Du är här

2017-09-14

Aptahem: Aptahem offentliggör prospekt

Styrelsen i Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den
företrädesemission och övertilldelningsemission av units, som
offentliggjordes den 24 augusti 2017. Prospektet har den 13 september
2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
lagen om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com)
och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och kommer att
finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats
(www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 20 september - 4 oktober 2017.
· Teckningspost: Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption
av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.

· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt.
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje
unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av
serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.
Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand
andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand
emissionsgaranter.

· Teckningskurs: 9 SEK per unit, vilket motsvarar 3 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 15
september 2017. Sista dag för handel i Aptahems aktie inklusive rätt
att erhålla uniträtter är den 13 september 2017 och första dag för
handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 september
2017.

· Emissionsvolym: Högst 7 793 580 aktier, högst 2 597 860
teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner
av serie TO 3. Vid överteckning i företrädesemissionen kommer
styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i
företrädesemissionen, tilldela ytterligare högst 500 000 units
(motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie
TO 2 samt 500 000 av serie TO 3).

· Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions- och
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav
garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK. Övertilldelningsemissionen kan
tillföra Aptahem som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de
teckningsoptioner som kan komma att ges ut i
övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare
4,0-7,0 MSEK före emissionskostnader.

· Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK,
motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 793 580 aktier.
· Värdering (pre money): Cirka 23,4 MSEK.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 20 september - 2 oktober 2017.

· Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på
AktieTorget från och med den 20 september 2017 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i början av november 2017.

· Handel med TO 2 och TO 3: Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 kommer
noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av
företrädesemissionen.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny
aktie för 4 SEK under perioden 16 - 27 april 2018. I det fall även
samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs
Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka
beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli
föremål för handel på Aktietorget.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 15 - 26 oktober 2018 till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018.
Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga
10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie
TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före
emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till
cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på
Aktietorget.

Övertilldelningsemission
Vid överteckning i företrädesemissionen kommer styrelsen i Aptahem,
utöver de aktier som utges i företrädesemissionen, tilldela
ytterligare högst 500 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500
000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3),
vilka givits ut genom övertilldelningsemissionen.
Övertilldelningsemissionen kan tillföra Aptahem som mest ytterligare
4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att
ges ut i övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest
ytterligare 4,0-7,0 MSEK. Övertilldelningsemissionen kommer endast
att utnyttjas om företrädesemissionen fulltecknas och tilldelning
sker enligt samma principer som i företrädesemissionen.

Det innebär också att de som tecknar units utan företräde kan
tilldelas units från företrädesemissionen och/eller
övertilldelningsemissionen. Units som tecknas i
övertilldelningsemissionen skall betalas enligt utsänd
avräkningsnota. Observera att leverans av units från
övertilldelningsemissionen kan ske i form av aktier och TO 2 samt TO
3, i stället för BTU, efter att övertilldelningsemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

Garantiåtagande
Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande
80 procent av företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt
garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.

De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare
information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer
att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper utgivna av Aptahem. Inbjudan att teckna aktier i Aptahem
kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem offentliggjort
den 13 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion
sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta
pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i
USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse.
Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
kommer att finnas i prospektet som offentliggjorts av Aptahem på dess
webbplats.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-offentliggor-prospekt,c2346348
http://mb.cision.com/Main/12121/2346348/722506.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.