Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Arc Aroma Pure AB: 190918 Delårsrapport Q1 ArcAroma 1 maj 2019-31 juli 2019

Nya order för oliveCEPT® och juiceCEPT® klar för marknaden

Sammanfattning av första kvartalet 1 maj 2019-31 juli 2019

* Rörelsens intäkter uppgick till 1,7 (2,2) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,4 (-4,0)
MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-4,1) MSEK.
* Totalresultatet uppgick till -3,4 (1,7) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57
(-0,45) SEK.

Med ?Bolaget?, ?ArcAroma? och ?Arc Aroma Pure? avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 ? 1985.

Väsentliga händelser under perioden Q1

* juiceCEPT® är klar för marknaden efter genomförd utvärdering i
industriell miljö hos två kunder. Kundernas målsättningar för ökad
volymextraktion och hållbarhet är uppnådda.
* Distributörsavtal har tecknats med OLIOtech för marknadsbearbetning
av oliveCEPT® på den grekiska marknaden, som är den tredje största i
Europa.
* Avtal har tecknats avseende försäljning av tre oliveCEPT®-maskiner
till kunder i Italien.
* Samarbetsavtal har tecknats med VA-Syd för utvärdering av
dynaCEPT®-teknologin vid Källby vattenreningsverk i Lund.
* I den riktade nyemissionen i OptiFreeze AB (publ) har Arc Aroma Pure
AB (publ) beslutat att teckna 88 757 aktier, motsvarande ca 1,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Avtal om uthyrning av en juiceCEPT®-maskin har tecknats med Frankly
A/S, som är en dansk premiumtillverkare av ekologiska och
kallpressade juicer. Avtalet löper på fem år med en option för kunden
att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
* Avtal om uthyrning av en juiceCEPT®-maskin har tecknats med Kiviks
Musteri AB. Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och
sampling av olika äppelsorter samt att fastställa dess
säsongsvariation i extraktion. I detta avtal finns även en option för
kunden att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
* Samarbetsavtal har tecknats med WISER, en Hong Kong baserad kinesisk
investerare och rådgivare, som  tillsammans med ArcAroma skall
utveckla primärt den kinesiska marknaden.
* Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgrant
för Arc Aroma Pure AB?s aktie.
* En första industriell utvärdering av wineCEPT® görs i samarbete med
distributören Clemente hos en välkänd vinproducent i södra Italien.
* ArcAroma har tecknat två order på oliveCEPT®-maskiner till Grekland.
Den ena maskinen skall levereras till OLIOtech P.C., som är
distributören på det grekiska fastlandet. Den andra maskinen skall
levereras till Nitadoros S.A., som är distributören på Kreta.
Maskinerna kommer att installeras i oktober 2019.

Finansiell översikt

Koncern

    Maj-Juli
2019 Maj-Juli
2018 Helår
2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK   1,7   2,2 14,0
EBITDA, MSEK   -4,4 -4,0 -15,3
Resultat efter finansnetto, MSEK   -6,5 -4,1 -16,3
Totalresultat, MSEK   -3,4 1,7 -8,7
Resultat per aktie   -0,57 -0,45 -1,72
           

Moderbolag

    Maj-Juli
2019 Maj-Juli
2018 Helår
2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK   1,7   2,2 14,1
EBITDA, MSEK   -4,0 -3,7 -13,9
Resultat efter finansnetto, MSEK   -6,1 -3,8 -15,9
Totalresultat, MSEK   -6,1 -3,8 -16,4
Resultat per aktie   -0,53 -0,42 -1,74

Rörelsens intäkter
Koncern
Rörelsens intäkter uppgick under kvartalet till 1,7 MSEK (2,2 MSEK).  Av
detta utgjorde huvuddelen aktiverade utvecklingsutgifter på 1,4 MSEK (2,0
MSEK).

Resultat
Koncern
EBITDA-resultatet uppgick under kvartalet  till -4,4 MSEK (-4,0 MSEK) under
kvartalet. Under kvartalet har  avskrivningar påbörjats på balanserade
utvecklingsutgifter, som aktiverats sedan 2014 05 01 och fram till 2019 04
30.  Med anledning av att teknologin som utvecklats under denna period nu
är klar för kommersialisering så har avskrivningar av dessa tillgångar
påbörjats i detta kvartal. Avskrivningar på aktiverade patent har också
påbörjats. De totala avskrivningarna på balanserade utvecklingsutgifter och
patent uppgår under kvartalet till 1,8 MSEK (0 MSEK). Resultatet efter
finansiella poster uppgick under kvartalet till -6,5 MSEK ( -4,1 MSEK).
Införandet av IFRS 16 har under kvartalet inneburit en positiv
resultateffekt i EBITDA på 0,1 MSEK och avskrivningarna har i samband med
detta ökat med i stort sett på samma belopp. Effekten av införandet av IFRS
16 i Resultatet efter finansiella poster är därmed neutral. I
totalresultatet ingår en resultateffekt på 3,1 MSEK (5,8 MSEK) som avser
värdering av innehavet i OptiFreeze AB (publ) till verkligt värde (börskurs
per 2019 07 31).

