Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

AQ Group: AQ Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet, oktober-december 2018
i sammandrag

· Fortsatt god tillväxt både organiskt och genom förvärv
· Nettoomsättningen ökade med 19,6 % till 1 216 MSEK (1 017)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 47,8 % till 57 MSEK (39)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 67,5 % till 53 MSEK
(32)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,4 % (3,1)
· Resultatmarginal före skatt (EBT %) justerat för
jämförelsestörande poster 5 % (3,1)

· Kassaflödet från löpande verksamheten ökade till 41 MSEK (-11)
· Resultatet per aktie efter skatt ökade med 166 % till 2,58 SEK
(0,97)

· Soliditeten uppgick till 58 % (61)
Helåret 2018 i sammandrag

· Fortsatt god tillväxt både organiskt och genom förvärv
· Nettoomsättningen ökade med 16,1 % till 4 667 MSEK (4 020)
· Åtgärder genomförda för att omstrukturera tre dotterbolag med
resultatproblem

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 20,9 % till 208 MSEK (263)
· Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 22,5 % till 198
MSEK (256)

· Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,2 % (6,4)
· Resultatmarginal före skatt (EBT %) justerat för
jämförelsestörande poster 5,8 % (6,4)

· Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 7,4 % till 151
MSEK (140)

· Soliditeten uppgick till 58 % (61)
· Resultatet per aktie efter skatt minskade med 25,9 % till 8,26 SEK
(11,14)

· Styrelsen föreslår en utdelning på 2,75 SEK (2,75)
VD har ordet

Kvartalet
AQ Group växer 19,6 % och ökar rörelsevinsten (EBT) med 67 % i
kvartalet. Resultatförbättringen kommer i huvudsak från en högre
fakturering i många av våra bolag. Samtidigt är rörelsemarginalen
före skatt på 4,4 % pressad av få produktionsdagar i december och en
del avslutande kostnader i våra omstruktureringsprojekt. Vi har även
högre avskrivningar för inkurans än vanligt. Vi är under vår målnivå
på 8 % och är inte nöjda.

Marknaden
AQ Group har en bred kundbas med 3 000 OEM-företag. Vår tillväxt
kommer både från existerande och nya kunder. Segment som bidragit bra
till tillväxten är t ex elektrifiering, kollektivtrafik,
infrastruktur och marin miljöteknik. Efterfrågan på komponenter till
kommersiella fordon har varit stark och AQ har ökat leveranserna till
både tåg, buss och anläggningsmaskiner. Flera kunder som gör
utrustning för materialhantering och logistik har haft ett bra år.

AQ:s kombination av att vara en stor leverantör till både fordon, el
och automation gör att vi är en naturlig samarbetspartner för många
av de projekt som idag pågår inom elektromobilitet.

Helåret
AQ Groups tillväxt för året är 16,1% och rörelsemarginalen före skatt
4,2%. Den operationella vinstutvecklingen har varit
otillfredsställande både i 2018 och 2017. För att komma tillrätta med
detta har vi genomfört tre större omstruktureringsprojekt under året
som har påverkat resultatmarginalen.

Vår tillverkningsenhet i Thailand är stängd och produktionen är
flyttad till Kina. Verksamheten i det dotterbolag som försattes i
konkurs drivs nu vidare av en ny ägare. Flytten av produktionen på AQ
Welded Structures till övriga dotterbolag är i stort sett genomförd,
men en del återstår att göra under första halvåret 2019.

Den jämförelsestörande kostnaden för konkursen finns redovisad i not
5. I tillägg till detta har vi haft operationella förluster i AQ
Segerström & Svensson på 28,8 MSEK och ytterligare 29,0 MSEK för AQ
Welded Structures och AQ Thailand tillsammans. Det har varit mycket
arbete med dessa omstruktureringar under året och vi går nu stärkta
in i 2019 med bättre möjligheter att nå våra mål.

Styrelsens förslag till utdelning på 2,75 SEK per aktie är på samma
nivå som förra året.

Leveransförmåga
Inom AQ Group arbetar vi intensivt i alla våra bolag med att bli en
ännu bättre leverantör till krävande industriella kunder. Vi är
medvetna om att vi under det senaste året av stark tillväxt inte har
levt upp till en del av våra kunders förväntningar på framförallt
leveranssäkerhet. Anledningarna till detta är många men vi arbetar
hårt med att förbättra rutiner, standarder och processer för att bli
ännu mer robusta och flexibla i framtiden.

Kassaflöde
Glädjande är att ökningen i lager och kundfordringar har stannat av
under fjärde kvartalet trots fortsatt stark tillväxt. Vi ser en bra
effekt av de lagerreduktionsprojekt vi har genomfört på två enheter
och fortsätter nu med detta på två andra fabriker. Vi är dock
missnöjda med utvecklingen på korta förfallna kundfordringar i
kvartalet och har initierat ett flertal åtgärder för att förbättra
detta.

Organisation
AQ Group har en stark grundkultur med värderingar som är på riktigt
inom kundfokus, entreprenörskap, enkelhet, kostnadseffektivitet, mod
och respekt. Vi driver vår verksamhet i decentraliserade bolag med
duktiga ledare och medarbetare som verkar nära sina kunder och har
mandat att driva verksamheten. På så vis kan vi vara snabba och
utnyttja alla de möjligheter som finns i marknaden. Detta är en
strategi vi kommer att fortsätta med.

Förvärv
Integrationen av våra två förvärv under året, Mecanova och B3CG,
fortsatte under kvartalet. Vi har t ex skapat en ny gemensam
tillverkningsenhet i Pärnu, Estland med ytterligare kapacitet. Vi har
även gjort framsteg med att utöka B3CG:s kundbas i Nordamerika.

Förvärv fortsätter att vara en mycket viktig del av AQ:s strategi. Vi
utvärderar kontinuerligt lämpliga förvärvsmöjligheter för att stärka
både vårt erbjudande, lönsamhet och geografiska närvaro. En central
förvärvsstrategi är även att följa med viktiga större kunder in i nya
länder något som vi t ex gjorde i samband med förvärvet av B3CG.

Utsikter
Vår riktlinje är att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam
koncern med en rörelsemarginal på 8 % och en stark finansiell
position. Vi tycker om att göra affärer med kunden i fokus. Våra
medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i
framtiden att ge utslag i nya affärer.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade
medarbetare skall vi jobba hårt med nya förvärv, fortsatt organisk
tillväxt, bra kassaflöde och en stabil resultatnivå. En fortsatt
viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara
en långsiktig och "Reliable" leverantör till ledande industrikunder.

Anders Carlsson
Koncernchef och VD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99 eller CFO, Mia
Tomczak, telefon 070-833 00 80

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 21
februari 2019 kl. 08:00 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca
6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/aq-group-ab--publ--bokslutskommunik...
https://mb.cision.com/Main/11536/2744687/994851.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.