Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

ANOTO GROUP AB: RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

Anoto Group AB
Kvartalsrapport

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

-- Stor ramorder på 120 000 pennor mottogs från TStudy China i augusti.
Orderns lägsta värde ligger på 4 MUSD.
-- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 168 MSEK (138) och
nettoomsättningen för kvartalet blev 40 MSEK (55).
-- Bruttomarginalen för perioden uppgick till 34 procent (46 procent) och
bruttomarginalen för kvartalet var 31 procent (37 procent). Bruttovinsten
för perioden uppgick till 56 MSEK (64) och bruttovinsten för kvartalet var
12 MSEK (20). Kvartalets resultat påverkades av en engångsjustering av
lagervärdet motsvarande -3 MSEK.
-- Kvartalets resultat har även påverkats av engångskostnader motsvarande 5
MSEK som är relaterade till kostnadsbesparingar. Dessa åtgärder förväntas
resultera i årliga besparingar motsvarande omkring 50 MSEK. Dessutom har
kvartalets resultat påverkats av nedskrivningar motsvarande 37,6 MSEK
-- Resultatet före nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) för perioden
uppgick till -148 MSEK (-59) och EBITDA för kvartalet var -60 MSEK (-25).
-- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -208 MSEK (-68) och
resultatet efter skatt för kvartalet blev -106 MSEK (-30).
-- Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till -0,13 SEK
(-0,08) och -0,05 SEK (-0,03) för kvartalet.
-- Avtal har slutits med ett sydkoreanskt företag, ABLE Investment Advisors
Inc., att investera 6 MUSD (c:a 53 MSEK) i Anoto. Detta ersätter det
tidigare avtalet med Smark Inc. Per den 25 november har 1,5 MUSD av det
totala beloppet erhållts, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat via en utställd
garanti från en finansiell institution.
-- Kassaflödet under perioden var -4 MSEK (3) och kassaflödet för kvartalet
var -34 MSEK (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital under perioden var -158 MSEK (-49) och -70
MSEK (-24) för kvartalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under
perioden var 150 MSEK (92) och 20 MSEK (64) för kvartalet.
-- Anoto befinner sig för tillfället i en utmanande situation
finansieringsmässigt. Se vidare under ”Risker och osäkerheter”.

Kommentarer från VD

Anoto befinner sig i en period av avgörande förändringar, vilka kännetecknas av
betydande ansträngningar för att minska kostnader samt fokus på lönsamhet. För
att bli lönsamt har Anoto vidtagit kraftfulla åtgärder för att effektivisera
kostsamma utvecklingsprojekt och skapa en liten och effektiv organisation genom
att minska antalet anställda samt stänga kontor. Anoto har även förändrat sin
strategi för att reducera sitt beroende av kapitalintensiv hårdvara (digitala
pennor och stora skärmar) och istället fokusera på en mycket lönsam
mönsterbaserad teknologi för mobila enheter och digitala applikationer.

Som en följd av denna typ av strategiska förändringar har Anoto beslutat sig
för att skriva av betydande kostnader för äldre projekt under det tredje
kvartalet 2016.

För att driva den pågående övergången utnyttjar Anoto den teknologi företaget
själv äger samt ingår även nya partnerskap. Den 15 juli 2016 ingick Anoto ett
strategiskt samarbete med Digiworks, en specialist inom mönsterbaserad kodning
och utskriftsteknik. Detta partnerskap kommer att komplettera Anotos egna
patentskyddade mönster och mönstergenerande teknologi för att få fart på Anotos
DNA-verksamhet samt ytterligare expandera inom olika asiatiska marknader.

Anotos DNA-verksamhet (ADNA) bygger på Anotos exceptionella förmåga att skapa
600 triljoner unika mönster (därav DNA) som kan tryckas på produkter och
enheter. Varje mönster har ett unikt ID samt möjligheten att lägga till
kodningsbar data. I och med lanseringen av ADNA utökar Anoto sin användning av
sina egna mönster till de mobila enheter som finns överallt, såsom smartphones
och surfplattor.

Anoto DNA har ett flertal användningsområden; allt från skydd mot förfalskning
till att tillhandahålla viktig möjliggörande teknik till reklam som utnyttjar
AR (förstärkt verklighet). Anoto diskuterar för närvarande med ett antal
multinationella företag – från konsumentinriktade företag till industri- och
tjänsteföretag.

Anotos DNA-lösning kommer även att möjliggöra robusta datautvinningsförmågor.
Denna lösning möjliggör för tillverkare att använda sig av nästan osynliga och
unika mönster på sina produkter och därmed möjliggöra exakt spårning på
artikelnivå samt digital interaktivitet.

Samarbetet mellan Anoto och Digiwork förstärks tack vara Anotos investeringar
på 2 MUSD i Digiworks moderbolag, SMark Co., Ltd. SMark är ett sydkoreanskt
företag på KOSDAQ Korea med ”tickern” SMARK. Ursprungligen kom parterna överens
om att SMark skulle investera 5 miljoner USD i Anoto till en teckningskurs
motsvarande 0,029185 USD. På grund av nya regleringar vid KOSDAQ (den
sydkoreanska börsen) gällande korsinvesteringar kommer ABLE Investment Advisors
Inc. (ABLE), ett företag som är relaterat till SMark, att genomföra
investeringen. Det omförhandlade avtalet innebär en investering på 6 MUSD till
en teckningskurs motsvarande 0,023135 USD. Per dagens datum har c:a 1,5 MUSD
mottagits från ABLE, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat genom en erhållen garanti
från en finansiell institution. De återstående 1,5 MUSD förväntas utbetalas i
december.

