Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

AppSpotr AB: Appspotr genomför företrädesemission om cirka 27,7 MSEK

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har idag den 20 april 2020,
med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 30 oktober
2019, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier
och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 22,2 MSEK,
motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE,
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS
ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE
ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET
"VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.

Sammanfattning

· Den som på avstämningsdagen den 28 april 2020 innehar aktier i
Appspotr har företrädesrätt att teckna nya units i
Företrädesemissionen.

·
I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt och
tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1)
unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie 2020/2021.

·
Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, vilket innebär en teckningskurs
om 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

·
Genom Företrädesemissionen kan högst 17 333 332 units ges ut, vilket
innebär att högst 69 333 328 nya aktier samt högst 69 333 328
teckningsoptioner kan emitteras.

·
Teckning av units kommer att ske under perioden från och med den 4 maj
2020 till och med den 18 maj 2020, eller det senare datum som
beslutas av Bolagets styrelse.

·
Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras
cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
Bolaget att tillföras ytterligare lägst cirka 13,9 MSEK och högst
cirka 55,5 MSEK.

·
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,4 MSEK av
Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 7,8 MSEK av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed
sammantaget till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

·
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 löper
från och med den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för
Bolagets aktie under perioden från och med den 14 januari 2021 till
och med den 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK.

Bakgrund och motiv

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Under 2019 har version 3 lanserats och Bolaget har påbörjat en
kommersialiseringsfas av att börja sälja licenser för version 3.

Appspotrs plattformsversion 3 används av olika målgrupper:

· Partners som distribuerar eller säljer applicenser till
organisationer på sin marknad eller i sin branschvertikal.

· Organisationer som levererar appar till sina kunder internt eller
externt.

· Samarbetspartners som öppnar upp kanaler mot sina egna kunder
genom integration med deras system och digitala tjänster.

Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med
plattformsversion 3 och bedömer det som viktigt att genomföra
Företrädesemissionen så snart som möjligt för att fortsätta ta
tillvara på de marknadsmöjligheter som kommersialiseringen av
plattformen nu har i en växande marknad inom low-code plattformar.
Bolaget har med medel från den senaste emissionen 2019 investerat i
de viktigaste delarna av kommersialiseringen av version 3 nämligen
försäljnings- och leveransförmåga av appar samt även uppnått en
första referenskundbas med nöjda kunder och bra konverteringstal för
tillväxt i version 3. Styrelsen anser att det nu är viktigt att
fortsätta investera i en hög tillväxt för version 3 för att skapa
volym av användare och bra nyckeltal.

Villkor för Företrädesemissionen

· Styrelsen i Appspotr har, med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 30 oktober 2019, beslutat att med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare öka Bolagets aktiekapital med 13 866 665,60 SEK genom en
emission av 69 333 328 aktier. Styrelsen i Appspotr har vidare, med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 oktober 2019, beslutat
att med företrädesrätt för Bolagets aktieägare öka Bolagets
aktiekapital med ytterligare 13 866 665,60 SEK genom emission av 69
333 328 teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigande till
teckning av 69 333 328 aktier.

·
Varje unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av
serie 2020/2021. I Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie
berättiga till en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för
teckning av en (1) unit.

·
Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, vilket innebär en teckningskurs
om 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

·
Vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen för
befintliga aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen till högst cirka 57 procent. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillkommer ytterligare utspädning
om högst cirka 37 procent. Således kan den totala utspädningen komma
att uppgå till cirka 73 procent.

·
Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras
cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
Bolaget att tillföras ytterligare lägst cirka 13,9 MSEK och högst
cirka 55,5 MSEK.

·
Teckning av units kommer ske under perioden från och med den 4 maj
2020 till och med den 18 maj 2020, eller det senare datum som
beslutas av Bolagets styrelse.

·
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,4 MSEK av
Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 7,8 MSEK av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed
sammantaget till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

·
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 löper
från och med den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för
Bolagets aktie under perioden från och med den 14 januari 2021 till
och med den 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK.

·
Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") beräknas att ske på
Spotlight Stock Market från och med den 4 maj 2020 till dess att
omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos
Bolagsverket beräknas ske under vecka 24, 2020.

·
Teckningsoptioner av serie 2020/2021 avses att tas upp till handel på
Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av
Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Befintliga aktieägare och externa investerare har genom
teckningsförbindelser åtagit sig att med och utan företrädesrätt
teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 14,4 MSEK, vilket
motsvarar cirka 52 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har
externa investerare genom emissionsgarantier åtagit sig att teckna
till ett sammanlagt belopp om cirka 7,8 MSEK, vilket motsvarar cirka
28 procent av Företrädesmissionen. Företrädesemissionen omfattas
därmed sammantaget till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden. Det utgår ingen ersättning för lämnade
teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig
kontant garantiprovision om 12 procent av garanterat belopp.

Prospekt

Appspotr kommer i samband med Företrädesemissionen att upprätta ett
prospekt som är beräknat att offentliggöras den 24 april 2020.

Indikativ tidsplan

· 24 april 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
· 24 april 2020 - Sista dag för handel inklusive rätt till
uniträtter

· 27 april 2020 - Första dag för handel exklusive rätt till
uniträtter

· 28 april 2020 - Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
· 4 maj - 18 maj 2020 - Teckningsperiod i Företrädesemissionen
· 4 maj - 14 maj 2020 - Handel med uniträtter på Spotlight Stock
Market

· 26 maj 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer
att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,

www.appspotr.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se
(https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/), från och med den 4 maj
2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal
rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Den...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.