Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

APAC AVSER ATT NOTERA BOLAGETS A-AKTIER PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) (”APAC” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag eller "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC), grundat av ett erfaret och brett sammansatt team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm. APAC syftar till att ta in kapital som förväntas uppgå till 1,0 miljard kronor (”Erbjudandet”) genom en börsnotering och inom 24 månader förvärva ett onoterat bolag (”Målbolag”) i Norden[1] som har en stark ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik. Nasdaq Stockholm AB har med sedvanliga villkor bedömt att APAC uppfyller noteringskraven på Nasdaq Stockholm (main market).

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet av A-aktier och noteringen av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm kommer att riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt och till allmänheten i Sverige. Genom nyemissionen i Erbjudandet av A-aktier förväntas APAC tillföras 1,0 miljard kronor, varav sponsorerna med närstående har åtagit sig att förvärva A-aktier om minst 75 miljoner kronor, motsvarande cirka 7,5 procent av Erbjudandet.

Vidare har, Carnegie Fonder AB, Altira AB, M2 Asset Management AB och Stena Finans AB (tillsammans "Cornerstone-investerare") inför den stundande noteringen på Nasdaq Stockholm åtagit sig att teckna A-aktier om totalt 295 miljoner kronor motsvarande cirka 29,5 procent av Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från sponsorerna och dess närstående samt Cornerstone-investerare totalt 370 miljoner kronor motsvarande cirka 37 procent av det totala antalet A-aktier som förväntas erbjudas i samband med Erbjudandet.

Inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm har sponsorerna dessutom tecknat teckningsoptioner (”Sponsoroptioner”) som berättigar till teckning av B-aktier som tillfört Bolaget 40 miljoner kronor. Avsikten är att initiala kostnader förknippade med Erbjudandet, löpande rörelsekostnader samt kostnader för att finansiera Bolaget vid löpande granskning av potentiella förvärvskandidater innan ett förvärv offentliggörs kommer att finansieras av likviden som Bolaget erhållit för Sponsoroptioner.

Likviden från försäljningen av A-aktier i Erbjudandet om 1,0 miljard kronor som förväntas tillföras Bolaget kommer i sin helhet att placeras på ett särskilt konto till dess att en extra bolagsstämma röstat för ett förslag om ett Förvärv, i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för förvärvsbolag.

Aktieägarna i APAC har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med ett förvärv och på så vis återfå motsvarande 100 procent av priset i Erbjudandet.

Varje A-aktie som inte inlöses i samband med Förvärvet kommer att berättiga innehavaren att erhålla en vederlagsfri teckningsoption i samband med att förvärvet fullbordas, i syfte att få ytterligare exponering till värdeutvecklingen i A-aktien. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs motsvarande 115% av priset i Erbjudandet. Under vissa förutsättningar äger Bolaget även rätt att påkalla inlösen av teckningsoptionerna. Dessa teckningsoptioner avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med att förvärvet slutförs.

Initiativtagaren Hans Eckerström kommenterar:

”Vårt arbete kommer att präglas av öppenhet och transparens. APAC kommer att söka efter ett bolag med stor framtidspotential ur ett hållbarhetsperspektiv och som kommer kunna ta viktiga kliv med hjälp av APAC:s team och den tillgång till likviditet som APAC representerar. När investerare i APAC ska ta ställning till förvärvsförslaget kommer så mycket information som möjligt att vara tillgänglig. I samband med ett förvärv, har investerare möjlighet till inlösen av sina A-aktier motsvarande 100 procent av priset i Erbjudandet, om man då inte vill vara med på den fortsatta resan. Ingen köper således grisen i säcken.

Det kanske mest intressanta med den SPAC-modell som Nasdaq Stockholm nu tagit till Sverige är att den möjliggör för bolag att fokusera på det som de är bra på. En traditionell noteringsprocess kan vara väldigt betungande för ett bolag under en lång tidsperiod, både för ägarna och för ledningen bakom bolaget. Genom SPAC-modellen kan potentiella bolag komma snabbare till marknaden och erbjuds en högre transaktionssäkerhet.

APAC kommer dessutom att verka och förhandla för en rättvis värdering av potentiella målbolag i lugn och ro och således minimera den osäkerhet som ofta annars präglar slutfasen i en traditionell börsintroduktion.

Vi hoppas kunna hjälpa ett bolag som gör bra saker för planeten att fokusera på det bolaget är bra på och samtidigt utvecklas tillsammans med den kompetens vi samlat inom APAC.”

Bakgrund och information om APAC

Den 1 februari 2021 lanserade Nasdaq Nordic ett uppdaterat regelverk som introducerade en möjlighet att notera en ny typ av bolag på Nasdaq Stockholm, så kallade förvärvsbolag (SPAC). Ett förvärvsbolag är ett bolag vars syfte är att inhämta kapital genom en ägarspridning i samband med en börsnotering samt genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt åt Bolagets aktieägare. Regelverket ställer vissa krav på förvärvsbolaget som framförallt syftar till att ge investerare ett ökat skydd och större inflytande över sitt investerade kapital fram tills att ett Förvärv fullbordats än vad som annars normalt är brukligt för noterade bolag.

