Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

AppSpotr AB: Appspotr AB offentliggör en till 100 % procent säkerställd företrädesemission om 6,4 miljoner kronor

Styrelsen i Appspotr AB ("Bolaget") har fattat beslut om att genomföra
en företrädesemission om 6,4 miljoner kronor vid full teckning
("Företrädesemissionen"). Syftet med Emissionen är att kunna
tillvarata nuvarande affärsmöjligheter samt säkra fortsatt
rörelsekapital i Bolaget. Företrädesemissionen är säkerställd via
teckningsförbindelser på 2,5 miljoner kronor och garantiåtaganden om
3,9 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp
till totalt 6,4 miljoner kronor.

Sammanfattning

· Aktieägarna i Bolaget har i Företrädesemissionen företrädesrätt
att en (1) på avstämningsdagen den 11 september 2019 innehavd aktie
ger en (1) teckningsrätt och där det krävs fyra (4) teckningsrätter
för att teckna tre (3) aktier.

· Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie i Företrädesemissionen,
vilket vid full teckning resulterar i en emissionslikvid om 6,4
miljoner kronor i emissionslikvid, före emissionskostnader.

· Teckningsperioden löper mellan 13 - 27 september 2019.
· Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska främst användas
för att finansiera nuvarande affärsmöjligheter för Bolagets produkter
och tjänster samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget.

· Genom teckningsförbindelser och garantiförbindelser från
investerare har Bolaget säkerställt 100 % av Företrädesemissionen.

· Beslutet att genomföra Företrädesemissionen har fattats av
styrelsen med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 6 augusti
2018.

Bakgrund och motiv
Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med nya version 3.0
av plattformen som nu står redo för försäljning och ser därför
behovet av att genomföra extern finansiering genom ägarkapital som
ska finansiera uppbyggnaden av en säljorganisation. En
säljorganisation som dels ska sälja till återförsäljare och partners
som hanterar färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för
olika branschsegment, likt hur Appsales arbetar idag, och dels till
storkunder med behov av kontroll och skalbarhet för sina interna
företagsappar genom en app plattform. Styrelsen ser även stor
potential i ökad försäljning mot de redan befintliga kunder man har i
Appsales med den nya version 3.0 av plattformen och även i de
diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och
kunder. Den förestående Företrädesemissionen uppgår till 6,4 MSEK och
planeras att användas enligt nedanstående beskrivning. Vid
fulltecknad emission förväntas kapitalet tillsammans med intäkter
från befintliga kundavtal och nyförsäljning att minst räcka i 12
månader.

Användning av emissionslikvid
Emissionslikviden är planerad att användas till finansiering av
nuvarande affärsmöjligheter för Bolagets produkter och tjänster samt
säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget. Då plattform 3.0 nu är redo
för marknadsföring och försäljning (licenser) kommer nu en
försäljningsorganisation att byggas upp inom Appspotr där målgruppen
är initialt nordiska och europeiska återförsäljare men även globala.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om att genomföra nyemission av
aktier. Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie. Teckningsperioden
är från och med den 13 september till och med den 27 september 2019
och teckning ska ske genom kontant betalning.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 9 977
147,60 kronor genom nyemission av högst 21 379 602 aktier.
Företrädesemissionen medför att aktieägare som väljer att inte delta
i Företrädesemissionen blir utspädda med 43 procent.

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att
tillföras 6 413 880 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas
uppgå till ca 900 000 kronor varav garantikostnaderna utgör cirka 390
000 kronor.

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 11 september) ska ha
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier
de förut ägde (pro rata).

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga
rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första
hand aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per
avstämningsdagen, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan,
tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna
aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till
det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av
resterande aktier ske till emissionsgaranter i deras egenskap av
garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande
emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser
Appspotr har erhållit teckningsförbindelser från 13 investerare
inklusive Bolagets styrelse och ledning på totalt 2,5 miljoner
kronor.

Bolaget har också erhållit garantiförbindelser från 10 investerare om
totalt 3,9 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är därmed säkerställd till ca 100 % via
teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

9 september - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

10 september - Första dag för handel exklusive rätt till
teckningsrätter

11 september - Avstämningsdag

13-27 september - Teckningsperiod

13-25 september - Handel med teckningsrätter

13 september fram tills dess att emissionen registrerats hos
Bolagsverket - Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA)

3 oktober - Beräknad dag för besked om utfall i Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 september 2019.

Om Appspotr AB

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det
delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-ab-offentliggor-en-til...
https://mb.cision.com/Main/15086/2893594/1098980.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.