Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Anoto Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 13 januari 2020 ? Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)
den 13 januari 2020 fattades följande huvudsakliga beslut.

Godkännande av incitamentsprogram i Knowledge AI

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslag
från Nerthus Investments Ltd. och Solt Works Co Ltd. att anta ett
incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i samt
konsulter och rådgivare till Knowledge AI Inc. (?Knowledge AI?), ett
dotterbolag till Bolaget.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt
kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet föreslås omfatta
sammanlagt högst 3 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 25 procent av
aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal
aktier i Knowledge AI.

Av optionerna tjänas 20 % in och kan utnyttjas på den första årsdagen
räknat från tilldelningsdagen. Intjäning sker därefter med ytterligare 20 %
vid varje årsdag räknat från tilldelningsdagen till och med den femte
årsdagen räknat från tilldelningsdagen.

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om deltagaren vid tidpunkten
för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt
från tilldelningsdagen har varit anställd hos Knowledge AI (eller, vad
avser konsulter eller rådgivare, fortfarande tillhandahåller och
kontinuerligt från tilldelningsdagen har tillhandahållit tjänster till
Knowledge AI) eller något moder- eller dotterbolag till Knowledge AI (en
?Berättigad Deltagare?). 

Om deltagaren slutar att vara en Berättigad Deltagare, oavsett anledning,
ska rätten att utnyttja optionerna avbrytas tre månader efter sådant
avslutande och deltagaren ska endast kunna utnyttja de optioner som
deltagaren hade tjänat in och var berättigad att utnyttja per dagen då
deltagaren upphörde att vara en Berättigad Deltagare.

Aktieoptionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Knowledge AI inom
en tioårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla
utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att köpa
en stamaktie till ett pris som motsvarar fair market value på
tilldelningsdagen.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot
kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering
ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 20 000 000 aktier,
motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,7 % av aktiekapitalet och
röster, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som
genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från
det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens
första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE ? Anotos nya och förbättrade
lösning för enterprise forms, aDNA ? Anotos lösning för säker interaktiv
marknadsföring, och Dr. Watson ? Anotos lösning för biometrisk
autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Kommunike? fra?n extra bolagssta?mma den 13 januari

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.