Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Aptahem: Föreslår företrädesemission för att bredda bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram och samtidigt öka bolagets marknadspotential

Aptahems styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma
den 22 mars 2016. Styrelsen föreslår stämman att besluta om en
företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 19,5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionslikviden från den föreslagna
företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera
bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram i syfte att visa den utökade
marknadspotential som bolagets läkemedelskandidat Apta-1 givit upphov
till samt genomföra klinisk fas 1-studie. Företrädesemissionen är
garanterad till 80 procent.

Bakgrund och motiv
Aptahem har under 2015 erhållit flertalet positiva resultat för
Apta-1's koagulationshämmande förmåga och dess försumbara
sidoeffekter men även nya resultat har erhållits inom andra
indikationer, vilket skulle kunna leda till en väsentligt högre
marknadspotential för Apta-1. De resultat bolaget erhållit hittills
gör att vi vill utöka vårt pre-kliniska utvecklingsprogram, dels
genom att utveckla de nya intressanta indikationerna som vi funnit,
samt för att tillgodose ytterligare regulatoriska krav. Aptahems
verksamhet bygger på att kommersialisera en ny grupp av
blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar
som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djup ventrombos, stroke
eller hjärtsvikt. Denna verksamhet grundas i ett projekt som har
skapats utifrån 17 års akademisk forskning. Bolagets prekliniska
djurstudier visar att läkemedelskandidaten, Apta-1, har mycket god
förmåga att hämma koagulering utan att framkalla blödning vilket gör
Apta-1 unik i det tänkta marknadsområdet.

Bolaget ser nu en möjlighet att skapa en produkt med högre
marknadspotential eftersom bolaget uppnått resultat som överstiger de
förväntningar vi hade under 2015. Bolaget har påbörjat
säkerhets-/tox-studier och fortsätter att kvantifiera Apta-1's
effekter i djur och människa. Det prekliniska utvecklingsprogrammet
utökas nu för att kunna fastställa Apta-1's fullständiga potential.
De likvida medel som bolaget tillförs från företrädesemissionen
möjliggör färdigställande av bolagets prekliniska studier till
regulatoriskt godkännande samt att bolaget genomför klinisk fas
1-studie. Bolaget bedöms erhålla ett regulatoriskt godkännande under
första halvan av 2017 samt avsluta bolagets fas 1-studie efter
sommaren 2018.

Emissionsvillkor m.m.
En befintlig aktie på avstämningsdagen ska berättiga till en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av
en (1) ny aktie till teckningskursen tio (10) kronor per aktie under
perioden 18 april - 2 maj 2016. Ytterligare detaljer avseende
emissionsvillkoren redovisas i kallelsen till extra bolagsstämma.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 15,6
MSEK genom teckningsförbindelser om 750 KSEK, motsvarande cirka 4
procent av företrädesemissionen, och avtal om emissionsgaranti om
cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av företrädesemissionen
vilket garanterar emissionen upp till 80 procent. Kontant provision
utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.
Total garantiprovision uppgår till cirka 1,5 MSEK. Någon ersättning
till de som har avgett teckningsförbindelser utgår ej.
Teckningsförbindelserna och garantiavtalen har ingåtts av såväl
befintliga aktieägare som utomstående parter. Teckningsförbindelserna
och garantiavtalen ingicks i februari 2016. Inga kontanta medel eller
andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har
tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information
angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och
garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som, i enlighet
med nedan angivna preliminära tidplan, beräknas offentliggöras den 6
april 2016.

Preliminär tidplan för företrädesemission
22 mars 2016 Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission
6 april 2016 Offentliggörande av prospekt
11 april 2016 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
13 april 2016 Avstämningsdag
18 april 2016 Teckningstiden inleds, första dag för handel i teckningsrätter och BTA
28 april 2016 Sista dag för handel med teckningsrätter
2 maj 2016 Sista dag för teckning
6 maj 2016 Offentliggörande av utfall
Omkring 16 maj 2016 Sista dag för handel i BTA

Rådgivare
Aptahem har utsett Stockholm Corporate Finance till finansiell
rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga
sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom
djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad
blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam
koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla
dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv
eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett
trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider
av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina,
USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/foreslar-foretradesemission-for-att-...
http://mb.cision.com/Main/12121/9929262/485026.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.