Medan de ovanstående partnerskapen och företagets innovationer öppnar upp nya
spännande marknader, säkerställer förvärven av Livescribe och Pen Generations
att Anoto behåller en relevant position i sektorn för digitala pennor. Förutom
att leda till en diversifiering i företagets pennportfölj, öppnar dessa
förvärvade bolag även upp de snabbväxande pennmarknaderna i Asien och
Latinamerika. Pen Generations har ett starkt nätverk med olika partnerskap, i
synnerhet inom den asiatiska utbildningssektorn, medan Livescribe möjliggör en
ökad närvaro på den amerikanska detaljhandelsmarknaden. Som tidigare har
kommunicerats, har Tstudy China lagt en ramorder till Anoto omfattande 120 000
pennor som ska levereras inom ett år – värdet på detta ramavtal kan variera
kraftigt beroende på vilken typ av penna Tstudy väljer att köpa, men ett
absolut minimum motsvarar omkring 4 MUSD årligen. Allt som allt ser den
närmaste framtiden för pennverksamheten mycket bra ut, och flera stora order
för 2017 är redan på plats. Som meddelades den 16 November har Anoto fått en
pennorder från Indien motsvarande 8,4 MUSD som ska levereras under tre år.

Historiskt sett har Anoto gjort stora investeringar inom F&U; både vad gäller
pennutvecklingsprojekt, men även när det gäller utveckling av nya
kapitalintensiva affärsmöjligheter, såsom stora interaktiva skärmar. Som ett
resultat av detta har företaget gjort betydande förluster – förluster som har
finansierats med hjälp av aktieemissioner. Anoto har nu beslutat sig för att
enbart fokusera på fyra affärsområden, och i framtiden kommer företaget i
huvudsak att investera i ett av dessa, nämligen Anoto DNA (ADNA).

Våra kostsamma pennutvecklingsprojekt, såsom leveransen av pennor till ett
japanskt försäkringsbolag och HP Screen-pennan, utgör inte längre en belastning
på koncernens likviditet. Det japanska pennprojektet har slutförts medan
HP-projektet är i vänteläge medan de kommersiella aspekterna håller på att
omförhandlas. Vad gäller utvecklingsprojektet för en stor skärm under eget
varumärke har Anoto valt att avbryta detta, och kommer istället att undersöka
alternativet att ingå tekniklicenseringsavtal med befintliga tillverkare av
stora skärmar.

Sammanfattningsvis lägger Anoto ut en ny strategisk kurs som på ett innovativt
vis överbryggar den analoga-digitala klyftan med hårdvara, programvara,
modeller och data. Strategin är uppbyggd kring Anotos egna pennor,
mikropunktmönster, realtidsbildbearbetning, big data samt mobila enheters
optiska förmågor. Därmed utnyttjar företaget sina existerande styrkor samtidigt
som man uppnår en markant utökad närvaro på världsmarknaden.

Anoto är fast besluten om att uppnå en lönsam framtid och har därför genomfört
ytterligare omstruktureringar under kvartalet. Den senaste omstruktureringen
kommer att leda till årliga besparingar på omkring 50 MSEK, vilket påverkar
motsvarande 50 heltidstjänster. Relaterade engångskostnader uppgår till 5 MSEK
och har redovisats i siffrorna för Q3. Totalt uppskattas
omstruktureringsprogrammen som genomfört under 2016 att leda till besparingar
motsvarande 100 MSEK jämfört med nuvarande kostnadstakt.

För att säkerställa tillräcklig finansiering under hela den pågående
omvandlingsperioden förhandlar Anoto för närvarande om en emission av
konvertibla obligationer motsvarande 5 MUSD, varav c:a 4 MUSD (37 MSEK) redan
har placerats. Styrelsens anser att dessa ytterligare 5 MUSD ger koncernen de
medel som krävs för att hantera framtida affärsmöjligheter. Styrelsen arbetar
även med ett antal andra alternativ för att säkerställa de likvida medel som
krävs om de konvertibla obligationerna inte fulltecknas.

UTSIKTER

Anoto förväntar sig att avsluta båda nästa kvartal och hela året 2016 med en
förlust. 2016 har varit ett utmanande år som har kännetecknats av de tuffa
besluten att gå från en hårdvarufokuserad organisation till en organisation som
skapar en lönsam framtid baserad på programvara, egenutvecklade mönster och
robust bildbearbetning. Utmaningarna kommer säkert att fortsätta under 2017,
men förväntningen är att den nya effektiva pennverksamheten ger ett starkt
bidrag till organisationens ekonomiska hälsa samtidigt som mönsterverksamheten
utvecklas på ett mindre förutsägbart, men potentiellt mer explosivt, vis. Med
sänkta kostnader motsvarande 100 MSEK och denna spännande portfölj som stöd för
tillväxt räknar Anoto med betydande förbättringar vad gäller företagets
ekonomiska resultat under 2017.

Joonhee Won

CEO, Anoto Group AB (publ)

FINANSIELL KALENDER 2016

Q4 rapport februari 2017

För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org.nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE-223 62 Lund, Sverige
Tele: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.