Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

AppSpotr AB: Appspotr offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt
med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units,
vilken offentliggjordes den 20 april 2020 ("Företrädesemissionen").
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.appspotr.com,
och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s
hemsida, www.mangold.se.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE,
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS
ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE
ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET
"VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående
Företrädesemissionen och har idag, den 24 april 2020, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet samt anmälningssedlar
och annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på
Bolagets hemsida, www.appspotr.com, och kommer att finnas
tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Appspotr.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika,
Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och
tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act")
och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte
heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada,
Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller i någon annan
jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-offentliggor-prospekt-...
https://mb.cision.com/Main/15086/3096451/1235647.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.