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt
genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering
Koncern
Införandet av IFRS 16 har inneburit att betalningar av leasingavgifter
redovisas som amortering av leasingskuld under Finansieringsverksamheten
och räntor som betalda räntor i koncernens Kassaflödesanalys.

Moderbolaget
Det som ovan nämnts under rubriken Rörelsens intäkter avseende aktiverade
utvecklingsutgifter gäller även moderbolaget eftersom all utveckling av
teknologin ligger i moderbolaget. Detsamma gäller det som ovan nämnts
avseende avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och patent.
Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till ? 6,1 MSEK
(-3,8 MSEK).

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd
personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för
framtiden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer
detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för
2017/2018.  Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga
under räkenskapsåret 2019/2020.

Aktieägarinformation

Aktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth
Market.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46
(0) 8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se
Aktiekapitalet utgjordes per den 31 juli 2019 av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 10 481 541 totalt 11 389 541.
Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027.

Årsstämma 2019
Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl.
15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78
Lund.

Finansiell kalender
Årsredovisning 2018/2019                                                   
                    23 september 2019*)
Årsstämma                                                                 
                             17 oktober 2019
Delårsrapport kvartal 2 2019/2020                                         
                 12 december 2019

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats
samt på bolagets adress

VD HAR ORDET

?Vi arbetar målmedvetet för att bredda vår intäktsbas och introduktionen av
juiceCEPT® är helt i linje med vår strategi. Vi blir därmed mindre
säsongsberoende och skapar ett jämnare kassaflöde.?

Vår senaste applikation juiceCEPT® tog mindre än tolv månader för oss att
utveckla, vilket gjordes på ett kostnadseffektivt sätt på grund av
skalbarheten i vår teknikplattform. Med en god marknadsetablering av
juiceCEPT® får vi möjlighet att bredda underlaget för vårt intäktsflöde,
öka tillväxttakten och bygga ett jämnare kassaflöde genom ett mindre
säsongsberoende. Efter kvartalets slut hade vi våra två första referenser
bekräftade. Frankly Juice i Köpenhamn kommer utvärdera hur hållbarheten
förbättras på deras kvalitetsjuicer, vilket är direkt avgörande kundnytta
för dem. En bättre hållbarhet gör det möjligt att utöka sin potentiella
kommersiella geografi för försäljningstillväxt. En lyckad utvärdering blir
en viktig dörröppnare för oss mot en stor potentiell marknad inom
juiceextraktion och vi har redan påbörjat bearbetningen av den europeiska
och kinesiska marknaden.
 
Den senaste tidens utvecklingsarbete kring hållbarhet (Extended Shelf Life,
ESL) för flytande livsmedel har lett fram till att vi har lämnat in en
patentansökan för en ny behandlingskammare. Vi har även skrivit ett
hyresavtal för en juiceCEPT® till Kiviks musteri där vi ska öka
extraktionsgraden under produktionsperioden 2019, med en option om att
kunna köpa ut enheten efter periodens slut. Vi ser stora möjligheter att
öka extraktionsgraden för dem och vi kommer utvärdera effekten utifrån
deras säsongsvariationer under den fem månader långa utvärderingsperioden.

 Under perioden sålde vi tre oliveCEPT® genom vår distributör Clemente till
slutkunder i Italien. Det innebär att vi fortsätter stärka vår position för
ökad extraktion och produktkvalitet för olivolja i medelhavsområdet. Vi
befinner oss fortfarande i en lanseringsfas i Italien och kommer noga följa
resultaten hos våra kunder samtidigt som vi ökar kund referenser. För
närvarande inväntar vi order från Spanien och Marocko och hoppas inom kort
kunna bekräfta dessa order. Samtliga kunder och kontakter från föregående
olivoljesäsong är nu klara för en ny säsong och samtal pågår med nya
potentiella kunder. I skrivande stund är nio oliveCEPT® klara för
olivoljesäsongen 2019 runt Medelhavet. Löpande prognosarbete och en tät
dialog med våra distributörer har gjort att vi har valt att sätta igång med
produktionen mot lager av oliveCEPT®. Detta för att möta orderingången med
kort varsel.

 I maj tecknade vi avtal med distributören OLIOtech som täcker det grekiska
fastlandet. De har ett stort kunnande om olivoljeextraktion och arbetar
även som distributör för bland annat Flottweg. Nu har vi ett bra
distributörsnätverk runt Medelhavet som ger oss goda möjligheter att
bearbeta den enorma marknaden som totalt utgörs av cirka 15 000
olivoljeextraktionslinjer, varav 4 600 är vår första målbild.
 
Lanseringsstrategin för dynaCEPT® har i dagsläget lett fram till två
referenser. Utvärderings-perioden hos Aarhus Vand, Egå, är i drift sedan
augusti. Under kvartalet har vi upprättat samarbete med Källby
avloppsreningsverk som har påbörjat en utvärderingsperiod som sträcker sig
över fyra till sex månader. Vi hoppas på bra utfall och kommer under tiden
att arrangera re...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.