Du är här

2017-09-11

Aptahem: Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om
företrädesemission och riktad nyemission av units bestående av aktier
och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden från de både
emissionerna uppgår till cirka 28 miljoner kronor före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan
bolaget tillföras ytterligare högst cirka 42 miljoner kronor före
emissionskostnader. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir
den 15 september 2017. Teckningsperioden infaller från och med den 20
september 2017 till och med den 4 oktober 2017.

Styrelsen fattade den 24 augusti 2017 ett beslut om företrädesemission
av units, bestående av aktier och teckningsoptioner varigenom
aktiekapitalet ökas med högst 1 771 268 kronor genom emission av
högst 7 793 580 aktier. Vidare emitteras högst 2 597 860
teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner
av serie TO 3, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 590 423 kronor
och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 597 860
aktier vid utnyttjande av serie TO 2. Bolagets aktiekapital kan komma
att öka med ytterligare högst 590 423 kronor och antalet aktier kan
komma att öka med ytterligare högst 2 597 860 aktier vid utnyttjande
av serie TO 3.

Varje unit består av tre aktier samt en teckningsoption av serie TO 2
och en av serie TO 3. Teckningskursen för varje unit uppgår till nio
kronor, tre kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på
avstämningsdagen den 15 september 2017 ska berättiga till en
uniträtt. Tre uniträtter ska berättiga till teckning en unit.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp. I första i hand ska tilldelning
av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som
tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter
som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som
med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats
färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units
eller inga units. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats
utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning
utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter
avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units. I
tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i
förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 20 september 2017 till och
med den 4 oktober 2017. Styrelsens äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.

Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Teckning med
stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av
uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas
senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Samtidigt som beslutet om företrädesemissionen beslutade bolagets
styrelse om en emission av units riktad till dem som tecknade utan
stöd av uniträtter i företrädesemissionen men som inte fått full
tilldelning. Beslutet innebär att aktiekapitalet ökas med ytterligare
högst 340 909 kronor genom emission av högst 1 500 000 aktier. Vidare
emitteras ytterligare högst 500 000 teckningsoptioner vardera av
serie TO 2 och serie TO 3, envar berättigande till teckning av en
aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst
113 636 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare
högst 500 000 aktier vid utnyttjande av vardera av serie TO 2 och
serie TO 3. I övrigt gäller samma villkor för den riktade emissionen
som för företrädesemissionen.

Styrelsens båda emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

Tidplan för nyemissionen

13 september 2017 Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

14 september 2017 Första handelsdag i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

15 september 2017 Avstämningsdag för företrädesemissionen/riktad nyemission

20 september 2017 Teckningsperioden påbörjas och så även handel med uniträtter

4 oktober 2017 Teckningsperioden avslutas

13 oktober 2017 Sista dag för betalning av tecknare utan företrädesrätt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Lindstam, Vd och styrelseledamot Aptahem AB, telefon +46 766 33
36 99

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Aptahem. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Aptahem kommer endast att ske
genom det prospekt som Aptahem beräknar kunna offentliggöra omkring
den 12 september 2017. Informationen i detta pressmeddelande är inte
avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att
utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Aptahem avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Detta
dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet.
Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och
investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta
dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas
i prospektet som kommer att offentliggöras av Aptahem på dess
webbplats i sinom tid.

Om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga
sjukdomar som orsakar blockering av blodkärl, såsom djupventrombos,
stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den
medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av
blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen.
Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att
trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av
medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex
cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt
patentansökning i Indien.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aptahem/r/kommunike-fran-aptahems-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/12121/2344144/720863.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.