Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Aptahem: Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

Aktieägarna i Aptahem AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma den 3 juni 2020 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Norra
Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9:45 och
avbryts när stämman öppnas.

Viktig information om den rådande situationen kring covid-19 och om
att delta i årsstämman genom ombud

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en allmän smittspridning av
coronaviruset i Sverige. Med anledning av detta vill Bolaget begränsa
risken för smitta och uppmanar därför personer som ingår i
riskgrupperna (personer som är över 70 år eller har försämrat
hälsotillstånd) samt personer som inte känner sig friska att stanna
hemma. Bolaget lägger stort vikt vid att värna om både sina
aktieägares och anställdas hälsa och önskar därför att riktlinjerna
ovan respekteras.

För att minimera antalet deltagare på stämman uppmanar Bolaget sina
aktieägare att inte delta personligen i stämman utan istället ta till
vara möjligheten att rösta via ombud. Fullmakt för att utse ombud
finns tillgängligt via Bolagets hemsida: www.aptahem.com.

Vidare vill Bolaget informera om att Bolagets VD inte kommer att hålla
sitt anförande på årsstämman, anförandet kommer istället att
publiceras på ovanstående hemsida. Externa gäster bjuds inte in och
deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning begränsas.
Om du ändå önskar delta personligen på stämman ser Bolaget gärna att
antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för
att hålla nere antalet deltagare.Bolaget följer händelseutvecklingen
mycket noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärderna inför årsstämman.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 28 maj 2020, dels senast den 28 maj 2020 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Aptahem AB, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö eller via e-post
till admin@aptahem.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd senast den 28 maj 2020 och bör begäras i god tid före
denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av Bolagets utpekade ombud bör
undertecknad och daterad fullmakt i original med eventuella bilagor i
god tid före årsstämman och senast den 28 maj 2020 skickas till
Aptahem AB, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö eller i undertecknad
inscannad pdf-fil med eventuella bilagor per e-post till
admin@aptahem.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmaktsformulär för att
använda av bolaget utpekat ombud finns tillgängligt via Bolagets
hemsida, www.aptahem.com. Observera att anmälan till stämman dessutom
måste ske på sätt och i tid som anges i kallelsen även när möjlighet
till ombud nyttjas.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av eget ombud ska fullmakt
utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 28 maj 2020.Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.aptahem.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om instruktion för valberedning
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier eller
teckningsoptioner

18. Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte
lämnas.Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande
av arvoden samt beslut om instruktion för valberedning (punkt 11-16)

Förslag föreligger
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att en revisor och en revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordförande
och med 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Mikael Lindstam, Kjell G
Stenberg, Theresa Comiskey Olsen, Cristina Glad och Johan Lindh,

att Kjell G Stenberg omväljs till styrelseordförande,
att auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö omväljs till revisor,
att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson omväljs till
revisorssuppleant, samt

att en valberedning ska inrättas och att följande instruktion ska
gälla för valberedningen:

Valberedningen ska bestå av två ledamöter - en representant för var
och en av de två största aktieägarna per den 30 september innevarande
år (på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna,
förteckning över registrerade aktieägare) som önskar utse en ledamot
i valberedningen med en av styrelsen utsedd styrelseledamot som
sammankallande.Styrelseledamoten, utsedd till sammankallande, ska så
snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna
per den 30 september blivit kända kontakta de två största aktieägarna
för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon
av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i
valberedningen, ska styrelseledamoten erbjuda andra större aktieägare
att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas,
ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till
den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde största
aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att
valberedningen består av två ledamöter med styrelseledamoten som
sammankallande.Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom
sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de
utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som
utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad
årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har
utsetts.Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna
och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon av de som
utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska
valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få
utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i
valberedningen som representerar den efter förändringen minsta
aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye
storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i
valberedningen ska denne anmäla detta till den sammankallande
styrelseledamoten. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den
nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som
anges i det föregående ska dock inga, såvida inte särskilda skäl
föreligger, förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska
aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till den sammankallande
styrelseledamoten. Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot
och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot.
Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda
andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant
erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s.
först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter
till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.).
Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En
ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till
den sammankallande styrelseledamoten.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende
ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter,
val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, förändringar
av principer för utseende av valberedning.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för
valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring
fattas av bolagsstämma.Valberedningen skall ha rätt att belasta
bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra
konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra
sitt uppdrag. <...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.