Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Aptahem: Nyhetsbrev februari 2020

Nu är vi dryga månaden in i 2020 och det gläder mig att få skriva
årets första nyhetsbrev med en djupare beskrivning av några av våra
viktigare pågående aktiviteter just nu. Ni som följt bolaget sedan
tidigare vet att vi står inför den sista delen av det prekliniska
programmet för Apta-1 i sepsis där tillverkningsuppskalningen Apta-1
ligger i fokus. Samtidigt som vi har flera andra pågående projekt
kommer våren att präglas av affärsutvecklingsaktiviteter i form av
deltagande vid partneringkonferenser i både Europa och övriga världen
samt intensifierade vetenskapliga aktiviteter för att på större skala
dela med oss av vår forskning och expertis.

Solen skiner när jag skriver detta vilket känns som ett gott tecken på
kommande period efter allt för lång tid i vintermörkret. Om du har
några frågor, hör gärna av dig, det är trots allt våra aktieägares
förtroende och stöd som möjliggör vårt arbete.

Substansutvecklingen på god väg

Substanstillverkningen består idag av olika armar. Dels har vi en arm
som producerar små volymer som vi använder i våra egna och med
samarbetspartners fortsatta vetenskapliga prekliniska studier av
Apta-1. Denna tillverkning, på upp till ett gram, sker hos LGCs
(https://www.biosearchtech.com/) dotterbolag Axolabs
(https://www.axolabs.com/) i Tyskland, samma bolag som gjorde
förstudien på tillverkning av Apta-1 innan vi beslutade att
kontraktera LGC. Axolabs har vida överträffat våra kvalitetsmål i
form av utbyte och renhet av Apta-1 - en utmaning som vi nu kan bocka
av. Axolabs har även utvecklat våra analytiska metoder och fortsätter
tillsammans med LGC i USA att utveckla metoderna.

På tal om LGC i USA, vår andra tillverkningsarm, så är det där de
större volymerna för toxikologi och klinik ska tillverkas vilket vi
nu håller på att färdigställa genom bland annat optimering av
råmaterial, processteg och maskinoptimering. Volymerna är ca 1000
gånger större än de mängder vi tillverkat för det vetenskapliga
arbetet vilket ställer helt andra krav på byggmaterial,
tillverkningssteg, större maskiner, upprening etc. Det innebär att
man inte linjärt kan överföra den processinställning för de mindre
volymerna till större även om man kan använda sig av det man lärt sig
vid småskaligare process. Även med LGC i USA har vi tagit bra steg
framåt på tillverkningsfronten med hänsyn till uppskalning.
Processutveckling på den storskaliga tillverkningen har som fokus att
optimera CoG (Cost of Goods). Därför har mycket fokus lagts på att
inte bara optimera utfallet utan även hitta hållbara och
kostnadseffektiva råmaterial som processsteg - allt för att tidigt ta
sig förbi denna utmaningströskel av CoG som kan vara avgörande för en
intressent av Apta-1. Det är viktigt för oss att tänka långsiktigt
eftersom senare faser av den kliniska utvecklingen innebär att
mängderna behöver mångfaldigas. Vi kommer att meddela marknaden så
snart vi har första storvolymsbatchen klar för toxikologi-studierna
vilket blir startskottet för att fullfölja det prekliniska
toxikologi-programmet. Vår samarbetspartner Recipharm har, parallellt
med uppskalningen, påbörjat arbetet med att ta fram en formulering
för kliniska prövningar.

