Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Anoto Group AB: Styrelsen i Anoto förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 15 ...

Stockholm, 01 oktober 2018 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto”
eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående
företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner till och med den 15
oktober 2018.

Bakgrund

Den 6 september 2018 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 15 maj 2018, om nyemission av aktier och teckningsoptioner,
i form av så kallade units, om 26 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för Anotos befintliga aktieägare
i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 20
september 2018 erhöll aktieägare en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en
(1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021. Teckning av units är
även möjlig utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen har fastställts till 3 kronor per unit, motsvarande en kurs
om 3 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2018/2021 erhålls
vederlagsfritt. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra
Anoto högst cirka 26,0 miljoner kronor före emissionskostnader, genom
utgivande av högst 8 665 765 nya aktier, vilket medför en ökning av
aktiekapitalet om högst 5 199 459 kronor, samt utgivande av högst 8 665 765
teckningsoptioner av serie 2018/2021. Varje teckningsoption ger rätt att
under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021
teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 kronor. Om
samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär det att Bolaget tillförs
ytterligare cirka 34,7 miljoner kronor. De nya aktierna kommer att tas upp
till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att ansöka om handel i de
nya teckningsoptionerna på Nasdaq First North.

Fullständig information avseende företrädesemissionen finns i det
informationsmemorandum som offentliggjordes av Anoto den 11 september 2018.
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Anotos hemsida
(www.anoto.com).

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 24 september 2018
till och med den 8 oktober 2018. Anotos styrelse har idag den 28 september
2018 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 15 oktober
2018. Anledningen till förlängningen är att den administrativa processen
hos vissa utländska förvaltare inneburit svårigheter för vissa aktieägare
att teckna units innan utgången av den tidigare beslutade
teckningsperioden. Styrelsen bedömer därför att en förlängning av
teckningsperioden möjliggör för fler aktieägare att teckna units i
företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (angivna datum avser 2018)

24 september –
11 oktober Handel med uniträtter
24 september –
15 oktober Teckningsperiod
18 oktober Offentliggörande av preliminärt utfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com

eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400 

Denna information är sådan information som Anoto är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 01 oktober 2018 kl. 07:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
uniträtter eller andra värdepapper i Anoto.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från
1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i
enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin
bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner
genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att
unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa
enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom
smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för
produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan.
Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Anoto Group AB (publ) - Pressmeddelande 2018-10-01 - #39396913

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.