Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

AppSpotr AB: Appspotr AB har ställt ut personaloptioner som dock är villkorade av årsstämmans godkännande

Appspotr AB har ingått avtal avseende personaloptioner med
nyckelpersoner inom koncernen. Avtalen och eventuellt utfall av
personaloptionerna är dock villkorat av att Appspotr AB:s årsstämma
godkänner personalsprogrammet och de åtgärder som krävs för att
programmet ska förverkligas. Styrelsen kommer inför aktuell årsstämma
tillhandahålla all information som är nödvändig för att årsstämman
ska kunna fatta beslut om personaloptionsprogrammet. De ingångna
optionsavtalen medför således inte några förpliktelser för bolaget om
årsstämman inte godkänner optionsprogrammet.

Bakgrund och översiktliga villkor

Bolagets styrelse anser att aktierelaterat incitamentsprogram är en
viktig del för att bolaget ska kunna behålla viktig kärnkompetens och
skapa ytterligare incitament för medarbetarna att maximera värdet för
samtliga aktieägare genom att sträva efter för bolaget viktiga mål. I
syfte att skapa ett sådant ökat incitament har bolagets styrelse
fattat beslut om lansering av ett personaloptionsprogram
("Personaloptionsprogram 2020/2021") samt ingått avtal med nedan
angivna nyckelmedarbetare.

Personaloptionsprogrammet ger de nedan angivna personerna, som är
anställda inom koncernen, nedan angivna optioner. Varje option ger
varje deltagare en rätt att förvärva en aktie per option (före
standardmässiga omräkningsvillkor) till en teckningskurs om 0,52 SEK
per aktie och senast sju dagar efter årsstämman 2022, förutsatt att
särskilda kriterier är uppfyllda samt att optionsinnehavaren eller
bolaget inte har sagt upp optionsinnehavarens anställning i bolaget
eller dess dotterbolag vid tidpunkten för utnyttjande av optionen.
Vidare krävs, för att optionerna ska kunna nyttjas, att bolagets
årsstämma har godkänt styrelsens förslag till Personaloptionsprogram
2020/2021 med erforderlig majoritet (d.v.s. att nio tiondelar (9/10)
av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman biträder förslaget) samt de åtgärder som styrelsen föreslår
ska vidtas för att förverkliga programmet.

Kostnadsspärr för utnyttjande av optioner

I Personaloptionsprogram 2019/2021 finns en spärr för de sociala
avgifter som bolaget kan behöva betala i det fall programmet faller
ut och deltagarna äger rätt att erhålla aktier. Spärren innebär att
deltagarna endast äger rätt att teckna det antal aktier som innebär
att den totala teckningslikvid bolaget erhåller i samband med
aktieteckning inom ramen för programmet aldrig får överstiga de
sociala avgifter som bolaget ska erlägga med anledning av
Personaloptionsprogram 2020/2021.

Deltagare och antal optioner

Patric Bottne 553 191 optioner

Salli Antar 553 191 optioner

Carsten Sparr 553 191 optioner

Linda Sparr 553 191 optioner

Andreas Spaniol 553 191 optioner

David Södergren 553 191 optioner

I det fall hela Personaloptionsprogram 2020/2021 faller ut och
resulterar i att samtliga deltagare tecknar maximalt antal aktier
medför det en utspädning för övriga aktieägare om ca 6 % baserat på
det antal aktier som är utställda den 9 januari 2020 (d.v.s. 51 999
998 stycken). Vid fullt utfall av programmet ökar bolagets
aktiekapital med 663 829,2 kronor.

Fortsatt beredning

Enligt vad som framgått ovan är Personaloptionsprogram 2020/2021
villkorat av att bolagets årsstämma godkänner programmet samt de
åtgärder som styrelsen anser lämpliga för att förverkliga det. Skulle
ett sådant godkännande lämnas har bolaget i övrigt inga förpliktelser
mot deltagarna i programmet. Styrelsen kommer därför, i samband med
kallelsen till den årsstämma som ska behandla frågan om
Personaloptionsprogram 2020/2021, tillhandahålla all den information
som krävs för att årsstämman ska kunna fatta beslut i frågan om
godkännande av Personaloptionsprogram 2020/2021.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 10 januari 2020.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det
delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-ab-har-stallt-ut-perso...
https://mb.cision.com/Main/15086/3005923/1172377.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.