Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Aqeri: Kallelse till årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 26 maj 2014 kl. 17.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan
7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 maj 2014,
dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
tisdagen den 20 maj 2014. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i
bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd den 20 maj 2014. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av
följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7,
163 53 Spånga, fax:08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen

7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter

14. Val av revisor

15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

16. Styrelsens förslag till införande av optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner

17 Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)

Valberedningen, i vilken ingår styrelseordföranden Ingemar Andersson
(valberedningens sammankallande), Christopher Hasselhuhn, Hubert
Johansson och Göran E Larsson, har utarbetat följande förslag:

1. a. Ordförande vid stämman: Erik Nerpin.
2. b. Val av styrelse och styrelseordförande: Omval av Ingemar Andersson (tillika styrelseordförande), Hubert Johansson, Christopher Hasselhuhn, Erik Nerpin, Manne Koerfer och Jan Israelsson.
3. c. Styrelsearvode: Oförändrat arvode, innebärande ett sammantaget arvode om 450 000 kronor att fördelas med ett belopp om 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor till Erik Nerpin samt 75 000 kronor vardera till Hubert Johansson och Christopher Hasselhuhn. Inget arvode utgör till Manne Koerfer och Jan Israelsson som båda är anställda i bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Aqeri Holding AB.
4. d. Val av revisor: Omval av PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor.
5. e. Arvode till revisorerna: Arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt
15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller
kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten
för denna kallelse 12 259 478 utestående aktier.

Styrelsens förslag till införande av optionsprogram innefattande
emission av tecknings-optioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett
optionsprogram riktat till anställda och ledande befattningshavare.
Förslaget till optionsprogram innebär emission av 1 000 000
teckningsoptioner och är indelat i två delar, s.k. personaloptioner
och värdepappersbeskattade optioner.

Personaloptionsdelen omfattar 800 000 teckningsoptioner som tecknas av
ett dotterbolag till Aqeri Holding AB och ligger till grund för
utställande av 600 000 personaloptioner (köpoptioner). Varje option
ska berättiga till förvärv av en aktie. Personaloptionerna tilldelas
vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personal-optionerna skall ha
en löptid om tre år, varvid en fjärdedel av optionerna ska kunna
utnyttjas från och med ett år efter utgivandet, en fjärdedel från och
med två år efter utgivandet samt resterande optioner i samband med
löptidens slut efter tre år. För täckande av bolagets åtaganden
gentemot optionsinnehavarna samt bolagets skyldighet att erlägga
sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna
behåller Aqeri Holding AB 200 000 teckningsoptioner genom ett
dotterbolag. Verkställande direktören föreslås bli tilldelad 70 000
personaloptioner. Styrelsen föreslås besluta om övrig tilldelning med
beaktande av bl.a. den anställdes lönenivå, erfarenhet och position
inom företaget.

Den del som innefattar värdepappersbeskattade optioner omfattar 200
000 teckningsoptioner. Emissionen riktas till styrelseordföranden
(125 000 optioner) och verkställande direktören (75 000 optioner).
Optionerna ska ha en löptid om tre år och ge rätt att under hela
löptiden teckna en ny aktie. Optionerna emitteras till marknadspris
bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens
verksamhet och att synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner
och bolagets resultatutveckling. Om samtliga 1 000 000
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de
nytecknade aktierna att utgöra cirka 7,5 procent av aktiekapitalet.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015 (punkt 17)

Valberedningen föreslår att nomineringsprocessen inför årsstämman 2015
ska gå till så att årsstämman ger styrelsens ordförande i uppdrag att
uppmana minst de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september
2014 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena
per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens
sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas
till de nya ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att
valberedningen, inför årsstämman 2015, ska arbeta fram förslag till
(i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i
förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii)
arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för
tillsättande av valberedning inför årsstämman 2016.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig
på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med
ovan angiven adress senast från och med den 5 maj 2014. Övriga
handlingar inför bolagsstämman kommer att vara tillgängliga på samma
sätt senast den 12 maj 2014. Kopior av handlingarna kommer att sändas
till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin
postadress.

Spånga i april 2014

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aqeri/r/kallelse-till-arsstamma-i-aqeri-holdin...
http://mb.cision.com/Main/3135/9573899/236750.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.