Du är här

2017-08-24

Aptahem: Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma
den 11 september 2017 kl. 11.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning
Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.30 och
avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 5 september 2017, dels senast den 5 september 2017
till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan
ske skriftligt under adress Aptahem AB, c/o Fredersen Advokatbyrå,
Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
aptahem@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 5 september 2017
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 5 september 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.aptahem.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission
8. Beslut om godkännande av beslut om riktad emission
9. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen fattade den 24 augusti 2017 ett beslut om företrädesemission
som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet har
följande lydelse:

Styrelsen för Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, ("Bolaget")
beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om
nyemission av så kallade units, bestående av aktier och
teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 1 771 268 kronor genom emission av
högst 7 793 580 aktier. Vidare emitteras högst 2 597 860
teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner
av serie TO 3, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 590 423 kronor
och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 597 860
aktier vid utnyttjande av serie TO 2. Bolagets aktiekapital kan komma
att öka med ytterligare högst 590 423 kronor och antalet aktier kan
komma att öka med ytterligare högst 2 597 860 aktier vid utnyttjande
av serie TO 3.

2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så
kallade units. Varje unit består av tre aktier samt en
teckningsoption av serie TO 2 och en av serie TO 3.

3. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till nio (9) kronor.
Teckningskursen per aktie uppgår till tre (3) kronor.
Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

4. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 15
september 2017 ska berättiga till en uniträtt. Tre uniträtter ska
berättiga till teckning av tre aktier, en teckningsoption av serie TO
2 och en teckningsoption av serie TO 3 i Bolaget.

5. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för företrädesemissionens högsta belopp.

a) I första i hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units.
b) I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units.
c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.
Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med
ett större antal units än tecknat.

6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 20 september 2017 till
och med den 4 oktober 2017. Styrelsens äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista
dagen i teckningsperioden.

7. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning
utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning
ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om
tilldelning.

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första
avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast
efter att de registrerats hos Bolagsverket. För teckningsoptionerna
gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår
av Bilaga A såvitt avser serie TO 2 och Bilaga B såvitt avser serie
TO 3.

9. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar
i beslutet och villkoren enligt Bilaga A och B som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

Beslut om godkännande av beslut om riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen fattade den 24 augusti 2017 ett beslut om en riktad
nyemission som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet
har följande lydelse:

Styrelsen för Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, ("Bolaget")
beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om
riktad nyemission av så kallade units, bestående av aktier och
teckningsoptioner enligt följande ("Övertilldelningsemissionen").

1. Aktiekapitalet ökas med högst 340 909 kronor genom emission av
högst 1 500 000 aktier. Vidare emitteras högst 500 000
teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 500 000 teckningsoptioner
av serie TO 3, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 113 636 kronor
och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 500 000
aktier vid utnyttjande av serie TO 2. Bolagets aktiekapital kan komma
att öka med ytterligare högst 113 636 kronor och antalet aktier kan
komma att öka med ytterligare högst 500 000 aktier vid utnyttjande av
serie TO 3.

2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så
kallade units. Varje unit består av tre aktier samt en
teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.

3. Bolagets styrelse har denna dag beslutat om en företrädesemission
("Nyemissionen") av motsvarande units som enligt
Övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen riktas till
dem som har tecknat units i Nyemissionen utan stöd av uniträtter men
inte fått full tilldelning. Vid överteckning i
Övertilldelningsemissionen ska tilldelning ske enligt de principer
för tilldelning vid teckning utan företrädesrätt som gäller enligt
beslutet om Nyemissionen.

4. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till nio (9) kronor.
Teckningskursen per aktie uppgår till tre (3) kronor.
Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

5. Teckningsperioden ska löpa från och med den 20 september 2017 till
och med den 4 oktober 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista
dagen i teckningsperioden.

6. Teckning ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas
senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första
avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast
efter att de registrerats hos Bolagsverket. För teckningsoptionerna
gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår
av Bilaga A såvitt avser serie TO 2 och Bilaga B såvitt avser serie
TO 3.

8. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar
i beslutet och villkoren enligt Bilaga A och B som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

Övrig information
Beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som
följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Malmö i augusti 2017
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/12121/2332298/713252.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.