Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-27

AppSpotr AB: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 30 oktober 2019, kl. 09.00 i Frejs Revisorer ABs lokaler
på Ullevigatan 19 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 24
oktober 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast de 24 oktober
2019. Anmälan ska i första hand ske per e-post till info@appspotr.com
eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan
29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 24 oktober
2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida,
www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor/er
12. Beslut om ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m.

14. Information om personaloptionsprogram
15. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning
lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta
att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till
stämmoordförande,

att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 139 500
kronor (höjning med 3 000 kronor jämfört med föregående år), till
styrelseordförande och med ett prisbasbelopp om 46 500 kronor
(höjning med 1 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att
arvode till revisor utgår enligt räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Peter Wendel, Anders Moberg
Lissåker och Göran Wolff samt nyval av Jim Nilsson. Det noteras att
Hans Börjesson lämnar styrelsen för uppdrag som ordförande i
Appspotrs helägda dotterbolag Appsales Sweden AB och att
Claes-Michael Bergman lämnar styrelsen för uppdrag inom Appspotrs
säljorganisation,

att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs till
revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Ulf Johansson Längvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Jim Nilsson är senior forskningsledare på NVIDIA sedan 2016. Innan
dess var han 2011-2016 senior forskningsledare och manager på Intel.
Han har över 20 års erfarenhet av utveckling av och forskning kring
system och mjukvara. Han har också en stor entreprenöriell erfarenhet
och har grundat fem olika mjukvarubolag, och verkat som VD i flera av
dessa bolag. Ett av bolagen är Appspotr som han grundade tillsammans
med Patric Bottne. Han har en PhD från Chalmers och en MBA från
Göteborgs universitet, och är styrelseordförande i Medical Networks
Scandinavia (Medinet) sedan 2007. Jim innehar 405 212 aktier i
Appspotr.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningen. Ändringen avser paragraf 4, 5 och 11. I förhållande
till den föregående bolagsordningen innebär ändringen följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 13
000 000 aktier till 49 800 000 aktier och gränsen för det högsta
antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 52 000 000 aktier till
199 200 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 2 600
000 kronor till 9 960 000 kronor och gränsen för det högsta
aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 10 400 000 kronor till 39
840 000 kronor.

Bolagets räkenskapsår ändras från att omfatta tiden 1 maj - 30 april
till att istället omfatta tiden 1 januari - 31 december. Detta
innebär att innevarande räkenskapsår kommer att omfatta tiden 1 maj
2019 - 31 december 2019.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 960 000 kronor och högst 39 840 000
kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 49 800 000 och högst 199 200 000.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 11 följande lydelse:

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i
antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom
bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos
Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om
apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna
emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för
bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och
tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om personaloptionsprogram (punkt 14)
Styrelsen avser att införa ett personaloptionsprogram som kopplas till
bolagets omsättning med mätpunkt senast 2021-12-31. Syftet med
personaloptionerna är att ge organisationen ett fokus på
omsättningstillväxt. Personaloptionerna kommer, i det fall
kriterierna för optionerna är uppfyllda, vara föremål för
bolagsstämmobeslut vid senare tillfälle. Styrelsen vill dock redan nu
informera aktieägarna om personaloptionsprogrammet.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga
förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida
www.appspotr.com senast tre veckor före årsstämman, samt kommer
sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i september 2019

Styrelsen för Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sit...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.