För att tillvarata den möjligheten på ett värdeskapande sätt har förvärvsbolaget APAC bildats av bland andra investeraren Hans Eckerström, entreprenören Richard Båge och förvärvsspecialisterna Peder Egnell och Anna Sundberg.

APACs huvudsyfte är att genomföra ett Förvärv under en investeringsperiod om högst 24 månader efter första dag för handel i Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm. Med "Förvärv" avses förvärv av aktier eller tillgångar eller liknande transaktioner i ett eller flera målbolag med ett totalt marknadsvärde som motsvarar minst 80 procent av värdet på det spärrade kontot från Erbjudandet. Om ett förvärv inte genomförts inom 24 månader har aktieägarna möjlighet att på bolagsstämma, med ett krav på minst 60 procent majoritet av såväl avgivna röster som företrädda aktier, besluta att förlänga investeringsperioden till 36 månader. Syftet med Erbjudandet är att anskaffa externt kapital som helt eller delvis kan finansiera det vederlag som ska erläggas för att slutföra ett sådant Förvärv, samt täcka de transaktionskostnader som uppstår till dess att en bolagsstämma godkänt ett förvärv.

Genom etableringen av Bolaget samt noteringen av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm får styrelsen och ledningen möjlighet att aktivt verka för och utvärdera, granska och potentiellt förvärva Målbolag med tydlig ESG-profil, med fokus inriktat på att ett Målbolags produkt eller lösning bör vara kopplade till någon av de definierade huvudteman digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik. Inom samtliga dessa teman har ledningsgruppen och styrelsen omfattande erfarenhet och en bred samlad expertis att både genomföra framgångsrika förvärv samt att utveckla bolag långsiktigt. Bolaget bedömer att denna erfarenhet kommer vara till stor nytta för att framgångsrikt identifiera lämpliga Målbolag samt driva och långsiktigt utveckla APAC till dess fulla potential efter genomfört Förvärv.

APAC kommer att identifiera och genomföra ett förvärv av ett Målbolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella Målbolag innefattar onoterade, nordiska högkvalitativa företag med stark ESG-profil inom någon av sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.

APAC bedömer att sponsorernas stora nätverk, i kombination med deras förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader gör dem mycket väl lämpade att både identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för APAC:s räkning, samt bidra till det förvärvade bolagets värdeutveckling långsiktigt.

Målbolagets verksamhet kommer att präglas av transparens, brett samarbete och värdefokus. Målet är att hitta ett bolag med stark ESG-profil inom någon av sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.

Styrkor och konkurrensfördelar i sammandrag

  • Framgångsrik ledningsgrupp och styrelse som besitter för Målbolag attraktiva erfarenheter och kunskaper
  • Globala ESG-trender skapar attraktiva affärsmöjligheter
  • APAC ger investerare exponering mot onoterade potentiella Målbolag
  • Attraktiv köpare med bred expertis inom samtliga delar av företagsförvärv
  • Bevisat värdeskapande i en publik miljö
  • Transparent bolagsstruktur med gemensamma incitament

Möjlighet till inlösen

Aktieägarna i APAC har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med ett förvärv och på så vis återfå motsvarande 100 procent av priset i Erbjudandet. Detta kan aktieägare göra fram till och med fem vardagar efter den bolagsstämma som sammankallas för att godkänna ett förvärv. Anmälan om inlösen kan göras av samtliga aktieägare oavsett om dessa röstat ja, nej eller inte deltagit eller röstat på bolagsstämman. Lösenbeloppet kommer att vara samma som priset för A-aktierna i Erbjudandet (med de begränsningar som följer av aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och med förbehåll för att det finns tillräckliga utdelningsbara kontanta medel motsvarande det sammanlagda beloppet på det spärrade kontot). Sponsorer, eller närstående till sponsorer, får ej lösa in A-aktier.

Varje A-aktie som inte inlöses i samband med Förvärvet kommer att berättiga innehavaren att erhålla en vederlagsfri teckningsoption i samband med att förvärvet fullbordas, i syfte att få ytterligare exponering till värdeutvecklingen i A-aktien. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs motsvarande 115% av priset i Erbjudandet. Under vissa förutsättningar äger Bolaget även rätt att påkalla inlösen av teckningsoptionerna. Dessa teckningsoptioner avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med att förvärvet slutförs.

APACs sponsorer kommer att äga motsvarande 20 procent i form av onoterade B-aktier av det totala antalet utestående aktier i APAC efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i APAC, vidare har sponsorerna med närstående åtagit sig att förvärva A-aktier om minst 75 miljoner kronor, motsvarande cirka 7,5 procent av Erbjudandet och motsvarande cirka 6,0 procent av antalet utestående aktier i APAC efter Erbjudandet. Sponsorerna har, utöver B-aktier i Bolaget, som ovan nämnts även tecknat Sponsoroptioner i APAC. Varje sådan sponsoroption berättigar till teckning av en B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 115% av priset i Erbjudandet. Innehavare av B-aktier, inklusive B-aktier som tillkommer genom utnyttjande av Sponsoroptioner, kan begära omvandling av B-aktier till motsvarande antal A-aktier efter de...

Författare MFN