Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

AQ Group: AQ Group kvartalsrapport Q2 2016

Andra kvartalet, april - juni 2016
i sammandrag

· Återigen bästa kvartalsresultatet i företagets historia
· Nettoomsättningen ökade med 13 % till 860 MSEK (759)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 64 % till 92 MSEK (56)
· Resultatet efter finansiella poster (EBT) ökade med 60 % till 91
MSEK (57)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 31 % till 76
MSEK (58)

· Soliditeten uppgick till 60 % (61)
· Resultat per aktie efter skatt ökade med 60 % till 4,18 SEK (2,61)
Sex månader, januari - juni 2016

i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 13 % till 1 661 MSEK (1 474)
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 56 % till 169 MSEK (108)
· Resultatet efter finansiella poster (EBT) ökade med 48 % till 167
MSEK (113)

· Kassaflödet från löpande verksamheten ökade med 127 % till 168
MSEK (74)

· Soliditeten uppgick till 60 % (61)
· Resultatet per aktie efter skatt ökade med 50 % till 7,64 SEK
(5,08)

Koncernen i sammandrag, nyckeltal

VD har ordet

Marknaden

För 22 år sedan grundade vi AQ och sedan dess har strategin varit att
följa med våra kunder i deras utveckling och förändring. Vi har under
årens lopp inte lagt ner mycket tid på att fundera på makroekonomi
och framtida marknadsanalyser, utan AQs fokus har alltid legat på att
anpassa oss efter kundernas krav och verkliga efterfrågan.

Det är en strategi som vi kommer att fortsätta med, att vara
snabbfotade och anpassningsbara oavsett konjunktur.

Andra kvartalet 2016 är ytterligare ett bra kvartal med avseende på
resultat, det bästa hittills i AQs historia. Jag vill dock betona att
vi under det första halvåret haft avslut av osedvanligt många projekt
med bra rörelsemarginal. Grovt sett är resultatförbättringen
hänförlig till förvärvet av Anton Kft. (Ungern), samt att AQ
Enclosure Systems AB och AQ Wiring Systems i Mexiko har vänt förra
årets förluster till vinst. Prispressen på vår marknad är fortsatt
hård och förväntas snarare öka än minska.

Vi kommer under senare delen av 2016 att se över våra finansiella mål.

I ett gemensamt projekt med en kund i Finland har vi köpt och flyttat
en maskinpark inom formsprutning till vår fabrik AQ Plastronic i
Bulgarien. Detta har varit lyckosamt både för kunden och för AQ.

AQ Plastronic är nu en fin fabrik som är i expansionsfas, och som vi
tror mycket på.

Kvalité och leveranssäkerhet ligger fortsatt på en stabil hög nivå i
koncernen.

Förvärv
Vårt förvärv i november 2015 av Anton Kft. i Ungern, numera AQ Anton
Kft. utvecklas enligt plan. Vårt fokus är att öka kapaciteten
framförallt genom investeringar i en effektivare maskinpark. De stora
globala kunderna till verksamheten uppskattar bolaget och dess höga
tekniska kunnande. Man efterfrågar därför mer kapacitet inom både
produktion och projektledning.

Anton Johanssons Rostfria Verkstad nuvarande AQ M-Tech AB är i en
omstruktureringsprocess och vi planerar att fusionera ihop bolaget
med AQ Elteknik AB i Uppsala under hösten 2016. Även fysiskt kommer
verksamheterna att flytta samman. Vårt erbjudande med kunnande inom
både el och mekanik har tagits emot väl bland "med-tech" bolagen i
Uppsala.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt (med en
soliditet på 60 %) som beträffande ledningskapacitet.

Organisation

Vår organisation bygger på entreprenörskap och entreprenörskap är en
grundbult i våra värderingar.

Det har under de senaste åren blivit svårare att hitta personal i
flera länder i Östeuropa där vi har fabriker. Detta leder till att vi
framöver kommer att öka våra ansträngningar att finna
automationslösningar.

AQ Plast ABs flytt av tillverkningen till Anderstorp från Vadstena
fortsätter och planeras vara helt avslutad under 2016.

Vår skåpmonteringsverksamhet i Surahammar är nu helt flyttad till
Västerås. Nu sker ett ökat fokus på att ta nya affärer i AQ
Elautomatik AB i både Västerås, Lund och Örnsköldsvik.

Arbetet med att byta lista från AktieTorget till Nasdaq Stockholms
huvudlista pågår och planeras att vara genomfört under hösten 2016.

Satsningen på att minska varulagret fortsätter. Vår kompetens inom
logistik och i utnyttjandet av våra affärssystem ökar succesivt inom
koncernen. Förbättringen av våra rutiner för att fånga upp
inkuransrisker fortsätter och bör leda till färre framtida oväntade
nedskrivningar av vårt varulager.

Investeringar

De största tillväxtinvesteringarna under 2016 har skett i
bearbetningsmaskiner i AQ Anton Kft. (Ungern) och i en kablagemaskin
i AQ Wiring Systems (Litauen). Vi har även gjort några mindre
investeringar i vårt bolag i Indien.

Vi investerar fortsatt i automation i AQ Holmbergs Kina för att
rationalisera behovet av manuell arbetskraft för att möta
lönekostnadsökningarna i Kina.

Den stora formsprutningsmaskinen på 1 500 ton som anskaffades för ca 1
MEUR till Anderstorp, prognosticeras för 2017 att ha en mycket god
beläggning.

