Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

Aqeri: Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 26 maj 2014
beslutades:

· att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och
koncernen samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens
förslag;

· att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
· att välja om samtliga styrelseledamöter: Ingemar Andersson
(ordförande), Jan Israelsson, Manne K A Koerfer, Erik Nerpin, Hubert
Johansson och Christopher Hasselhuhn;

· att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 450 000 kr;
· att välja om PricewaterhouseCoopers AB till revisor med
auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor och
med arvode enligt godkänd räkning;

· att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst
1,5 miljoner aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning
samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt;

· att införa ett optionsprogram om totalt 1 000 000
teckningsoptioner varav 875 000 ska läggas till grund för utställande
av 658 000 personaloptioner och 125 000 ska emitteras till
marknadspris till styrelsens ordförande Ingemar Andersson. Optionerna
ska ha en löptid om tre år och ett lösenpris om 6 kr;

· att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst de fyra
röstmässigt största ägarna per den 30 september 2014 att utse varsin
ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra
valberedning. Valberedningen ska inför årsstämman 2015 bland annat
utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Manne K A Koerfer, VD, tel. 070 773 48 18

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och
kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i
försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att
tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk
strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras
i kundprojekt över lång tid. I över 20 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med
organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige.
Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på
First North, samt den 16 februari 2009 på First North Premier som
drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aqeri/r/rapport-fran-arsstamman-i-aqeri-holdin...
http://mb.cision.com/Main/3135/9591991/249606.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.