Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

Arc Aroma Pure AB : 181212 Delårsrapport Q2 2018/2019

Delårsrapport Q2 2018/2019

ARCAROMA – augusti-oktober 2018

Tre produktområden under kommersialisering och skarpa order för oliveCEPT®

 Sammanfattning av andra kvartalet augusti-oktober 2018 (Q2)

* Rörelsens intäkter uppgick till 2,5 (3,1) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,3 (23,4)
MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till –4,4 (23,2) MSEK.
* Totalresultatet uppgick till 2,7 (23,2) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,29 (2,62)
SEK.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

ArcAromas intensiva utvecklings- och utvärderingsinsatser av bioCEPT® har
genomförts och därmed flyttas fokus till den globala marknadsföringen av
produkten.

Arc Aroma Pures styrelse har beslutat att genomföra en kvittningsemission
där ett lån på 13 737 684 kr regleras genom en riktad nyemission av 361 900
B-aktier.

AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) att Patentverket
avser att godkänna en kommersiell patentansökan. Ansökan beskriver
behandlingskammaren som används för behandling av bland annat olivskördar,
avloppsslam och råvara för biogasframställning. Fokus i ansökan är
utformningen av kammaren och dess elektroder samt hur hela kammaren eller
elektroderna enkelt kan bytas ut av slutanvändaren med minimal inverkan på
processen.

ArcAroma har sålt ytterligare en oliveCEPT® maskin till Kreta, som kommer
att installeras under nästa period. Detta innebär att nu sammanlagt tre
maskiner sålts till Kreta.

ArcAroma skall leverera ytterligare en oliveCEPT® maskin till Italien för
installation under 2018. Detta är den första leveransen enligt ett tecknat
försäljnings- och distributionsavtal med Clemente & C i Italien.

ArcAroma skall leverera tre oliveCEPT® maskiner till Spanien för
installation under 2018. Detta är den första leveransen enligt ett tecknat
försäljnings- och distributionsavtal med Padillo i Spanien för den spanska
och portugisiska marknaden.

ArcAroma har tecknat ett avtal att leverera en oliveCEPT® maskin till
Oleificio Conti Emilio i Italien. Avtalet avser initialt hyra med option
för kunden att senare köpa anläggningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ArcAroma har sålt en optiCEPT® generator till OptiFreeze AB. Generatorn
kommer att ingå i en leverans till slutkund i januari 2019.

ArcAroma har färdigställt utvecklingen av en förbättrad CEPT® generator som
har en fördubblad kapacitet. Den nya designen innehåller också en
innovativ  tredimensionell behandlingskammare. För en sådan högpresterande
oliveCEPT® maskin har kontrakt tecknats om leverans till en kund i Spanien.

ArcAroma har levererat en oliveCEPT® maskin till Symbionova Solutions –
ArcAromas strategiska partner och distributör i Marocko. Maskinen har
demonstrerats på mässan Le Salon national de l´olivier den 28 November. 

AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB  att det första nationella
patentet för bolagets senaste patentfamilj nu är beviljat. Ryssland har som
första land godkänt vår kombinationsansökan som är applicerbar inom flera
områden som vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling,
m. fl. Den nya patentfamiljen beskriver hur olika biologiska partiklar
effektivt selekteras ur ett flöde inför en behandling med CEPT®
plattformen.

Utifrån tidigare kommunicerade order har ArcAroma nu levererat totalt tio
oliveCEPT® maskiner. Leveranserna har skett på utsatt tid till kunder i
Spanien, Grekland, Italien och Marocko.

ArcAroma inleder ett industriellt pilotprojekt med juiceCEPT®. Projektet är
en naturlig fortsättning på internt innovationsarbete och skall genomföras
tillsammans med en utvald kund. Projektmålen är att påvisa en ökad
juicevolym i en industriell produktion samt bestämma de sensoriska
förbättringarna i smak, doft, struktur, färg, etc. Detta innebär att
ArcAroma förstärker affärsområdet Food med produkten juiceCEPT® efter en
mycket aktiv höst med tio driftsatta oliveCEPT® runt Medelhavet.

 

Finansiell översikt

Koncern

  Aug-okt
2018 Aug-okt
2017 Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,5   3,1 15,3
EBITDA, MSEK -4,3 23,4 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,4 23,2 11,5
Totalresultat, MSEK 2,7 23,2 3,9
Resultat per aktie 0,29 2,62 0,44
         

Moderbolag

  Aug-okt
2018 Aug-okt
2017 Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,5   3,1 15,3
EBITDA, MSEK -4,0 -2,6 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,1 -2,9 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,1 -2,9 -14,0
Resultat per aktie -0,44 -0,33 -1,58
         

Rörelsens intäkter
Koncern och moderbolag
Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 2,5 MSEK (3,1 MSEK)
Merparten, 2,4 MSEK (2,9 MSEK) utgjordes av aktivering av
utvecklingsutgifter.

