Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Archelon: Delårsrapport januari - mars 2016

· Försäljning av aktier ger intäkter för fortsatt satsning på
nickelprojektet Rönnbäcken.

· Antydan till stigande metallpriser höjer förväntningarna på
positiv värdeutveckling i dotterbolaget Nickel Mountain Resources.

· Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 095 Tkr.

Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ALON
B). Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva,
förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis
inom gruv- och mineralsektorn. Projekten ska i första hand
finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Mer information
finns på www.archelon.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för perioden januari till mars 2016 uppgick till 308
Tkr (5 Tkr). Resultatet uppgick för koncernen till 2 095 Tkr (-459
Tkr). Koncernförhållande uppstod i december 2015 efter förvärvet av
Nickel Mountain Resources AB (publ). Jämförelsetal från motsvarande
period 2015 avser därför moderbolaget.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn.
Archelon kan även göra direktinvesteringar i andra råvarubolag där
utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till
detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med
partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt
realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av
nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon
efter att tilldela Archelons aktieägare ett direktägande genom
utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Portföljinnehavet bestod per mars 2016 av aktier i Nickel Mountain
Resources AB (publ), med helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB,
samt Orezone AB (publ). Ägarandelen i nyligen förvärvade Nickel
Mountain Resources uppgick till cirka 99,6 procent. Ägandet i Orezone
minskade till cirka 1,5 procent efter försäljning och utspädning. Ett
marginellt aktieinnehav finns indirekt i Nordic Iron Ore AB (publ) då
aktierna i detta bolag ägs av Archelons dotterbolag Nickel Mountain
Resources AB (publ). Den tioprocentiga ägarandelen i Merrit Resources
Ltd (registrerat i Filippinerna) avyttrades under perioden.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Under årets tre första månader har mycket av verksamheten ägnats åt
nickelprojektet Rönnbäcken som förvärvades i slutet av förra året.
Tidigare ägare har lagt ner mer än 100 miljoner kronor på
prospektering, anrikningsförsök och malmbevisning i området.
Fyndigheten är säkrad i och med att den beviljats
bearbetningskoncession.

Det finns oerhört mycket data, inte minst ekonomiska rapporter och
utvärderingar som visar att förekomsten representerar betydande
värden så snart vi sett en återhämtning av metallpriserna.

Omfattande tester har demonstrerat att fyndigheten kan generera ett
höghaltigt nickelkoncentrat, en premiumprodukt som är efterfrågad vid
tillverkning av rostfritt stål.

För att friställa ekonomiska resurser till Nickel Mountain Resources
AB med dess helägda dotterbolag Nickel Mountain AB har Archelon under
första kvartalet avyttrat merparten av det vid årsskiftet återstående
aktieinnehavet i Orezone AB.

Archelon har under samma period sålt sitt tioprocentiga ägande i det
filippinska guldprospekteringsbolaget Merrit Resources Ltd.

Genom förvärvet av nickelbolagen och projektet Rönnbäcken äger
Archelon en tillgång som förväntas kunna omvandlas till ett rejält
framtida kassatillskott.

Göteborg i maj 2016

Tore Hallberg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Utöver arbetet med Nickel Mountain Resources AB (publ) och
nickelprojektet Rönnbäcken pågår ett fortlöpande arbete med att
utvärdera nya projekt. Viktiga kriterier är att det ska vara lämpligt
för utdelning till aktieägarna och kunna godkännas för efterföljande
listning.

Nickelprojektet Rönnbäcken

Nickelfyndigheterna i Rönnbäcken utgör Europas största outnyttjade
nickelförekomst och består av tre definierade fyndigheter med en
sammantagen mineraltillgång om 668 miljoner ton med 0,1 % nickel i
sulfidfas. Rönnbäcken ligger i Storumans kommun i Västerbotten.

Rönnbäcken K nr 1 - "Vinberget"

Rönnbäcken K nr 2 - "Rönnbäcknäset"

Rönnbäcken K nr 3 - "Sundsberget"

Koncessionernas sammanlagda areal uppgår till 389 hektar. Rönnbäcken K
nr 1 och 2 är giltiga till år 2035 och K nr 3 till år 2037.
Koncessionerna är giltiga i 25 år från beviljandedatum. I omedelbart
angränsande områden finns även tre undersökningstillstånd om totalt
845 hektar.

Mer information om Nickel Mountain Resources och Rönnbäcken finns på
http://se.nickelmountain.se

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

En investering om 100 000 kr har gjorts i Arctic Roe of Scandinavia
AB.

Kommentarer till räkenskaperna

Koncernförhållande uppstod i december 2015 efter förvärvet av Nickel
Mountain Resources AB (publ). Moderbolagets resultat per aktie
uppgick till 0,03 kr (-0,01 kr). Eget kapital per aktie uppgick till
0,08 kr (0,03 kr). Soliditeten uppgick till 95 % (78 %). Likvida
medel var vid periodens början 2 896 Tkr (650 Tkr) och vid periodens
slut 5 178 Tkr (798 Tkr). Belopp inom parentes avser första kvartalet
2015.

Tillgångarna i moderbolaget består i huvudsak av aktier i Nickel
Mountain Resources AB (publ). Koncernens och moderbolagets ekonomiska
ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Aktien och antal ägare

Archelon listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket också är
första handelsdagen för B-aktien. Kortnamn för aktien: ALON B,
ISIN-kod: SE0005594801. A-aktien är ej föremål för handel.

Efter att förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ)
registrerats hos Bolagsverket i januari 2016 ökade aktiekapitalet med
24 298,22 kr och uppgår nu till 524 298,22 kr. Antalet B-aktier ökade
med 3 550 827 st och uppgår till 74 567 375 st. Antalet A-aktier är
oförändrat. Totalt antal utestående aktier uppgår till 76 618 465 st.
Enligt Euroclears sammanställning hade bolaget cirka 3 800
registrerade aktieägare vid periodens slut.

Anställda

I organisationen finns en heltidsanställd person och fyra
deltidsanställda personer. Projektanställd fältpersonal anställs
under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska
mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och
entreprenörer.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa
kommersiella råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs via
dotterbolag och i samarbete med externa aktörer. Parallellt med detta
görs fortsatta investeringar i bolag och råvaruprojekt med
identifierade tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna av
prospektering och investeringar förväntas skapa god värdetillväxt för
bolaget och aktieägarna.

Tecken på global återhämtning, med Kina som draglok, har haft en viss
positiv inverkan på metallpriserna under första kvartalet 2016.
Stigande metallpriser i allmänhet, där priset på nickel i synnerhet,
höjer förväntningarna på en positiv värdeutveckling i dotterbolaget
Nickel Mountain Resources och Rönnbäcken-projektet.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma i Archelon AB (publ) hålls torsdagen den 19 maj 2016 kl.
10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.
Årsredovisning för 2015 är publicerad på Archelons hemsida. Den
tillhandahålls i tryckt format på bolagets kontor i Göteborg och
skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015.

Redovisningsprinciper

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av
finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte
medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari - juni 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti
2016.

Delårsrapport för januari - september 2016 lämnas torsdagen den 17
november 2016.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 16 februari 2017.

Rapporter, pressmeddelanden etc publiceras på AktieTorgets webbsajt
www.aktietorget.se och på www.archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 12 maj 2016

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon 031-131190, mobil 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/archelon/r/delarsrapport-januari---mars-2016,c...
http://mb.cision.com/Main/11605/2007657/514792.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.