Ökad närvaro i vetenskapliga sammanhang

Den vetenskapliga sidan rullar på för fullt i vanlig ordning och nya
rön, bevis etc för Apta-1 upptäcks och skapas. Vetenskapliga teamet
har sedan starten på året hunnit med ett antal viktiga studier som
bringat klarhet i Apta-1s grundläggande verkningsmekanism. Vi vill
gärna dela resultaten av dessa studier med marknaden men det kvarstår
fler experiment och djuplodande analyser innan vi kan gå ut publikt.
Parallellt med att vetenskapsteamet utför experiment så har Aptahem
lagt in en högre växel mot att synas och dela med sig av de fina
resultat vi har på Apta-1 i olika sammanhang. Syftet är att skapa nya
samarbeten, få genklang genom vetenskapliga vägar mot potentiella
partners och inte minst fånga intresset hos nya KOL's (Key Opinion
Leaders) vilka ofta kan agera goda förespråkare av en
läkemedelskandidat. I mars kommer Aptahem vara med på konferensen
International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine i
Bryssel. Aptahem har blivit antagna att delta med en poster som även
bedöms mot en muntlig pitch till en konferenskommitté. Detta är en av
de viktigaste konferenserna inom akutsjukvård och helt rätt ställe
för att presentera Apta-1 mot sepsis. Lite senare i år i juli deltar
Aptahem i den globalt sett största hemotologikonferensen, ISTH, i
Milano och även där kommer Aptahem, förutsatt vi blir godkända att
tala eller presentera genom poster, visa upp Apta-1s unika egenskaper
inför en världsspridd skara av kliniker, pharma-bolag och KOL's.

Vetenskapliga samarbeten intensifieras

I samma anda kan nämnas att Aptahem ämnar fortsätta sitt samarbete med
Seattle Childrens Research Institute med att utöka de studier som
hittills framgångsrikt visat på ytterligare intressanta egenskaper av
Apta-1. Aptahem arbetar även på att utöka samarbetsmöjligheter med
andra enheter i Seattle.

Samarbetet med Örebro universitet ligger i startgroparna nu under
februari och vi hoppas kunna återkomma med några initiala intryck
från det samarbetet så snart resultat kan presenteras.

Patentstatus

Allt det arbete och de resultat Aptahem skapat runt Apta-1 leder oss
inte bara till intressenter från läkemedelsindustrin, vetenskapliga
samarbeten utan även till möjligheten att patentera. Vår patentfamilj
2, för närvarande i PCT-fas, står inför dörren att söka skydd i de
länder vi anser vara strategiskt viktiga för Aptahem vilka styrelsen
beslutade vid sin senaste sammankomst. Under februari kommer
inlämningar till de valda länderna utanför Europa att skickas in och
för Europa börjar vi med en ansökan till EPO (European Patent
Office). Efter det att EPO förhoppningsvis beslutat godkänna
patentansökan kommer vi att välja de länder i Europa som vi önskar
skydd i. Det är svårt att sia om när dessa länder får godkända skydd
men vi hoppas på hyfsat snabba godkännanden då Apta-1 tillhör en
tämligen ny grupp av kemiska strukturer och förhoppningsvis
föreligger få hinder som innebär att vi måste begränsa våra krav på
skydd. Ser fram emot att rapportera vartefter vi får patenten
godkända. Att få patentansökningarna i de länder vi söker i godkänt
status är en enorm värdehandling för Aptahem med innebörden av
förlängt skydd och därmed betydligt lukrativare för en
partner/licenstagare.

Fortsatta externa kontakter

Parallellt med alla pågående aktiviteter pågår konstant ett intensivt
affärsutvecklingsarbete med att söka licenstagare/partners men lika
så med att knyta nya vetenskapliga samarbeten. Aptahem och Apta-1
blir mer och mer känt i omvärlden, då vår prekliniska portfölj haft
en mycket god tillväxt sedan ett år tillbaka, vilket genererat en
betydligt större uppmärksamhet runt vår läkemedelskandidat. Vi kommer
att trappa upp vårt affärsutvecklingsarbete under 2020 liksom att vi
ytterligare utökar vår vetenskapliga närvaro på konferenser mm så
allt sammantaget sitter vi inte still i båten utan jobbar på flera
arbetslinjer med att tillgodose det förtroende våra aktieägare givit
oss.

Malmö den 6 februari 2020

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/nyhetsbrev-februari-2020,c3029294
https://mb.cision.com/Main/12121/3029294/1189501.pdf

Författare AktieTorget News