Resultat
Koncern
Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till  -4,4 MSEK (23,2
MSEK). I resultatet under kvartalet i föregående år ingår en positiv
resultateffekt på 26,4 MSEK som avser omklassificeringen av innehavet i
Optifreeze AB. I totalresultat som uppgår till 2,7 MSEK    (23,2  MSEK),
ingår under detta kvartal en positiv resultateffekt på 7,1 MSEK. Detta
avser värderingen av innehavet i Optifreeze AB till verkligt värde.

Koncern och moderbolag
De ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna och patent uppgår per
2018-10-31 till 43,0 MSEK. Den tekniska plattformen kommer under detta
räkenskapsår att vara klar för kommersialisering och då generera
omsättning. Tio oliveCEPT® maskiner och en optiCEPT® maskin  har
installerats efter periodens utgång. Enligt IFRS har vi inte rätt att
intäktsredovisa leveranser som ej är färdiginstallerade. Av dessa
anläggningar har köpekontrakt tecknats för fyra maskiner och hyresavtal för
sju maskiner. Styrelsens högsta prioritet är och har varit att få produkten
klar för kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för
utveckling av applikationerna och få dessa klara för skarpa order

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt
genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Kassaflöde
Koncern och moderbolag
Under kvartalet har koncernen tillförts 5,3 MSEK via ett lån, där Arc Aroma
Pure AB har rätt att reglera detta i form av återbetalning eller
genomförande av en kvittningsemission i form av en riktad nyemission. Detta
belopp har därför redovisats mot eget kapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolag
Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering
av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för
2017/2018. Det finns inga händelser av väsentlig betydelse som har
inträffat under året som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av
koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa.

Aktieägarinformation

Aktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Vid utgången av kvartal 2 (2018 10 31) utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2018/2019   13 mars 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019    12 juni 2019

Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2018 klockan
08:30 CET.

För ytterligare information

Johan Möllerström, VD

+46 (0)768 868 178

johan.mollerstrom@arcaroma.com

VD har ordet

”Med tio strategiska kundreferenser, bevisad leveransförmåga och fortsatt
hög innovationstakt lägger vi grunden inför nästa års försäljning.”

Fram till skrivande stund har vi levererat samtliga maskiner utifrån
sommarens orderström med nio beställda oliveCEPT® från kunder i Medelhavet
samt en tionde order från Marocko under hösten. Att leverera tio maskiner
har varit en intern målsättning som uppnåddes efter kvartalets slut, något
senare än beräknat eftersom produktutvecklingen krävde mer tid. Däremot
uppnådde vi leveransmålet kort tid efter att vi hade en färdigutvecklad
industriell produkt i april. Nu återstår installationer av samtliga
levererade maskiner.

Med vårt nuvarande distributionsnätverk täcker vi idag 25 procent av
marknaden i Medelhavs-regionen, vilket ger oss goda förutsättningar inför
kommande olivoljesäsong. Utöver vårt nätverk, har vi under hösten tagit
beslut att i större utsträckning använda kundreferenser i alla våra kanaler
för att visa hur vi uppnår ökat kundvärde. Vi ser en klar
kvalitetsförbättring i smak, färg, arom och en förbättrad hälsoeffekt med
mer polyfenoler och vitaminer. Allt detta motiverar en högre prissättning
mot konsument vilket kan visa sig vara mer värdefullt för våra kunder än
den positiva yield-effekten.

Medelhavsregionen är på sikt en mycket intressant marknad för oss, även
inom färskpressad juice. Under kvartalet har vi utvecklat en ny applikation
inom affärsområdet Food under namnet juiceCEPT® som nu ska genomgå ett
första industriellt pilottest. Vår ambition är att skapa bättre
förutsättningar för färskpressad juice än vad som tidigare varit möjligt
gällande såväl extraktion som smak och hållbarhet. Genom att nyttja
hävstångseffekten och skalbarheten i vår teknikplattform har vi på kort tid
och med små resurser kunnat utveckla juiceCEPT®.

I november presenterade vi vid ”Green Extraction of Natural Products 2018”
i Italien, en internationell konferens om hållbar och energieffektiv
extraktion av naturliga produkter. Under konferensen blev det ännu
tydligare för mig att vår teknologi ligger i den absoluta framkanten inom
vårt affärsområde. Det är glädjande att se det ökade intresset, inte minst
genom en nyligen publicerad artikel om oss i Olive Oil Times. Det är en
utmaning att vara först i en marknad med ny teknologi men vårt synsätt är
att vi genom att vara först har möjligheten att skapa en ny tekniknivå
kring extraktionseffektivitet.

Jag vill även nämna vårt arbete med bioCEPT® i Kina, där vi väljer att
förlänga utvärderingen kring behandling av olika typer av slamflöden fram
till årets slut. Vi ser att den stora marknaden finns inom organiskt
restaurangavfall där kinesiska staten har infört subventionssystem för
insamling av avfall och nya biogasanläggningar byggs för behandling av
avfallet. ArcAroma kommer sätta upp en struktur för att på bästa sätt komma
åt den kinesiska marknaden och intensif...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.