Utsikter

Våra bolag i Östeuropa har genomgående bra tillväxt och resultat. De
svenska bolagen har svårare att generera tillväxt. I den svenska
verksamheten har AQ Enclosure Systems AB som gjorde förlust 2015 vänt
resultatet till vinst. Vårt bolag i Indien växer i omsättning men har
ännu inte nått lönsamhet.

Vår verksamhet i Kina känner av en lägre aktivitet hos våra kunder
t.ex. inom området gruvindustri men gör ändå ett resultat i paritet
med 2015. Vårt bolag i Mexiko utvecklas positivt och har vänt
förlusten under 2015 till vinst under första halvåret 2016.

Min bedömning är att vi inom flera områden tar marknadsandelar och
även kommer in på nya marknader.

Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade
medarbetare ser jag positivt på framtiden med fortsatt tillväxt och
stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och
vår strävan efter att vara en "reliable" leverantör till ledande
industrikunder.

Claes Mellgren

Koncernchef

Utveckling av Koncernens resultat och ställning

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 860 MSEK (759)
vilket innebär en ökning med 101 MSEK jämfört med föregående år.
Största delen av omsättningsökningen kan förklaras av förvärvet som
gjordes förra året, Anton Kft. Även försäljningen i Polen, Bulgarien
och Sverige har ökat jämfört med samma period förra året.

För kvartalet var den totala tillväxten 13,3 %, varav organisk
tillväxt 6,2 %, tillväxt genom förvärv 9,1 % och en valutaeffekt på
-2,0 %. Valutaeffekten på -2 % motsvarar ca 15 MSEK och avser främst
valutorna CNY, PLN och MXN.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i det andra kvartalet till 92 MSEK
(56), en ökning med 36 MSEK.

Ökningen förklaras delvis av förvärvet av Anton Kft. samt osedvanligt
många projekt med bra rörelsemarginal.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar har ökat under andra
kvartalet med 6 MSEK. Ökningen beror på förvärven av Magnetica i
Italien och Serbien, samt valutaomräkningseffekter.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar för
kvartalet, uppgick till 45 MSEK (19). Investeringar gjordes i
slipmaskiner i Ungern och formsprutor i Sverige och Bulgarien.
Investeringar via rörelseförvärv uppgår till 6,7 MSEK och består
främst av immateriella anläggningstillgångar.

Koncernens räntebärande skulder uppgår till 195 MSEK (138) och likvida
medel till 117 MSEK (151), vilket innebär att koncernen har en
nettoskuld på 78 MSEK. Samma period förra året hade koncernen en
nettokassa om 13 MSEK. Förändringen beror på att koncernen tog upp
ett lån i samband med förvärvet av Anton Kft. i kvartal 4 2015.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 MSEK (58).
Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten har använts
till att göra investeringar i anläggningstillgångar, att minska
räntebärande skulder samt utdelning till aktieägarna.

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 1 291 MSEK (1
111) i koncernen.

Första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 661 MSEK (1 474)
vilket innebär en ökning med 187 MSEK jämfört med föregående år.
Största delen av omsättningsökningen kan förklaras av förvärvet som
gjordes förra året, Anton Kft. Även försäljningen i Polen, Bulgarien
och Sverige har ökat.

För de första sex månaderna var den totala tillväxten 12,7 %, varav
organisk tillväxten 5,0 %, tillväxt genom förvärv 9,4 % och en
valutaeffekt på -1,7 %. Valutaeffekten på -1,7 % motsvarar ca 24 MSEK
och avser främst valutorna CNY, PLN, MXN men även INR och EUR.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för halvåret till 169 MSEK (108), en
ökning med 61 MSEK. Ökningen förklaras delvis av förvärvet av Anton
Kft. samt osedvanligt många projekt med bra rörelsemarginal.

I samband med likvidationen av vårt norska dotterbolag, AQ Wiring
Systems AS har ackumulerade omräkningsdifferenser påverkat resultatet
negativt. Dessa kostnader uppgår till 6,7 MSEK och ingår i posten
övriga rörelsekostnader.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar har ökat med 7 MSEK
jämfört med årets början. Ökningen beror på förvärven av bolagen
Magnetica i Italien och Serbien, samt valutaomräkningseffekter.

Koncernens investeringar för halvåret, uppgick till 63 MSEK (29).
Investeringar under halvåret har gjorts i bearbetningsmaskiner i
Ungern och formsprutor i Sverige samt Bulgarien.

Koncernens räntebärande skulder uppgår till 195 MSEK (281 vid årets
ingång) och likvida medel till 117 MSEK (136 vid årets ingång),
vilket innebär att koncernen har en nettoskuld på 78 MSEK (145 vid
årets ingång). Det innebär att koncernens räntebärande skulder har
minskat med 86 MSEK och likvida medel har minskat med 19 MSEK sedan
årets början. Nettoskulden har därmed minskat med 67 MSEK jämfört med
utgången av år 2015.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 MSEK (74).
Ökningen förklaras genom AQs goda resultat samt ett förbättrat
rörelsekapital jämfört med samma period året innan.

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 1 291 MSEK (1
111) i koncernen.

Resultatutveckling för respektive segment, se not 2.

Väsentliga händelser under de första sex månaderna

Första kvartalet

AQ Group AB (publ) har den 15 mars 2016 lämnat in en preliminär
ansökan om upptagande av dess aktier till handel på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad. Bolagets aktie handlas sedan 2001 på AktieTorget. Under
förutsättning att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan är avsikten att
handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ska inledas under senare
delen av året. Glen Nilsson blev i samband med detta anställd som
IR-ansvarig.

AQ Plast AB har bes...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.