anotos japanska patent 4245474, 4928696 och 4613251. Stämningarna
är inriktade på Anotos patenterade metoder för design av digitala pennor och
optisk mönsterbearbetning.

Processen är pågående.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl.
08:30.

För mer information se www.anoto.com/investors.

Kalender 2016

Årsstämma 9 juni

För ytterligare information

Kontakta:

Joonhee Won, VD
Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10,SE-223 62 Lund
Phone: +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.