Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-13

Arc Aroma Pure AB : 160913 Kallelse till ordinarie årsstämma

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den
11 oktober 2016 kl. 15,00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 oktober 2016 och anmäla sig till
bolaget senast onsdagen den 5 oktober 2016 skriftligen till Arc Aroma Pure
AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-271
83 80 eller per e-postinfo@arcaromapure.se. I anmälan skall fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare,
eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 5 oktober 2016,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsidawww.arcaromapure.seoch skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse
till 8 827 727 st, varav 908 000 A-aktier och 7 919 727 B-aktier, motsvarande
totalt 16 999 727 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1 Stämman öppnas.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Verkställande direktörens anförande.
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9 Beslut 1 om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 2 om
dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen. 3 om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.
10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12 Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor.
13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14 Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
samt fastställande av

arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Bolagets valberedning bestående av Anders Thomasson, (ordf.) Mats Jacobson
samt Anders Hättmark har meddelat att de föreslår årsstämman att besluta om
att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter.
Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Med hänsyn till avisering
om ökad aktivitet i Styrelsen föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5
prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp.
Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning
i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse (punkt 11)

Bolagets valberedning har föreslagit dels att, Mikael Wahlgren nyväljs som
ordinarie styrelseledamot och dels att omvälja Eva Andersson, Ebba Fåhraeus,
Mats Jacobson, Pär Henriksson och Per-Ola Rosenqvist som ordinarie
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Mikael Wahlgren.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen
att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter,
att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna
fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande
av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom
beslutad ram.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till
den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen
bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin
giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens
förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på
bolagets hemsidawww.arcaromapure.sesenast tre veckor innan årsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska
situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Lund i september 2016
Arc Aroma Pure AB (publ)

STYRELSEN

Martin Linde
http://hugin.info/171458/R/2041696/761907.jpg
PO Rosenqvist
http://hugin.info/171458/R/2041696/761906.jpg
160913 Kallelse till ordinarie årsstämma
http://hugin.info/171458/R/2041696/761909.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.