Du är här

2017-09-15

AppSpotr AB: Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Aktieägarna i AppSpotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma
den 20/10, 2017, kl 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i
Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 13/10,
2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast de 13/10, 2017. Anmälan ska ske
per e-post till patric@appspotr.com eller skriftligen till bolagets
postadress; AppSpotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan
ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan
ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 13/10, 2017,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida,
www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 11 839 789 st, vilket även motsvarar 11 839 789 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behöriges sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om

A. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
B. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m. m.

12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas
Styrelsens förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust överförs i ny räkning.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 8)

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp,
vilket motsvarar 45 700 kronor, samt till styrelsens ordförande med
två prisbasbelopp, vilket motsvarar 91 400 kr. Arvode till revisor
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Till styrelse föreslås:

1. omval av Hans Börjesson och Anders Lissåker
2. till nyval av Peter Wendel (förslag till ordförande), Christian
Björkman och Michael Bergman (se valberednings förslag till styrelse
nedan)

3. Till revisor föreslås omval av revisor
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m. (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om
apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna
emigreras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 10 procent
av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före
eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna
och/eller konvertiterna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och
tillvarata nya affärsmöjligheter.

Emission av aktier ska ske inom ramen för bolagets bolagsordning.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 10 krävs att
stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt
övriga handlingar enligt 7 kap 56 b § aktiebolagslagen finns
tillgängliga på bolagets kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på
bolagets hemsida www.appspotr.com samt kommer sändas till aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen, bestående, av Christian Björkman, Peter Wendel, Hans
Börjesson och Patric Bottne kommer nominera följande
styrelseledamöter på bolagets årsstämma den 20 oktober 2017: omval av
Hans Börjesson och Anders Lissåker samt nyval av Peter Wendel
(förslag till ordförande), Christian Björkman och Michael Bergman.

Peter Wendel

Född 1962. Studier i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet

VD, grundare och styrelseledamot i EKAPAIF AB, Growth Mgmt AB samt
BDASS Productions AB. Styrelseledamot EkapAif ABs fonder.
Styrelseledamot i Double Search AB, ITERO i Göteborg AB, Axtech AB,
Vägvalet AB ochAppland AB.

Peter Wendel har de senaste 5 åren varit, men är inte längre,
styrelseledamot i Linfre Group AB, Linfre Education AB, Medbox Ship's
Pharmacy AB, 3bits Consulting AB och Kodamera AB.

Aktieinnehav: Inga aktier. Peter representerar ägarinnehaven för
EkapAIF ABs fonder (973 002 st).

Christian Björkman.

Född 1976. Civilekonom från San Diego State University, School of
Business.

Christians bakgrund innefattar ledande befattningar inom
ICT-relaterade branscher som dataspel och media. Christian har även
flera års erfarenhet av affärer i Kina och Sydostasien.

Aktieinnehav: Inga aktier. Christian representerar ägarinnehaven för
Almi Invest (1 512 258 aktier).

Michael Bergman.

Född 1955. Jurist från Stockholm Universitet.

Michaels bakgrund innefattar ledande befattningar inom branscher som
IT, Telekom, Internet på företag som Ericsson, IBM, Tele2, Telenor,
AT&T samt egen verksamhet och ett antal startup företag. Michael har
också erfarenhet från affärer i Kina och Sydostasien.

Aktieinnehav: Inga aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en
plattform som låter vem som helst bygga native appar utan
förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den
funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och
publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr
har elva anställda och är baserade i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-appspo...
http://mb.cision.com/Main/15086/2347891/723398.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.